Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon

Ruter AS hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Ruter AS,

På Nydalen T-banestasjon er benkene utformet på en måte som gjør at små barn ikke klarer å sitte på dem, men sklir av når de forsøker. Benkene ser ut til å være utformet slik at en må rekke ned med føttene i bakken for å klare å sitte på dem uten å skli ned, hvilket ikke er mulig for små barneføtter.

Benkene minner litt om benkene på busstop avbildet i Dagbladet-artikkelen om «fiendtlig benker» på http://www.dagbladet.no/2015/08/10/nyhet... .

Jeg vil gjerne ha innsyn i hvem som har produsert disse benkene, og hva en slik benk koster i innkjøp.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Klage på manglende innsyn

Kjære Ruter AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruter AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon».

Etter 25 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/produs...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Ruter Ikke-Svar, Ruter AS

Hei P. Reinholdtsen

Viser til din henvendelse angående benker på Nydalen stasjon. Begge dine
henvendelser i denne saken er videresendt til Sporveien, da Nydalen
stasjon er deres ansvar og det er Sporveien som har ansvar for vedlikehold
og drift av T-banestasjonene. Din begjæring om innsyn må derfor besvares
av dem.

Deres adresse som vi har sendt saken din til er [1][epostadresse]

Slik svarer du på denne eposten:
Denne meldingen kommer fra en adresse som det ikke er mulig å svare til.
Direkte svar på denne meldingen vil derfor ikke komme frem til oss. Hvis
du ønsker å svare på denne e-posten gjør du det via denne lenken: [2]Jeg
har tilleggsinformasjon til saken.

Med vennlig hilsen
Kristin Aarre
Leder kundebehandling

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

www.ruter.no

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. https://ruter.no/fa-hjelp/kontakt-oss/ko... #25]

k9 la igjen ein bemerkning ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Jeg har ennå ikke fått svar på innsynshenvendelsen og heller ikke på klagen. Jeg sjekket nettopp via http://innsyn.no/ og kunne der se at henvendelsen er registrert i postjournalen til Sporveien Oslo AS med saksnummer 2015/03009.

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Jeg har etterlyst svar fra Sporveien Oslo AS i https://www.mimesbronn.no/request/produs... .