Forsvarrsjef Haakon Bruun-Hanssens arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden vart avvist av Forsvaret.

Kjære Forsvaret,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Haakon Bruun-Hanssens arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Haakon Bruun-Hanssen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Jon Hansen

Hei
Din henvendelse er mottatt og registrert med saksnummer 2018007638.
Dette kan oppgis hvis du henvender deg til Forsvaret i sakens anledning.

Vennlig hilsen
Forsvarets e-postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jon Hansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #737]]
Sendt: 18. februar 2018 10:27
Til: Forsvaret
Emne: innsyn etter Offentleglova - Forsvarrsjef Haakon Bruun-Hanssens arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Kjære Forsvaret,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Haakon Bruun-Hanssens arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Haakon Bruun-Hanssen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Jon Hansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #737]

Er [Forsvaret henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Forsvaret? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

FST Kontakt (postboks), Forsvaret

Hei,

Viser til ditt innsyn i forsvarssjefens kalender og arbeidskontrakt.

Vi er kjent med sivilombudsmannens uttalelse i sak 2017/3029. Uttalelsen
er til vurdering i Forsvaret og det er foreløpig ikke tatt stilling til
hvordan uttalelsen skal følges opp. Når dette er gjort vil vi komme
tilbake til deg med en endelig vurdering på innsynet du har rettet i
forsvarssjefens kalender.

 

[1]Forsvarssjefens instruks er ugradert og tilgjengelig på Regjeringens
sider på intranett.

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

FST Kontakt (postboks), Forsvaret

Hei!
Forsvarsstaben viser til innsynsbegjæringen av 18. februar 2018 hvor det
blir bedt om innsyn i «alle kalenderoppføringer i forsvarssjef Haakon
Bruun-Hanssens kalender hittil i 2018. Viser også til foreløpig svar 21.
februar.

Forsvaret har som selvstendig organ vurdert innsynsforespørselen, men
viser til at offentleglova § 29 ikke begrenser muligheten for gjensidig
utveksling av erfaringer og standpunkt mellom offentlige organer.

Etter en helhetsvurdering av forsvarssjefens kalender avslår
Forsvarsstaben begjæringen om innsyn. Dette grunngir vi med at
forsvarssjefens kalender er belagt med restriksjoner både internt og
eksternt. En viktig grunn for dette er at den inneholder informasjon om
møtevirksomhet som er gradert iht. sikkerhetsloven § 11, første ledd,
bokstav d. Med henvisning til dette unntas informasjonen etter
offentleglova § 13. En annen viktig begrunnelse for avslaget er at summen
av alle oppføringene i forsvarssjefens kalender er egnet til å kunne spore
hans bevegelsesmønster i en slik grad at det utgjør en sikkerhetsrisiko.
Informasjonen unntas derfor offentlighet etter offentleglova § 24, tredje
ledd.

 

Avslaget på innsynet kan påklages Forsvarsdepartementet innen 3 uker i
henhold til Forvaltningslovens bestemmelser.

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
seniorrådgiver

Forsvarsstaben/Styringsavdelingen

 

E-post:                  [1][epostadresse]

Telefon:                0510 6715 / 23 09 67 15

Mobil:                    489 58 675

Besøksadresse:   Myntgaten 1/ Bygn 27, 1. etg

 

 

Fra: FST Kontakt (postboks)
Sendt: onsdag 21. februar 2018 11:11
Til: '[Innsyns-e-postadresse #737]'
<[Innsyns-e-postadresse #737]>
Emne: Innsyn

 

Hei,

Viser til ditt innsyn i forsvarssjefens kalender og arbeidskontrakt.

Vi er kjent med sivilombudsmannens uttalelse i sak 2017/3029. Uttalelsen
er til vurdering i Forsvaret og det er foreløpig ikke tatt stilling til
hvordan uttalelsen skal følges opp. Når dette er gjort vil vi komme
tilbake til deg med en endelig vurdering på innsynet du har rettet i
forsvarssjefens kalender.

 

[2]Forsvarssjefens instruks er ugradert og tilgjengelig på Regjeringens
sider på intranett.

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...