Vurdering av Ruter sin avslag på krav om innsyn i kildekoden til RuterBillett-app

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

26. oktober 2016 oversendte Ruter til dere avslag på min krav om innsyn i kildekoden til RuterBillett-appen for vurdering, jf. offl. § 32. Jeg har ikke kunnet finne saksnummeret til dette dokumentet hos dere på OEP.

Jeg vil gjerne legge til følgende kommentarer.

Det fremgår ikke av Ruters brev til Fylkesmannen hvorvidt de faktisk har vedlagt det omstridte dokument, nemlig kildekoden. Uten den har ikke Fylkesmannen mulighet til å gjøre noen reell vurdering av om Ruters anførsler kan gjøres gjeldende.

Forvaltningslovens kapittel VI gjelder i klagesaker etter offentlighetsloven. Av § 34 annet ledd følger det at klageinstansen skal ha kompetanse til å "prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter". Jeg tillater meg å påpeke at det i denne saken i praksis vel betyr at Fylkesmannen må kjøpe seg konsulent-kompetanse for å kunne fatte vedtak.

Forøvrig ønsker jeg å minne om plikt til å vurdere merinnsyn, noe jeg ikke kan se er blitt tilstrekkelig foretatt hos Ruter.

Sikkerhetshensyn tåler for innsyn i kildekode til programvare som installeres på andres enheter. Lukket kildekode kan ikke stoles på, og fører til sikkerhetstrusler mot både kundene og Ruter selv, fordi problemer ikke fikses men bare gjemmes der de fortsatt kan oppdages og utnyttes av tredjeparter - i det skjulte. For bedrifter som åpner kildekode for innsyn innebærer åpen kildekode bedre kontroll, bedre sikkerhet og bedre tjenester.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at unntaketene i offentleglova Ruter peker på kun gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter.

Med andre ord foreligger kun hjemmel til å unnta de opplysninger der dette er påkrevd. Dersom en fremdeles finner grunnlag for unntak, skal resten av dokumentet under enhver omstendighet frigis. Unntakene skal aldri benyttes i større omfang enn i de tilfeller der det foreligger et reelt behov ut i fra de hensyn den enkelte unntaksbestemmelse skal verne.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

B. Waldron la igjen en merknad ()

Kopi av korrespondanse med førsteinstansen (Ruter AS) finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/ruterb...