Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Varsler om Trond Giske i perioden han var næringsminister.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nærings- og fiskeridepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsler om Trond Giske».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold». Sivilombudsmannen godtar under ikke under noen omstendighet en saksbehandlingstid som er lenger enn 10 dager for klager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsle...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

I innsynskrav fremsatt 9.6.18 bes det om innsyn i varsler om Trond Giske i
perioden han var næringsminister. Krav om innsyn avslås med hjemmel i
offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr.
1.

Meroffentlighet er vurdert.

 

Vi gjør oppmerksom på at du etter offentleglova § 31 andre ledd kan kreve
en nærmere begrunnelse for avslaget. Krav om det må sendes senest tre uker
etter at avslaget er mottatt.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i
offentleglova § 32.

Klageinstans er Kongen i statsråd. Eventuell klage skal sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Vi gjør oppmerksom på at hvis klagen er avgjort av Kongen i statsråd,
faller retten til å klage saken inn for Sivilombudsmannen bort, jf.
offentleglova § 32.

 

Klagefristen er tre uker jf. fvl. § 29.

 

 

Med hilsen

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nærings- og fiskeridepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsler om Trond Giske».

Den 9. juni ba jeg om innsyn i varsler om Trond Giske i perioden han var næringsminister.

Den 18. juni ble kravet avslått i sin helhet med henvisning til offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Offentleglova § 13 tredje ledd lyder som følger:

«Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.»

I tråd med denne bestemmelsen krever jeg at dere fremlegger de taushetsbelagte opplysningene for varslerne med spørsmål om de samtykker til at dere offentliggjør en utgave av varslene der varslerenes personalia samt eventuelle personalia på dem Giske angivelig skal ha krenket eller annet som kan identifisere disse, er sladdet.

Opplysninger om at offentlige personer har gjort noe kritikkverdig, har ikke krav på vern etter § 13 – også når dette gjelder handlinger som har funnet sted utenfor tjeneste. Viser her til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 83:

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal vareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.

Kor markert denne skilnaden blir, vil avhenge av kor høg stilling den aktuelle tenestemannen har, kor viktig tilliten frå ålmenta er for den aktuelle stillinga, og kor nært knytte til stillinga og arbeidet opplysningane er.

Utgangspunktet er at den snevrare teieplikta berre gjeld opplysningar knytte til utføringa av arbeid for det offentlege. Enkelte grupper offentleg tilsette utfører likevel samfunnsoppgåver av ein slik karakter at ålmenta òg kan ha ei legitim interesse i å gjere seg kjent med enkelte handlingar som har funne stad utanfor tenesta.»

Trond Giske var i perioden minister. Det finnes ikke høyere stillinger i Norge, og tilliten fra allmenheten er helt avgjørende i en slik stilling.

I forhold til eventuelle hensyn til varslere og personer som er omtalt av varslerne, viser vi til rettleiaren, s. 78: «Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte per- sonar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Slike opplysninger kan med andre ord sladdes, slik at dokumentene kan gis ut.

I den sammenheng kan det være verdt å minne om forvaltningslovens § 13 a nr. 3, som foreskriver at taushetsplikten etter forvaltningsloven ikke er til hinder for «at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.»

Det er ikke anledning til å unnta hele dokumenter med henvisning til § 13 slik dere har gjort; unntaket gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dette er forklart i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Dere skulle altså ha sladdet dokumentene slik vi har anmodet om over, for så å gi dem ut, med mindre en av bokstavene i § 12 gjør seg gjeldende – noe vi har problemer med å se er tilfellet i denne saken.

Vi vil i den forbindelse vise til Rettleiar til offentleglova på s. 69 under punkt 5.2: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Offentleglova § 12 bokstav a er en snever unntaksregel som kun skal gjelde i de tilfeller der resten av dokumentet alene «vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet».

Her vil vi vise til Justis- og politidepartementets Rettleiar til offentleglova, s. 70, punkt 5.2:

«Det er ikkje tilstrekkeleg etter dette alternativet at resten av dokumentet til ein viss grad gir eit misvisande inntrykk, den misvisande effekten må vere «klar». Føresegna gir såleis eit nokså snevert unntakshøve for resten av dokumentet. I vurderinga må ein leggje vekt på om feilaktige slutningar på grunnlag av dokumentet kan skade enkeltpersonar eller vesentlege interesser elles. Det avgjerande er om innhaldet i dokumentet isolert, etter at det er gjort unntak, typisk gjennom overstryking av visse opplysningar, objektivt sett er klart misvisande samanlikna med innhaldet i det fullstendige dokumentet. Eventuell fare for at media eller andre vil kunne kome til å referere innhaldet på eit misvisande vis har ikkje noko å seie i denne vurderinga så lenge resten av dokumentet rimelegvis ikkje kan gi grunnlag for mistydingar.»

Så lenge ikke en vesentlig del av det aktuelle dokumentet er unntatt fra innsyn, og det fortsatt går frem av sammenhengen hva de unntatte opplysningene dreier seg om, kan en neppe si at dokumentet gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet. Det er altså ikke etter denne bestemmelsen tilstrekkelig til å unnta hele dokumentet fra innsyn at helhetsinntrykket blir skjevt fordi det ikke er offentlig i sin helhet.

Offentleglova § 12 bokstav b gir kun adgang til å gjøre unntak for hele dokumentet dersom det ville være «urimeleg arbeidskrevjande å skilje ut dei opplysningane som er omfatta av ei unntaksføresegn.»

Om dette sier Rettleiar til offentleglova, s. 70, punkt 5.2: «Det vil vere aktuelt å bruke denne føresegna når det blir kravd innsyn i store dokument, og dei opplysningane som fell inn under eit unntak er spreidde over heile eller store delar av dokumentet, slik at det blir svært arbeidskrevjande å gjennomgå dokumentet og fjerne dei opplysningane som skal haldast utanom innsyn. Det dreier seg altså om eit nokså snevert unntak som ikkje vil gi grunnlag for å gjere unntak for resten når det gjeld dokument av vanleg storleik. Dette gjeld sjølv om eit dokumentet av vanleg storleik inneheld mange opplysningar som kan haldast utanom innsyn.»

At lovens ordlyd benytter uttrykket «urimeleg arbeidskrevene» gjør at det skal mye til for at denne unntaksbestemmelsen kan anvendes. Hva som er «urimelig» må også tolkes i lys av hvor viktig opplysningene er, jo større offentlig interesse, jo mer skal det til for å unnta, og det må foretas en merinnsynsvurdering.

Offentleglova § 12 bokstav c gir kun adgang til å gjøre unntak for hele dokumentet dersom de opplysninger som blir unntatt «utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet».

Om dette sier Rettleiar til offentleglova s. 70, punkt 5.2: «Ein kan her både leggje vekt på omfanget av opplysningane det blir gjort unntak for, og på kor sentrale desse opplysningane er.»

Dette må forstås slik at det for det første må være adgang til å unnta de opplysningene som er unntatt, for det andre må omfanget av disse opplysningene utgjøre den største delen av dokumentet og for det tredje må det skje en vurdering av hvor sentrale de utelatte opplysningene er sett opp mot helheten i dokumentet.

Vi tillater oss også å minne om at den nye offentleglova har et klart mål om mer åpenhet rundt forvaltningens saksdokumenter. Dette følger direkte av lovens formålsparagraf, § 1, og er uttalt både i lovens forarbeider og i Justisdepartementets veileder, punkt 1:

«Det mest sentrale føremålet med den nye lova er å styrke retten til innsyn i saksdokument i forvaltninga. Den nye offentleglova utvidar på fleire område retten til innsyn samanlikna med offentlegheitslova 1970 ved at lova omfattar fleire verksemder, og inneber ei utviding av kva slag informasjon det kan krevjast innsyn i. Vidare er høvet til å gjere unntak frå innsyn innsnevra. Dessutan blir har den som krev innsyn fått sterkare rettar under sakshandsaminga av innsynskravet.»

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget. Vi anser at Giske ikke har krav på vern i saken, og at dersom varslerne samtykker til publisering av en utgave av varslene som er sladdet som angitt, har dere ingen hjemmel til å nekte innsyn.

Hvis avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet ber vi om at klagen oversendes klageinstans «uten ugrunna opphold» med kopi til oss, slik som er kravet i offl. § 32 og en utvidet begrunnelse for avslaget som angir hovedhensynene for avslag slik vi har rett på, jf. § 31 første ledd. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsle...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
fellesadressen/Any answer to this shipment, or new inquiry, please send
e-mail to [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Postboks 8090 Dep

N-0032 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]   

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd

 

vis sitert seksjon

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nærings- og fiskeridepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsler om Trond Giske».

Har dere i det hele tatt lest svaret mitt?

Jeg har krevet at dere fremlegger innsynskravet mitt for varslerne med forespørsel om de samtykker til frigivelse av en utgave av varslene der deres personalia og personalia på dem som angivelig er krenket av Giske.

Jeg kan ikke se at dere har fulgt loven og gjort dette. Det er lovbrudd dersom dere unnlater å gjøre det. Dette er hjemlet i offentleglova § 13 tredje ledd.

Dersom dere simpelthen lar være å gjøre det, utviser dere som lovgiver en forakt for loven dere selv har laget. Det kan jeg overhodet ikke tolerere.

Offentleglova § 13 tredje ledd lyder som følger:

«Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.»

I tråd med denne bestemmelsen krever jeg at dere fremlegger de taushetsbelagte opplysningene for varslerne med spørsmål om de samtykker til at dere offentliggjør en utgave av varslene der varslerenes personalia samt eventuelle personalia på dem Giske angivelig skal ha krenket eller annet som kan identifisere disse, er sladdet.

Ber om en bekreftelse på at dette vil bli gjort, og om å bli underrettet om hva varslerne svarer.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsle...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nærings- og fiskeridepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsler om Trond Giske».

Jeg har i henholdt til offentleglova paragraf 13 tredje ledd bedt dere fremlegge min innsynsforespørsel for varslerne med spørsmål om de vil frigi en kopi av sine varsler der opplysninger som kan identifisere varslerne eller dem som det hevdes Giske har krenket, er sladdet.

Jeg kan ikke se at dere har fulgt paragraf 13 tredje ledd og fremlagt forespørselen.

Ber om:

1. At dere svarer konkret på hvorvidt min lovbestemte rett til å kreve dette er etterkommet av dere eller ikke.

2. En bekreftelse på at dete vil bli gjort og en tidsangivelse dersom det ikke ennå er gjort.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsle...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
fellesadressen/Any answer to this shipment, or new inquiry, please send
e-mail to [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Postboks 8090 Dep

N-0032 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]   

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd

 

vis sitert seksjon