Tipser om at Politiets utlendingsenhet og flere andre organ lar være å journalføre saker fordi de mener POD "eier" dem

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Arkivverket, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Arkivverket,

Viser til denne saken:

https://www.mimesbronn.no/request/politi...

I flere saker i det siste, har politiets underorgan som Politiets utlendingsenhet og Kripos avvist innsynskrav i en rekke viktige saker for samfunnet å få innsyn i, uten henvisning til hjemler i offentleglova og med henvisning til at POD "eier" saken og at man må rette krav dit.

Vi er alvorlig bekymret for at POD undergraver det norske demokratiet, og for at underorgan i tillegg tar dette som et signal på at de ikke skal journalføre korrespondanse med POD. Vi er bekymret for at viktige historiske dokumenter skal gå tapt om POD forbyr sine underorgan å journalføre dokument og med en slik holdning hos POD er vi også bekymret for sistnevntes journalføringspraksis.

Vi anmoder dere om å følge opp.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak,

Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til
Arkivverket.

NB! Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via denne
e-postadressen. Vi ber deg i stedet gå til
[1]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av et av
skjemaene du finner der.

Henvendelser fra offentlig forvaltning eller arkivsektoren vil bli sendt
videre til relevant fagavdeling for behandling der.

Henvendelser til Samisk arkiv vil bli sendt dit.

Vennlig hilsen

Arkivverket

Dette er ei automatisk stadfesting på at du har sendt ei førespurnad til
Arkivverket.

NB! Spørsmål om opplysningar frå arkiva blir ikkje svart på via denne
e-postadressa. Vi ber deg i staden gå til
[2]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av eit av
skjemaa du finn der.

Førespurnader frå offentleg forvalting eller arkivsektoren blir sendt
vidare til rett fagavdeling for behandling der.

Førespurnader til Samisk arkiv blir sendt dit.

Venleg helsing

Arkivverket

Dát lea automáhtalaš vástádus mii duođašta ahte leat ožžon du e-boasta.

Jearaldagat almmolaš hálddahusas dehe arkiivasuorggis sáddejuvvojit
meannudeapmái rievttes fágaossodahkii.

Jearaldagat Sámi arkiivii sáddejuvvojit dohko.

Eará jearaldagat arkiivvaid birra eai vástiduvvo dán e-boastačujuhusa
bokte. Mii bivdit váldit oktavuođa minguin skovi bokte maid gávnnat
neahttačujuhusas; [3]http://www.arkivverket.no/tjenester.

Dearvvuođaiguin

Arkivverket/Arkiivadoaimmahat

This is an automated reply to confirm that you have sent an enquiry to the
National Archives Service of Norway.

Please note that questions concerning information from the archives will
not be handled via this e-mail address. Instead we ask you to go to
[4]http://www.arkivverket.no/en/about-us/co... and contact us using one
of the forms available there.

Enquiries from public administration organisations or from the archives
sector will be forwarded to the relevant department.

Enquiries to the Sami Archives will be forwarded there.

Sincerely,

National Archives Service of Norway

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/tjenester
2. http://www.arkivverket.no/tjenester
3. http://www.arkivverket.no/tjenester
4. http://www.arkivverket.no/en/about-us/co...

postmottak@arkivverket.no,

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p sp rsm l om journalf ring av dokumenter fra Politidirektoratet POD ved politiets underor.pdf

    93K Download View as HTML

Vår ref 2018/9201

Vennlig hilsen
Marthe Rosenvinge Ervik | rådgiver
www.arkivverket.no

Kjære [email address],

Takk og god sommer :-)

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud