PU sin kommunikasjon med POD om nasjonale ID-kort

Innsynsførespurnaden vart avvist av Politiets utlendingsenhet.

Kjære Politiets utlendingsenhet,

Ber om innsyn i kommunikasjonen dere har hatt med Politidirektoratet om nasjonale ID-kort i 2017 og 2018. Ber også om å få opplyst om dere har hatt kommunikasjon med andre enn POD om tematikken i den aktuelle perioden.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Politiets utlendingsenhet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politiets utlendingsenhet sin håndtering av min innsynshenvendelse «PU sin kommunikasjon med POD om nasjonale ID-kort».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/pu_sin...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak PU, Politiets utlendingsenhet

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova PU sin kommunikasjon med POD om nasjonale ID kort 1.docx

    100K Download View as HTML

Klage over innsyn etter Offentleglova - PU sin kommunikasjon med POD om
nasjonale ID-kort

Politiets utlendingsenhet

 

Kjære Politiets utlendingsenhet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politiets utlendingsenhet sin håndtering av min innsynshenvendelse «PU sin kommunikasjon med POD om nasjonale ID-kort».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/pu_sin...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak PU, Politiets utlendingsenhet

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn etter offentleglova PU sin kommunikasjon med POD om nasjonale ID kort 1.docx

    102K Download View as HTML

Deres ref.:

Vedlagt oversendes journalpost 201800567/24 fra vårt arkiv.

Vennlig hilsen
Politiets utlendingsenhet

Vedlegg:
      Innsyn etter offentleglova - PU sin kommunikasjon med POD om
nasjonale ID-kort_(1).docx (Hoveddokument)