Statistisk sentralbyrå - SSB

En offentlig myndighet

15 henvendelser
Viser til Ingeborg Johansens e-post av 30. november 2017 der det anføres at SSBs utvidede begrunnelse for å avvise merinnsyn i internt dokument er mang...
Kontroversen rundt Erling Holmøy i SSB
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Vi viser til din klage datert søndag 26. november d.å.. Offentleglova gir rett til innsyn i saksdokumenter i bred forstand. SSB behandler alle innsyns...
Viser til din klage datert 15. november d.å.. Vi er grunnleggende sett enig i din påstand om forvaltningen ikke kan "blokkere klage ved å hevde at man...
Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld
Klage sendt til Statistisk sentralbyrå - SSB av Ingeborg Johansen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Statistisk sentralbyrå, Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i anskaffelse...
Innsyn i arbeidskontrakt
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Ingeborg Johansen den .
Avslått
Hei! Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt. Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsy...
Hei Vi viser til henvendelsen nedenfor SSB legger til grunn FNs prinsipper for offisiell statistikk slik de framstår i vedlagte link http://www.ssb....
Innsyn i oversikt over rammeavtaler
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til Gorm Eriksen den .
Venter på kategorisering.
Hei! Viser til din henvendelse datert 15. mars klokken 22:47. Vi ber om at du gir en nærmere redegjørelse for hva du er interessert i når du skriver...
SSBs arkivrutiner
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Venter på kategorisering.
  Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.   Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som utl...
Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563. De dokumenter det her hen...
Arkivplan
Svar fra Statistisk sentralbyrå - SSB til B. Waldron den .
Avslått
Viser til henvendelse av 11. oktober 2016. Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndteri...
Vedrørende din klage datert 07.10.2016. Etter nærmere vurdering finner vi å kunne utlevere følgende liste over journalpostopplysninger. Bruk arkivsak...
Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå
Henvendelse til Statistisk sentralbyrå - SSB, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Har ikke informasjonen.
Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument so...
Viser til e-post datert 29. september 2016. SSB har ingen saker eller dokumenter journalført med arkivkode 023.00 Hilsen Arkivet i SSB _____________...
Viser til innsynskrav av 29.09.2016 og oversender dokumenter i saksnr.2013/982, doknr.1 og 2 Hilsen Arkivet i SSB ____________________________________...
Innsyn i arkivplan
Oppfølging sendt til Statistisk sentralbyrå - SSB av Gorm Eriksen den .
Svært forsinket.
Hei, og takk for raskt svar. Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan. Vi e...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?