2011/593 - Håndtering av personopplysninger i Narvik kommune - Google Apps

The request was successful.

Kristian Fiskerstrand

Kjære Datatilsynet,

Jeg ønsker gjene innsyn i sak 2011/593 - Håndtering av personopplysninger i Narvik kommune - Google Apps. Kan dere sende over dokumentene relatert til denne?

Med vennlig hilsen,

Kristian Fiskerstrand

Postkasse, Data Protection Agency

1 Attachment

Vedlagt oversendes offentlig dokumentasjon i sak 2011/593.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Kristian Fiskerstrand [mailto:[Innsyns-e-postadresse #216]]
Sendt: 28. oktober 2016 13:26
Til: Postkasse
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - 2011/593 - Håndtering av personopplysninger i Narvik kommune - Google Apps

Kjære Datatilsynet,

Jeg ønsker gjene innsyn i sak 2011/593 - Håndtering av personopplysninger i Narvik kommune - Google Apps. Kan dere sende over dokumentene relatert til denne?

Med vennlig hilsen,

Kristian Fiskerstrand

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

B. Waldron left an annotation ()

Verdt å la merke til offentleglovas § 31 første ledd andre punktum; det skal alltid oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav. Dette gjelder både fjernet dokumenter som 11/00593-5 og sladdet dokumenter som 11/00593-15.

Det også skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum.

Offentleglova § 31 første ledd:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Også verdt å la merke til andre ledd:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Saken er også arkivert hos Narvik kommune med saksnummer 11/1210 (se dok. 11/00593-8). Det kan være verdt å be om innsyn i denne saken hos kommunen, som skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig» selv, jf. § 29 første ledd første punktum.

B. Waldron left an annotation ()

Vedlegget til dokument 11/00593-15 ble sladdet av SIMONSEN Advokatfirma. Dette er ikke i tråd med lovverket, som sier at organet selv (Datatilsynet) skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. § 29 første ledd første punktum.

Se også Rettleiar til offentleglova, s. 163:

«Organet er ikkje bunde av avsendarorganet sitt eventuelle standpunkt til innsynsspørsmålet, men må leggje si eiga vurdering til grunn for avgjerda. Dette gjeld både for spørsmålet om det er høve eller plikt til å gjere unntak, og, der det er aktuelt for spørsmålet, om det skal utøvast meirinnsyn. Vurderinga skal skje konkret for det aktuelle dokumentet på det tidspunktet innsynsspørsmålet blir avgjort.»

P. Reinholdtsen left an annotation ()

Saken i postjournalen hos Narvik kommune er tilgjengelig fra https://www.narvik.kommune.no/innsyn.asp... .