Valgdirektoratets kompetanse på offentlighet og innsyn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

Ber om innsyn i saker som viser hvilken kompetanse direktoratet har på offentlighet og innsyn, hvem som har ansvaret for saksbehandling av innsynskrav og hvilken kompetanse disse har samt rutiner for journalføring og arkivering og hvilken opplæring ledere og saksbehandlere får med hensyn til arkivering og offentlighet.

Ber også om en oppstilling etter offentleglova paragraf 9 som viser hvor mange dokumenter ledelsen har sendt til journalføring i arkivet i 2018.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgdirektoratets kompetanse på offentlighet og innsyn».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgdi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Valgdirektoratet

Hei,

Viser til ditt innsynskrav.

Vi beklager at det har tatt noe tid før du får svar. Grunnen til dette er
at vi har brukt en del tid på å finne fram til ulike dokumenter som kan gi
et svar på din henvendelse.

Alle ansatte i Valgdirektoratet har gått på kurs og fått opplæring på
offentlighet. Vedlagt følger agendaen på et dagskurs vi har hatt i
forvaltningslov/offentlighetslov. Videre har saksbehandlere og ledere fått
økt sin kompetanse offentlighet og innsyn i forbindelse med behandlingen
av alle de innsynsbegjæringene vi har mottatt i senere tid.

Vi har en rutine for hvordan vi skal håndtere saker, dokumenter,
opplysninger og innsynsbegjæringer i tråd med offentlighetsloven. Vedlagt
følger

«Rutine for: Offentlighetsloven, innsynsbegjæringer og behandling av
innsynsbegjæringer».

Vi har ikke noe statistikk på hva som er sendt til journalføring i arkivet
i 2018 da det ikke er noe krav om dette. Men vi har en rapport over alle
journalførte saker i 2018, se vedlegg. 

Med hilsen

Valgdirektoratet

post@valg.no, Valgdirektoratet

3 Attachments

Valgdirektoratet sak nr. 2018/53

 

Viser til epost fra Valgdirektoratet i dag.

 

Vedlagt følger dokumentene som eposten henviser til.

Med vennlig hilsen

Helle Nielsen
seksjonssjef

Arkiv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Rambergveien 9

2014, 3103 Tønsberg

E-post    [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 25 34

www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

 

Kjære [email address],

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen