Velferdsetaten i Oslo sin stønad til Retretten og RIO i 2018 samt rapportering for foregående år

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo kommune, Velferdsetaten,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Søknader om stønad fra Retretten og for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon for 2018 samt rapportering for foregående år.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Oslo kommune, Velferdsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, Velferdsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Velferdsetaten i Oslo sin stønad til Retretten og RIO i 2018 samt rapportering for foregående år».

Den 28. desember 2017 ba jeg om innsyn i:

– Søknader om stønad fra Retretten og for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon for 2018 samt rapportering for foregående år.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/velfer...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Bjarne Hugo Johannessen, Oslo kommune, Velferdsetaten

6 Attachments

Vi viser til e-post med innsynsbegjæring fra Rusinnsyn datert 28.12.17
 Vedlagt følger dokumentene det bes om innsyn i. Antallet og størrelsen på
dokumentene det er bedt om innsyn i gjør at vi må dele utsendelsen i flere
utsendelser.  Vi beklager noe sent svar.

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Johannessen

Seksjonssjef

 

Oslo kommune

Velferdsetaten

Avdeling for anskaffelser og tilskudd

Bjarne Hugo Johannessen, Oslo kommune, Velferdsetaten

1 Attachment

 

Vi viser til e-post med innsynsbegjæring fra Rusinnsyn datert 28.12.17
 Vedlagt følger dokumentene det bes om innsyn i. Antallet og størrelsen på
dokumentene det er bedt om innsyn i gjør at vi må dele utsendelsen i flere
utsendelser.  Vi beklager noe sent svar.

 

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Johannessen

Seksjonssjef

 

Oslo kommune

Velferdsetaten

Avdeling for anskaffelser og tilskudd

Bjarne Hugo Johannessen, Oslo kommune, Velferdsetaten

7 Attachments

Vi viser til e-post med innsynsbegjæring fra Rusinnsyn datert 28.12.17
 Vedlagt følger dokumentene det bes om innsyn i. Antallet og størrelsen på
dokumentene det er bedt om innsyn i gjør at vi må dele utsendelsen i flere
utsendelser.  Vi beklager noe sent svar.

 

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Johannessen

Seksjonssjef

 

Oslo kommune

Velferdsetaten

Avdeling for anskaffelser og tilskudd

Kjære Bjarne Hugo Johannessen,

Takk for svar og godt nyttår.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn