Manglende sletting av politiets overvåkningsmateriale

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunikasjon dere har hatt i år og i fjor med KK-utvalget om manglende sletting av overvåkningsmateriale i politiet.

– Deres oppfølging av saken med andre organ og eksterne.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Siv Bakken Steen, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Kjære Siv Bakken Steen,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen