12.09.2017 - Blåfjell AS - Akvakulturtillatelse for stamfisk settefisk og matfisk av røye - Trøberg i Lierne - Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/138789-014, datert 12.09.2017 - Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Dokumentet hører til saksnr 2014/138789 - Blåfjell AS - Akvakulturtillatelse for stamfisk settefisk og matfisk av røye - Trøberg i Lierne.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

9 Attachments

Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet fra region midt:

2014/138789-014, datert 12.09.2017 - Søknadsskjema for akvakultur i
landbaserte anlegg

Beslutning
Vi avslår delvis kravet ditt om innsyn. Du får innsyn i deler av
dokumentet. Hjemmelen for beslutningen er: offentleglova § 13, jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.
Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Brev og søknad er arkivert på nytt saksnummer: 2017/207770-001. Dokumentet
inneholder opplysninger om en virksomhets drifts- eller forretningsforhold
av konkurransemessig betydning. Dette er taushetsbelagte opplysninger som
vi har plikt til å hindre at andre får adgang til, jf. forvaltningsloven §
13 første ledd nr. 2. Dette gjelder dokumentets vedlegg (Alternativ
produksjonsplan regnbueørret) og vi kan derfor ikke gi deg innsyn i dette.
Du kan få innsyn i hoveddokumentet og resten av tilhørende vedlegg, se
vedlagt.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet, region midt, Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Vedlegg:
2017/207770-001 (minus ett vedlegg)
Klageskjema

 

 

Med vennlig hilsen

Gerd Lundsaunet

seniorkonsulent

Mattilsynet, team innsyn, region midt

Telefon: 22 77 91 76 / [mobilnummer]

Besøksadresse: Hamnegata 22, 7714 Steinkjer

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Midt, RD stab, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [3]www.mattilsynet.no [4]www.matportalen.no

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/