Uttrekk fra journal - Kontantforsyning

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Norges Bank,

Det bes om et uttrekk fra deres journal som viser alle dokumenter journalført med en arkivkode som ligger under "53 Kontantforsyning"; dvs. 530 Utvikling av seddel- og myntrekker, 531 Produksjon av sedler og mynt, 532 Utstedelse av sedler og mynt, 533 Distribusjon av sedler og mynt, 534 Tilbaketrekking av sedler og mynt, 535 Destruksjon av sedler og mynt, 536 Minnemynt.

Perioden kan begreneses til de siste 6 måneder.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

KF INFO Fellespostkasse Centralbank, Norges Bank

Norges Bank bekrefter med dette at henvendelsen er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Henvendelser underlagt journalføringsplikt vil bli journalført. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt www.norges-bank.no.

Noregs Bank stadfestar med dette at førespurnaden er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Førespurnader som er omfatta av journalføringsplikta vil bli journalførde. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår www.norges-bank.no.

The Central Bank of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Enquiries subject to the journaling duty will be recorded into the Bank’s journal. Please also see information on our website www.norges-bank.no.

Norges Bank
Central Bank of Norway
Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo
Tel: 22 31 60 00
[Norges Bank henvendelses-e-postadresse]
www.norges-bank.no

vis sitert seksjon

KF INFO Fellespostkasse Centralbank, Norges Bank

Hei,

Din henvendelse angående uttrekk av journalen er mottatt og vil bli behandlet så raskt som mulig. Det vil dog ta noe lenger tid enn de normale 3-5 arbeidsdager da innsynskravet er omfattende.

Vennlig hilsen
Marianne Krogstad
Rådgiver arkiv
Enhet for informasjonsforvaltning
Norges Bank
Mobil: 977 94 956

vis sitert seksjon

Krogstad, Marianne, Norges Bank

Til B. Waldron

 

Jeg gjør herved oppmerksom på at uttrekket av journalen du mottok fredag
16.9 inneholder feil. Du bes herved om å slette vedlegget umiddelbart og
vi gjør oppmerksom på at informasjonen ikke kan benyttes på egne vegne og
ikke under noen omstendighet offentligjøres. Hvis informasjon du mottok er
offentliggjort må du tilbakekalle denne.

 

Du vil i løpet av kort tid motta en korrekt journal.

 

Vennlig hilsen

Marianne Krogstad

Enhet for informasjonsforvaltning

Norges Bank

Mobil: 977 94 956

 

vis sitert seksjon

Krogstad, Marianne, Norges Bank

Krogstad, Marianne would like to recall the message, " Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Uttrekk fra journal - Kontantforsyning".

vis sitert seksjon

Kjære Marianne,

> Du vil i løpet av kort tid motta en korrekt journal.

Kan du sende filen?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Krogstad, Marianne, Norges Bank

1 Attachment

Hei,

 

Vedlagt er offentlig journal for MB KB som forespurt.

 

 

Vennlig hilsen

Marianne Krogstad

Enhet for informasjonsforvaltning

Norges Bank

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Norges Bank,

Viser til dokumentet tilsendt oss 23. september med tittel 'Offentlig journal 07.03.2016 - 11.09.2016'.

Dokumentet inneholder dessverre ikke svar på innsynsforespørselen.

* Det ble bedt om uttrekk som viser alle dokumenter journalført med en arkivkode som ligger under "53 Kontantforsyning". Dokumentet inneholder ikke arkivkode. Det blir dermed ikke mulig for oss å trekke ut de forespurte dokumentene. Dokumentet tilfredsstiller heller ikke krav til journalens innhold, jf. arkivforskriftens § 2-7.

På 19. september ble det opplyst følgende:

«Jeg gjør herved oppmerksom på at uttrekket av journalen du mottok fredag 16.9 inneholder feil. Du bes herved om å slette vedlegget umiddelbart og vi gjør oppmerksom på at informasjonen ikke kan benyttes på egne vegne og ikke under noen omstendighet offentligjøres. Hvis informasjon du mottok er offentliggjort må du tilbakekalle denne.»

Kan dere forklare det juridiske grunnlaget for dette?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/uttrek...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

KF INFO Fellespostkasse Centralbank, Norges Bank

Norges Bank bekrefter med dette at henvendelsen er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Henvendelser underlagt journalføringsplikt vil bli journalført. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt www.norges-bank.no.

Noregs Bank stadfestar med dette at førespurnaden er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Førespurnader som er omfatta av journalføringsplikta vil bli journalførde. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår www.norges-bank.no.

The Central Bank of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Enquiries subject to the journaling duty will be recorded into the Bank’s journal. Please also see information on our website www.norges-bank.no.

Norges Bank
Central Bank of Norway
Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo
Tel: 22 31 60 00
[Norges Bank henvendelses-e-postadresse]
www.norges-bank.no

Vennlig hilsen / Med venleg helsing

Norges Bank / Noregs Bank
Informasjonsforvaltning

vis sitert seksjon

KF INFO Fellespostkasse Centralbank, Norges Bank

 

Til B. Waldron

 

Det vises til din forespørsel i e-post av 16.10. d.å.

 

I den offentlige journalen som Norges Bank publiserer, er ikke arkivkoden
ført opp. Den praksis som banken fører på dette punkt er tilsvarende den
som enkelte andre forvaltningsorganer fører etter offentlegforskrifta § 6
om publisering av offentlige journaler på internett. Etter nevnte
bestemmelse skal innholdet i journaler være i samsvar med arkivforskriften
§ 2-7 første ledd andre punktum, og dette omfatter ikke arkivkoden. Norges
Bank er ikke direkte omfattet av offentlegforskrifta § 6, og vi ser at vår
praksis kan justeres på dette punkt. Norges Bank vil se nærmere på våre
rutiner her.

 

Vi viser til at de delene av journalen som du ba om innsyn i den 8.
september fremgår av journaluttrekket du mottok fra oss den 23.9 d.å.
Dette fremgår av dokumenter som er journalført på MB KB (Marked og
Banktjenester Kontante Betalingsmidler), selv om arkivkoden ikke er ført
opp.

 

Journaluttrekket du mottok 19.9 d.å. inneholdt journalposter som er
unntatt offentlighet etter offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav b)
om «dokument knytte til formuesforvaltning hos rettssubjekt som har slik
forvaltning som føremål».  Disse journalpostene er ikke med på vår
offentlige journal, men på grunn av en feil i våre interne systemer ble de
generert på journaluttrekket du mottok. Vi beklager dette. Disse
journalpostene vil kunne inneholde opplysninger underlagt lovbestemt
taushetsplikt, jf. sentralbankloven § 12, og derfor anmodet vi deg om å
slette journaluttrekket, og videre å tilbakekalle informasjon som
eventuelt var offentliggjort. Norges Bank er tilfreds med at du etterkom
anmodningen.

 

Vi håper at dette gir svar på dine spørsmål.

 

Mvh Andre Nergaard/Helge Syrstad

 

vis sitert seksjon