Varslingssaker hos Norad

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Med henvisning til denne saken på deres nettsider:

https://norad.no/aktuelt/nyheter/2018/ra...

... ber jeg om innsyn etter offentlighetsloven i alle dokumenter knyttet til de tre varslingssakene som endte med høyest krav om tilbakebetaling.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varslingssaker hos Norad».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsli...

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Hva er status i denne saken? Er det mulig å få et tidsestimat?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Del 1 av 3

 

 

Begjæringen dreier seg om innsyn i dokumenter tilhørende de tre sakene på
siste kvartalsrapport som har størst beløp.

 

Sakene er avsluttet.  Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad. Den
saken har ikke Norad noen dokumentasjon på.

 

Den nest største saken er SKs sak nr 985: LO/Palestina. Det anbefales å gi
innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1701664

Den tredje største saken er SKs sak nr 995: Redd Barna/Etiopia. Det
anbefales å  gi innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1800035

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Del 3 av 3

 

 

Begjæringen dreier seg om innsyn i dokumenter tilhørende de tre sakene på
siste kvartalsrapport som har størst beløp.

 

Sakene er avsluttet.  Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad. Den
saken har ikke Norad noen dokumentasjon på.

 

Den nest største saken er SKs sak nr 985: LO/Palestina. Det anbefales å gi
innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1701664

Den tredje største saken er SKs sak nr 995: Redd Barna/Etiopia. Det
anbefales å  gi innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1800035

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Del 2 av 3

 

 

Begjæringen dreier seg om innsyn i dokumenter tilhørende de tre sakene på
siste kvartalsrapport som har størst beløp.

 

Sakene er avsluttet.  Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad. Den
saken har ikke Norad noen dokumentasjon på.

 

Den nest største saken er SKs sak nr 985: LO/Palestina. Det anbefales å gi
innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1701664

Den tredje største saken er SKs sak nr 995: Redd Barna/Etiopia. Det
anbefales å  gi innsyn i alle dokumentene på saken – sak nr 1800035

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Tusen takk.

Er saken ferdigbehandlet eller kommer det dokumenter på en tredje varslingssak?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Ja, denne er ferdigbehandlet. Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad.

Med vennlig hilsen
Norad-Post-Innsyn

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn