Bruk av Google Docs / Google Skjemaer til behandling av personopplysninger i osloskoler?

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

I følge Utdanningsetatens «Retningslinjer for bruk av eksterne IKT-tjenester/skytjenester» versjon 1.0 datert 2014-03-27 skal skoler som ønsker å benytte eksterne IKT-tjenester/skytjenester som behandler personopplysninger og som ikke er godkjent, søke om godkjenning i tråd med retningslinjene, og eventuell databehandleravtale skal inngås av UDE
sentralt.

Er Google Docs / Google Skjemaer godkjent for bruk til behandling av personopplysninger i osloskolene? I så tilfelle, kan dere sende meg kopi av databehandleravtalen som er inngått med Google om dette?

Hvis den ikke er godkjent, kan dere fortelle hvilke skoler som har søkt om godkjenning for bruk av Google Docs til å behandle personopplysninger, og sende meg kopi av eventuelle søknader og tilhørende utfylte sjekklister for etablering av ekstern tjeneste som jeg mistenker har fulgt med søknader om godkjenning?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Retningslinjene og sjekklisten fikk jeg innsyn i via Mimes brønn i https://www.mimesbronn.no/request/konsek... .

Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av
Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.