Statistisk sentralbyrå - SSB

Ei offentleg styresmakt

16 førespurnader
Vi viser til e-post av 29. juni om klage over innsyn i saken som omtales som "Ledelsen i SSB sin korrespondanse om omstillingsprosessen". Innsynskrave...
Saken ble 11. desember 2017 oversendt Finansdepartementet for videre behandling. Se vedlagt kopi av brev. Med vennlig hilsen Arkivet -----Opprinn...
Anbefaler deg å bruke malene for klager og innsynskrav hos Norsk Presseforbund og Innsynsbloggen som utgangspunkt når du skriver klager - her burde du...
Vi viser til din e-post datert søndag 18. februar 2018, der du ber om innsyn i Birger Vikørens arbeidskontrakt samt alle hans kalenderoppføringer hitti...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Svar frå Statistisk sentralbyrå - SSB til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Viser til din henvendelse datert 30. november 2017. Vi deler din oppfatning om at innsyn ikke må gjelde et bestemt saksforhold slik det er definert i...
Innsyn i arbeidskontrakt
Svar frå Statistisk sentralbyrå - SSB til Ingeborg Johansen den .
Avslegen
Hei! Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt. Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsy...
Hei Vi viser til henvendelsen nedenfor SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link http://www.ssb....
Innsyn i oversikt over rammeavtaler
Svar frå Statistisk sentralbyrå - SSB til Gorm Eriksen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47. Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver...
SSBs arkivrutiner
Svar frå Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Ventar på kategorisering.
  Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.   Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som utl...
Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563. De dokumenter det her hen...
Arkivplan
Svar frå Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Avslegen
Viser til henvendelse av 11. oktober 2016. Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndteri...
Vedrørende din klage datert 07.10.2016. Etter nærmere vurdering finner vi å kunne utlevere følgende liste over journalpostopplysninger. Bruk arkivsak...
Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå
Førespurnad til Statistisk sentralbyrå - SSB, gjort av B. Waldron. Annotert av B. Waldron den .
Har ikkje informasjonen.
Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument so...
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...
Innsyn i arkivplan
Oppfølging send til Statistisk sentralbyrå - SSB av Gorm Eriksen den .
Svært forseinka.
Hei, og takk for raskt svar. Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan. Vi e...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?