Justis- og beredskapsdepartementet

En offentlig myndighet

52 henvendelser

(page 2)

Sak: 13/7515-13 Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn i Lovdatas postjournal Dokument: Innhenting av saksdokumenter - Sak om Lovdata er omfattet...
Brevene viser at Kriminalomsorgen betaler Motion Picture Lisencing Company for retten til fremføring av film i fengslene, regnet ut fra antall innsatte...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?