Lønnsnivået i Skedsmo kommune

The request was successful.

Kjære Skedsmo kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

NoReply, Skedsmo Municipality

1 Attachment

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post.
Henvendelsen blir videreformidlet til rett instans i kommunen.
Henvendelsen som krever behandling vil bli besvart så snart som mulig.

We confirm the reception of your e-mail.
Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered as soon as possible.

Med hilsen
Skedsmo kommune
Sentralarkivet

Elisabeth Lundgreen, Skedsmo Municipality

2 Attachments

Henvendelsen er mottatt, og oversendt til riktig saksbehandler.

 

Med vennlig hilsen

 

Elisabeth Lundgreen

konsulent

 

Tlf 66 93 83 26

E-post; [1][epostadresse]

 

Skedsmo kommune

Sentralbord 66 93 80 00

Jonas Lies gate, 2000 Lillestrøm

[2]skedsmo_kemneren_ill_02.jpg

 

[3]KT_logos_n1_cmyk-size=original

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Tommy Nettum Liberg, Skedsmo Municipality

2 Attachments

Hei

 

Viser til begjæring om innsyn i lønnsnivå på ledere- og direktørstillinger
i Skedsmo kommune.

Vedlagt ligger oversikt som etterspurt (navn, lønn og stilling sortert fra
høyeste årslønn og nedover).

 

Med vennlig hilsen

 

[1]cid:image002.gif@01D2DAB6.260F5DD0 Organisasjons- og
personalavdelingen

 

Tommy Nettum Liberg
Fagleder/prosjektleder,

 

m: 908 17 973 | d: 66 93 83 41

a: Jonas Lies gate 18, 2000
Lillestrøm

w: [2]www.skedsmo.kommune.no

 

 

References

Visible links
2. http://www.skedsmo.kommune.no/

Kjære Tommy Nettum Liberg,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen