Justis- og beredskapsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

53 førespurnader

(page 3)

Vedrørende "Trygghet i hverdagen"
Førespurnad til Justis- og beredskapsdepartementet, gjort av Ole-Morten Duesund. Annotert av k9 den .
Svært forseinka.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...
Sak: 13/7515-13 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet...
Brevene viser at Kriminalomsorgen betaler Motion Picture Lisencing Company for retten til fremføring av film i fengslene, regnet ut fra antall innsatte...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?