Antall narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017

National Police Directorate did not have the information requested.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Antall anmeldte narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.

Om mulig ønsker jeg at dere kategoriserer dem etter paragraf og hvordan saken endte.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Jostein Hamberg, National Police Directorate

Vi viser til henvendelse angående statistikk på antall anmeldte
narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.

 

Politidirektoratet er i ferd med å hente ut statistikk fra Strasak som
viser anmeldt kriminalitet i 2017. Tallene vil bli lagt ut på våre
nettsider i form av en kommentert rapport når den er ferdig. Skulle noen
ha spørsmål om tall som ikke er med i rapporten, kan de rettes til POD
etter at rapporten er publisert.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jostein Hamberg

Seniorrådgiver
 

Politidirektoratet
Politifagavdelingen
 
[1]www.politi.no  

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.politi.no/