Politiets nettpatrulje sitt arbeide med såkalte «hatefulle ytringer»

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Kripos,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne og alle dokumenter som omhandler organiseringen av og arbeidsmåtene til Kripos' nettpatrulje i forhold til arbeidet med såkalte «hatefulle ytringer» i tidsrommet dette arbeidet ble igangsatt og i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbehandling.

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser: https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt nærmeste politidistrikt.

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

På politiets nettside <http://www.politiet.no>
finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

Med hilsen
Kripos

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli
vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si meldingsteneste på nettet https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt næraste politidistrikt.

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde inn via politiet si tipsteneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet si nettside: <http://www.politiet.no>

Helsing
Kripos

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation Service (NCIS). The information you provide will be handled confidentially, and your enquiry will be redirected for further processing.

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

If you wish to file a complaint with the police, please confer the police's website https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,
or call 02800.

If you have information about sexual exploitation of children on the Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist remarks on the Internet, trafficking in human beings or international crimes,
NCIS urges you to report it here <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

You will find some information in English about the Norwegian police here: (https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/<https://www.politi.no/international/)%3c...>>

Kind regards
NCIS

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kripos sin håndtering av min innsynshenvendelse «Politiets nettpatrulje sitt arbeide med såkalte «hatefulle ytringer»».

Den 29. november 2017 ba jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne og alle dokumenter som omhandler organiseringen av og arbeidsmåtene til Kripos' nettpatrulje i forhold til arbeidet med såkalte «hatefulle ytringer» i tidsrommet dette arbeidet ble igangsatt og i 2017.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Jeg påklager manglende svar som avslag. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbehandling.

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser: https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt nærmeste politidistrikt.

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

På politiets nettside <http://www.politiet.no>
finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

Med hilsen
Kripos

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli
vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si meldingsteneste på nettet https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt næraste politidistrikt.

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde inn via politiet si tipsteneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet si nettside: <http://www.politiet.no>

Helsing
Kripos

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation Service (NCIS). The information you provide will be handled confidentially, and your enquiry will be redirected for further processing.

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

If you wish to file a complaint with the police, please confer the police's website https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,
or call 02800.

If you have information about sexual exploitation of children on the Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist remarks on the Internet, trafficking in human beings or international crimes,
NCIS urges you to report it here <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

You will find some information in English about the Norwegian police here: (https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/<https://www.politi.no/international/)%3c...>>

Kind regards
NCIS

Emilie Hornfelt Paulsen, Kripos

5 Attachments

Hei,

 

Det vises til dine innsynsbegjæringer av 29. november 2017. Begge
innsynsbegjæringene besvares og anses avgjort i denne e-posten. Det gjøres
samtidig oppmerksom på at vi har mottatt dine klager over innsyn datert
11. desember 2017 og din forespørsel om fremgang i saken av samme dato.

 

Hva gjelder opprettelsen av og mandatet til politiets nettpatrulje viser
vi til vedlagte dokument, "Politiets tilstedeværelse på internett", som
beskriver rammene for politiets arbeid på internett, herunder
nettpatruljen. Enkelte punkter i rapporten er taushetsbelagte etter
politiregisterloven § 23 annet ledd. De er derfor unntatt offentlighet og
er tatt ut eller sladdet i rapporten, jf. offentleglova § 13 første ledd
jf. § 23 annet ledd. Dette er opplysninger som er underlagt taushetsplikt
av hensynet til politiets spanings- og etterretningsvirksomhet og
politiets operative virksomhet og organiseringen av denne.

 

Vi legger også ved regjeringens "Handlingsplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme" utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet.
Handlingsplanens tiltak 24 gir mandat til å videreutvikle Kripos' arbeid
med å jobbe mot radikalisering og ekstremisme på internett. Ut over dette
finnes det ikke noe særskilt dokument om nettpatruljens arbeid med
hatefulle ytringer, da dette går inn i det samlede arbeidsområdet for
politiets nettpatrulje.

 

For ditt spørsmål om hva hatefulle ytringer er og ikke er, vil vi påpeke
at Kripos aldri svarer på spørsmål om konkrete ytringer er straffbare via
Facebook Messenger. Ytringer vi mottar tips om som politiet tar videre, er
etter opplysningenes karakter taushetsbelagte av hensynet til
etterforskning, hensynet til spanings- og etterretningsvirksomhet eller
hensynet til politiets operative virksomhet og organiseringen av denne,
jf. politiregisterloven § 23 annet ledd. Slike tips er derfor unntatt
offentlighet etter offentleglova § 13 første ledd.

 

Det finnes flere dokumenter som beskriver hva som generelt anses som
hatefulle ytringer. Kripos har en sak om spørsmålet på nettpatruljens
nettsider fra 25. november 2016, se
[1]https://www.facebook.com/notes/politiets...
(vedlagt).  Oslo politidistrikt har utarbeidet rapporten "Hatkrim:
Rettslige og praktiske spørsmål" (vedlagt). På politiet.no finnes oversikt
over antall anmeldelser i saker med hatmotiv, se
[2]https://politiet.no/aktuelt-tall-og-fakt....
Oslo politidistrikts rapport "Rettspraksis i hatkrimsaker. Et utvalg saker
fra Oslo tingrett 2015-2017" presenterer en rekke saker om hatkrim ført i
retten av Oslo politidistrikts hatkrimgruppe (vedlagt).

 

Det er adgang til å klage på avslag på innsynsbegjæringer etter
offentleglova, jf. offentleglova § 32. Frist for slik klage er tre uker
fra underretning om avslaget, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd
første punktum, jf. offentleglova § 32 tredje ledd annet punktum. En
eventuell klage bes sendt Kripos. Dersom Kripos ikke etterkommer klagen,
vil saken bli oversendt Politidirektoratet som rett klageorgan.

 

Med vennlig hilsen

 

Emilie Hornfelt Paulsen
personvernrådgiver
Kripos
Retts- og påtaleenheten
Telefon: 23 20 82 84
E-post: [epostadresse]
www.politi.no/kripos

 

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/notes/politiets...
2. https://politiet.no/aktuelt-tall-og-fakt...

Emilie Hornfelt Paulsen, Kripos

Hei,

 

Det vises til vårt svar på dine innsynsbegjæringer av i dag. Kripos ønsker
å presisere at dersom din klage over innsyn opprettholdes, må vi
orienteres om dette. I motsatt fall legger vi til grunn at klagen ikke
opprettholdes og anser saken for avsluttet hos oss.

 

Med vennlig hilsen

 

Emilie Hornfelt Paulsen
personvernrådgiver
Kripos
Retts- og påtaleenheten
Telefon: 23 20 82 84
E-post: [epostadresse]
www.politi.no/kripos

 

 

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å be om en utvidet begrunnelse for Kripos sitt delvise avslag på min innsynshenvendelse «hatefulle ytringer».

Den 29. november 2017 ba jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne og alle dokumenter som omhandler organiseringen av og arbeidsmåtene til Kripos' nettpatrulje i forhold til arbeidet med såkalte «hatefulle ytringer» i tidsrommet dette arbeidet ble igangsatt og i 2017.

Den 12. desember fikk jeg utlevert en rekke pene brosjyrer om tematikken.

De vakre og fagre brosjyrene ble utlevert som identiske besvarelser på begge mine helt forskjellige innsynskav.

Imidlertid ba jeg om all korrespondanse som gjelder opprettelsen av nettpatruljen. Svaret fremstår som kjemisk renset for råmateriale og korrespondanse (som jeg vitterlig etter offentleglova har rett til innsyn i) og nærmest som noe markedsavdelingen har avlevert uten kunnskap om arkiv og offentlighet.

Jeg kan ikke se at innsyn i den rå og uredigerte korresponadnsen overhodet er blitt vurdert.

Dette kan jeg på ingen måte akseptere.

Offentleglova er ikke til for at markedsavdelingen skal drive utvelgelse av fagre, vakre, pene brosjyrer der politiet får fremstille saken slik de ønsker, og utelate alt annet.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget og det at jeg bare har fått utlevert en håndfull pene brosjyrer der jeg ba om korrespondanse, der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbehandling.

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser: https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt nærmeste politidistrikt.

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

På politiets nettside <http://www.politiet.no>
finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

Med hilsen
Kripos

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli
vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si meldingsteneste på nettet https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt næraste politidistrikt.

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde inn via politiet si tipsteneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet si nettside: <http://www.politiet.no>

Helsing
Kripos

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation Service (NCIS). The information you provide will be handled confidentially, and your enquiry will be redirected for further processing.

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

If you wish to file a complaint with the police, please confer the police's website https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,
or call 02800.

If you have information about sexual exploitation of children on the Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist remarks on the Internet, trafficking in human beings or international crimes,
NCIS urges you to report it here <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

You will find some information in English about the Norwegian police here: (https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/<https://www.politi.no/international/)%3c...>>

Kind regards
NCIS

Emilie Hornfelt Paulsen, Kripos

4 Attachments

Hei,

Det vises til dine innsynsbegjæringer av 29. november 2017.

Innsynsbegjæringer skal etter offentleglova § 29 første ledd annet punktum
besvares uten ugrunnet opphold. Dette innebærer at en innsynsbegjæring
skal besvares "i alle fall innan éin til tre verkedagar", jf. Rettleiar
til offentleglova side 164. Veilederen slår fast at der det er behov for
undersøkelser kan det brukes mer tid til saksbehandlingen. I vårt
midlertidige svar i e-post av 4. desember 2017 gjorde vi oppmerksom på at
vi undersøkte saken internt før vi kunne besvare innsynsbegjæringene.
Kripos besvarte innsynsbegjæringene i e-post av 12. desember 2017 og mener
vi avgjorde kravet "så snart det [var] praktisk mogleg", jf. Rettleiar til
offentleglova side 164.

I e-poster av 12. desember 2017 ber du om en nærmere begrunnelse på
hvorfor du kun har fått utlevert brosjyrer der du ba om korrespondanse,
med angivelse av de hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag.

Du etterspurte i dine innsynsbegjæringer all korrespondanse og alle
dokumenter som omhandler opprettelsen av og mandatet til Politiets
nettpatrulje, samt all korrespondanse med eksterne og alle dokumenter som
omhandler organiseringen og arbeidsmåtene til nettpatruljen når det
gjelder arbeidet med «hatefulle ytringer».

I vårt svar av 12. desember 2017 viser vi til rapporten «Politiets
tilstedeværelse på internett» og regjeringens «Handlingsplan mot
radikalisering og voldelig ekstremisme».

I tillegg til disse dokumentene oversendes nå internt disponeringsskriv
for Kripos for 2014. Der fremgår det av punkt 3.2 øverst på side 7, at
Kripos får en rammeøkning til 13 nye stillinger innenfor
datakrimetterforskning. Av disse stillingene ble ni satt av til å etablere
en kapasitet for politiets tilstedeværelse på internett. Dette fremgår av
punkt 1.1 nederst på side 5 i rapporten «Politiets tilstedeværelse på
internett» som du opprinnelig fikk tilsendt.

Videre legger vi ved disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten 2014
fra Politidirektoratet med særskilt del til KRIPOS, samt tildelingsbrev
2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet. Disse
dokumentene beskriver ikke nettpatruljens organisering, mandat,
opprettelse eller arbeidsmåte. De var derfor ikke lagt ved din
opprinnelige innsynsbegjæring, men legges nå ved så du ser hvilke
overordnede føringer som ble lagt i året der det ble opprettet nye
stillinger innen datakriminalitet på Kripos. De 13 stillingene til
styrking av arbeidet med datakriminalitet er nevnt i tabell 5.3 på side 18
i Politidirektoratets disponeringsskriv. Stillingene omtales også på side
6 i særskilt del til KRIPOS.

Ut over dette har ikke Kripos noe særskilt mandat eller pålegg fra
eksterne om oppretting, organisering, mandat eller arbeidsmåte til
Politiets nettpatrulje, verken generelt eller særskilt når det gjelder
hatefulle ytringer. Det er derfor ingen korrespondanse vedrørende dette
det kan gis innsyn i. Kripos har i lys av dette ikke unntatt dokumenter
fra offentlighet i tilknytning til denne delen av din begjæring og kan
heller ikke vise til noen hjemmel for unntak fra offentlighet for
dokumenter som ikke finnes.

Når det gjelder spørsmålet om dokumenter om arbeidsmåter og organisering
av Politiets nettpatrulje finnes det interne dokumenter på Kripos om
nettpatruljen. Vi vedgår at vi i henhold til offentleglova § 31 første
ledd skulle gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor du ikke fikk innsyn i
disse. Opplysningene i de interne dokumentene om nettpatruljen er
taushetsbelagte av hensyn til politiets spanings- og
etterretningsvirksomhet og politiets operative virksomhet og
organiseringen av denne, jf. politiregisterloven § 23 annet ledd. På denne
bakgrunn er de unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13
første ledd. Hensynene som begrunner taushetsplikten er hovedhensynene for
at innsyn ikke gis. Merinnsyn etter offentleglova § 11 er ikke aktuelt, da
det ikke kan gis merinnsyn så langt taushetsplikten rekker, jf. Rettleiar
til offentleglova side 63.

Av Rettleiar til offentleglova side 169 fremgår det at det ikke skal
opplyses noe nærmere om de omstendighetene som medfører taushetsplikt. Det
fremgår videre på side 170 at hovedhensynene for å gi avslag skal nevnes,
men at det ikke er noe krav om at begrunnelsen skal være uttømmende eller
omfattende. Begrunnelsen skal ikke være utformet slik at opplysninger som
det skal gjøres unntak for innsyn for blir røpet. Kripos anser at du ved
denne e-posten har fått slik begrunnelse for avslag på innsyn som
offentleglova § 31 annet ledd første punktum krever.

Utover dette vises det til vår e-post av 12. desember 2017 der vi har
angitt hovedhensynene for å unnta fra offentlighet konkrete ytringer
Kripos mottar tips om via nettpatruljen.

Det er adgang til å klage på avslag på innsynsbegjæringer, jf.
offentleglova § 32. Da du nå har mottatt nærmere begrunnelse for avslaget
i henhold til offentleglova § 31 annet ledd, er klagefristen tre uker fra
du mottar begrunnelsen, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd første
punktum, jf. offentleglova § 32 tredje ledd annet punktum. En eventuell
klage bes sendt Kripos. Dersom Kripos ikke etterkommer klagen, vil saken
bli oversendt Politidirektoratet som rett klageorgan.

 

Med vennlig hilsen

 

Emilie Hornfelt Paulsen
personvernrådgiver
Kripos
Retts- og påtaleenheten
Telefon: 23 20 82 84
E-post: [epostadresse]
www.politi.no/kripos

 

 

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kripos sitt avslag på min innsynshenvendelse «Politiets nettpatrulje sitt arbeide med såkalte «hatefulle ytringer»».

Den 29. november 2017 ba jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne og alle dokumenter som omhandler organiseringen av og arbeidsmåtene til Kripos' nettpatrulje i forhold til arbeidet med såkalte «hatefulle ytringer» i tidsrommet dette arbeidet ble igangsatt og i 2017.

Kravet er delvis avslått den 12. desember med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. politiregisterloven § 23 andre ledd. Utvidet begrunnelse ble gitt 18. desember.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «opplysninger som det ut fra hensynet til etterforskningen i den enkelte sak, hensynet til spanings- og etterretningsvirksomheten eller hensynet til politiets operative virksomhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde hemmelig».

Politiregisterloven § 24 foreskriver at taushetsplikten etter § 23 ikke er til hinder for at opplysninger gis ut dersom «behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte» eller «brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder».

I henhold til politiregisterloven § 34 er § 23 heller ikke til hinder for at opplysningene gis ut når dette er nødvendig «for offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen og for å gi saklig og nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse».

Vi ber om en ny vurdering av de unntatte opplysningene sett opp mot overnevnte unntak. Vi vil samtidig minne om at unntaket i § 23 foreskriver at det må være nødvendig å unnta opplysningene, noe som tilsier et strengt skadekrav.

Unntaket i offl. § 13 første ledd gjelder opplysninger, og ikke hele dokumenter.

Dersom det foreligger taushetsplikt for opplysninger i dokumentet skal disse tas ut slik at det gis innsyn i resten av dokumentet. Hele dokumenter kan bare unntas om man samtidig viser til en av bokstavene i offl. § 12.

Vi vil i den forbindelse vise til Rettleiar til offentleglova s. 69 under punkt 5.2:

«Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Vi minner også om at det bare kan gjøres unntak der det er et reelt behov for unntak som veier tyngre enn det generelle hensynet til offentlig innsyn. Dette er et grunnleggende prinsipp som både følger av plikten til å utøve «meirinnsyn» (§ 11) og som Stortinget vektla i sin behandling av offentleglova i Innst. O. nr. 41 (2005-2006) punkt 2.4.2.

Selv om det ikke er adgang til merinnsyn på taushetsbelagte opplysninger skal det gjøres en slik vurdering i forhold til valget om å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12.

På bakgrunn av dette ber vi om en ny vurdering, både av om det foreligger taushetsplikt, om den foreligger for alle de utelatte opplysningene, og om det virkelig er adgang til å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12. Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss. Vi ber også om en oversikt over hvilke dokumenter og opplysninger som er unntatt.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32 tredje ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Emilie Hornfelt Paulsen, Kripos

1 Attachment

Hei,

 

Vedlagt følger kopi av vår vurdering av din klage på vårt delvise avslag
på innsyn etter offentleglova. Klagen er oversendt Politidirektoratet for
klagesaksbehandling, jf. offentleglova § 32 første ledd første punktum.

 

Med vennlig hilsen

 

Emilie Hornfelt Paulsen
personvernrådgiver
Kripos
Retts- og påtaleenheten
Telefon: 23 20 82 84
E-post: [epostadresse]
www.politi.no/kripos

 

 

Mette Kristin Eriksen, Kripos

2 Attachments

Hei,

 

Vi viser til deres oversendelse på klage på avslag om krav om innsyn.

 

Se vedlagte avgjørelse fra Politidirektoratet, samt vedlagte dokument der
Politidirektoratet har kommet til at det gis delvis innsyn.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Mette Kristin Eriksen
rådgiver
Politidirektoratet
Juridisk stab
Telefon: + 47 45975890/ + 47 23364100
E-post: mette.kristin.eriksen[1]@politiet.no
[2]www.politi.no

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no