Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2016/3 samt fullstendig dokumentliste, i medhold av offentleglova.

Ber om at dere besvarer mine innsynskrav ved å svare på og til korrekt epost, slik at de havner i korrekt sak på mimesbronn.no, slik at alle kan få glede av dem.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Corinne.Strupe@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til dine krav om innsyn i dokumenter etter offentlighetsloven.

 

Vedlagt følger foreløpig svar på dine innsynskrav.

 

Vi viser også til artikkel på valg.no
[1]https://valg.no/annet/saksbehandling-av-...

 

 

 

 

Mvh.
CORINNE LINDBERG sTRUPE
rådgiver

administrasjon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [2][epostadresse]

                [3][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 51

Mobil      +47 90 19 82 95

[4]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

References

Visible links
1. https://valg.no/annet/saksbehandling-av-...
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgdi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære [email address],

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgdirektoratets tildelingsbrev fra KMD».

Hva er status i denne saken?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgdi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Valgdirektoratet

Hei

Viser til ditt innsynskrav. Valgdirektoratets tildelingsbrev ligger på
regjeringen.no.

Vedlagt følger link til tildelingsbrevet

[1]https://www.regjeringen.no/contentassets...

Med hilsen
Valgdirektoratet

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/contentassets...