Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Politidirektoratet sitt budsjett for 2017 og politidirektørens lønn mm.

Vi ventar på at Geir Eliassen skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Politidirektørens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn direktøren mottar.

- Direktøren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

- POD sitt budsjett for 2017.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til din henvendelse av 22. august 2017 der du ber om innsyn i:

 

-      Politidirektørens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og
personalmappe, og informasjon om hvilken lønn direktøren mottar.

-      Direktøren sin kalender hittil i 2017.

-      POD sitt budsjett for 2017.

 

Politidirektoratet har for tiden stor pågang av henvendelser etter
offentleglova. Behandling av henvendelsene tar derfor lengre tid enn
vanlig. Politidirektoratet har truffet vedtak for delene av ditt
innsynskrav som gjelder politidirektørens kalender og direktoratets
budsjett for 2017. Vi vil behandle kravet om innsyn "Politidirektørens
arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om
hvilken lønn direktøren mottar" så snart som mulig.

 

Kravet om innsyn i Politidirektoratets budsjett for 2017 er innvilget. Det
vises til tabellen under som viser direktoratets budsjett fordelt på
avdelingene.

 

[1]cid:image001.png@01D31D92.84F759F0

 

Politidirektoratet avslår krav om innsyn i politidirektørens kalender i
sin helhet hittil i 2017 med grunnlag i at det ikke foreligger rett til å
kreve innsyn etter § 3 eller § 9. Outlook-kalenderen i sin helhet er ikke
"logisk avgrensa" og utgjør ikke et "saksdokument" som det er rett til å
kreve innsyn i etter § 3, jf. § 4. Videre kan en sammenstilling av
opplysningene i kalenderen ikke etableres "med enkle fremgangsmåter" når
Politidirektoratet vil måtte gjennomgå omtrent 500 kalenderoppføringer
manuelt. Det fremgår av veilederen til offentleglova punkt 4.4.3 at
organet bare vil ha plikt til å lage et nytt dokument etter § 9 når
organet har dataverktøy som kan etablere sammenstillingen, og det eneste
organet må gjøre for å få sammenstillingen etablert er å gi enkle
kommandoer, for eksempel enkle skildringer av hvilket resultat en ønsker.
Dersom det trengs mer tidkrevende operasjoner fra saksbehandlere, vil det
ikke være plikt til å etablere slike sammenstillinger.

 

Politidirektoratet avslår også krav om innsyn i de enkelte
kalenderoppføringer hittil i 2017 med grunnlag i innsynskravet ikke er
tilstrekkelig avgrenset etter offentleglova § 28 annet ledd. Slik det
fremgår av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/2915, vil
arbeidsrelaterte kalenderoppføringer utgjøre "saksdokumenter" som det kan
kreves innsyn i etter § 3. Når det kreves innsyn i alle
kalenderoppføringer i 2017, gjelder dette imidlertid ikke "saker av en
bestemt art". Kalenderoppføringene er ikke avgrenset til bestemte
sakstyper. En gjennomgang av alle kalenderoppføringene vil i alle
tilfeller gå ut over det man "i rimelig utstrekning" kan kreve, jf. § 28
annet ledd.

 

For dokumenter det er gitt avslag eller delvis innsyn i kan det kreves
nærmere begrunnelse for avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova
§ 31.

 

Politidirektoratets avslag kan påklages til Justis- og
beredskapsdepartementet i samsvar med reglene i offentleglova § 32. En
eventuell klage fremsettes i så fall overfor Politidirektoratet.

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Politidirektoratet sitt budsjett for 2017 og politidirektørens lønn mm.».

POD avslo 11. oktober 2017 kravet om innsyn med henvisning til offentleglova § 3, § 4 og § 9. Og (som vanlig) § 28 for å være på den sikre siden. En ting er sikkert: innsyn vil de ikke gi.

Direktoratet begrunner avslaget blant annet med at «Outlook-kalenderen i sin helhet er ikke "logisk avgrensa" og utgjør ikke et "saksdokument" som det er rett til å kreve innsyn i etter § 3, jf. § 4.»

Jeg krever ikke innsyn i kalenderen som helhet, men alle oppføringene i 2017, og har heller ikke bedt om en oppstilling etter § 9. Det er på det rene fra tidligere avgjørelser fra SOM at det er rett til innsyn i kalenderoppføringer, og det fremstår som meget spesielt at man velger å hevde at det ikke er omfattet og henvise til §§ 3 og 4. Dette faller inn i en vane direktoratet ser ut til å ha fått med å slenge inn en hel masse paragrafer for å helgardere fordi de på generelt grunnlag ikke ønsker å rette seg etter offentleglova. Få andre organ holder på slik, men det er en vanlig unnvikelsesstrategi man støter på enkelte ganger, særlig når dem man ber om innsyn hos er svært ukomfortable med å gi innsyn, men ikke riktig vet hva de skal gjøre – de vet at det er rett til innsyn, men har ikke lyst til å gi det.

Minner også om at §§ 3 og 4 ikke egentlig er paragrafer som er ment for å brukes som unntaksparagrafer. Faktisk beskriver disse paragrafene en rekke moment som egentlig er ment for å understøtte min rett til innsyn i nettopp det jeg har bedt om innsyn i. Det er en merkelig og faktisk ganske provoserende og drøy orwelliansk vridning når POD hevder det motsatte.

Det hele virker ganske respektløst overfor offentleglova. Politiet utviser en holdning som best kan beskrives som «vi er loven, derfor behøver vi hverken kunne eller respektere den». Det er i det hele tatt beklagelig.

Flere departement (deriblant Justisdepartementet) gir forøvrig innsyn i kalenderoppføringer, med akkurat samme formulering som er benyttet i dette kravet, og SOM har lagt til grunn at det skal gis innsyn.

SOM begrunner retten til innsyn i slike oppføringer i følgende avgjørelse:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Sivilombudsmannens oppsimmering:

«Hovedregelen er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige og at unntak krever hjemmel i lov eller forskrift. Dersom den teknologiske utviklingen tilsier at unntakshjemlene bør justeres, må dette primært skje gjennom lovendring.

Hver enkelt kalenderoppføring i statsrådens Outlook-kalender er å anse som et dokument, jf. offentleglova § 4 første ledd. Arbeidsrelaterte kalenderoppføringer er dokumenter som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til departementet, jf. offentleglova § 4 annet ledd. Den enkelte kalenderoppføringen anses ferdigstilt senest når tidspunktet for aktiviteten har passert, noe som er tilfelle for de kalenderoppføringene den aktuelle innsynsforespørselen gjelder. Vilkårene i offentleglova § 4 er etter dette oppfylt for arbeidsrelaterte kalenderoppføringer for den aktuelle perioden, og journalisten har i utgangspunktet krav på innsyn, jf. hovedregelen i offentleglova § 3. Departementet bes derfor om å behandle innsynsforespørselen på nytt. Eventuelle vurderinger av unntakshjemler og merinnsynsvurderinger må foretas for hver enkelt kalenderoppføring.

Departementets tidsbruk på mer enn tre uker ved første gangs behandling er for lang. Også tidsbruken i forbindelse med departementets fornyede vurdering og klagebehandlingen på tre måneder er i strid med offentleglovas bestemmelser om saksbehandlingstid.»

Dersom direktoratet mener det er for arbeidskrevende å innsynsburdere hele kalenderen for 2017, ber vi direktoratet komme med forslag til en avgrensing i tid som er akseptabel, og vurdere innsyn. Vi viser her til veiledningsplikten i forvaltningsloven. Vi kan klare oss med de siste 6 månedene, evt. 3 måneder, men vil da se et oppriktig tidsanslag i stedet for en masse helgarderingsklager i et avslag som bærer preg av liten respekt for offentleglova iom. at alle departement klarer å gi slikt innsyn.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Politidirektoratet sitt budsjett for 2017 og politidirektørens lønn mm.».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 16. oktober.

Da det nå er gått 40 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Politidirektoratet sitt budsjett for 2017 og politidirektørens lønn mm.».

Ber om status i denne klagesaken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

4 Attachments

Hei,

Det vises til vedlagte dokumenter. Brevet sendes kun elektronisk.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver
Politidirektoratet
Juridisk stab
Telefon: (+47) 41 50 71 50
E-post: [1][e-postadresse]
[2]www.politi.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no

Ellen Marie Fiksdal,

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Ellen Marie Fiksdal,

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Kjære Ellen Marie Fiksdal,

Hva er status i denne saken? Politidirektoratet er kjent for å legge alle saker de ikke liker i en skuff og håpe at man glemmer dem, eller slenge inn 3-4 paragrafer for å helgardere når de arrogant nekter innsyn uten god grunn. Minner om at Sivilombudsmannen har lagt til grunn at det er deres ansvar å følge opp med underordnet etat.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Ellen Marie Fiksdal,

Jeg har fri. Tilbake tirsdag 09. april.

Mvh Ellen Fiksdal

vis sitert seksjon

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

Det vises til vedlagte dokument.

 

Brevet sendes kun elektronisk.

 

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.