Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Akershus fylkeskommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Er det søker til stillingen som har underskrevet arbeidskontrakt med Akershus fylkeskommunen etter utlysningen av stillingen med Ref.nr.: 2251170704? Dvs. er det noen som søkte vedkommende stillingen som er eller har vært ansatt hos fylkeskommune etter utlysningen.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

All korrespondanse sendes til mimesbronn.no.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

+-----------------------------------+
|Akershus fylkeskommune |
|Vår ref:      2016/8292 - 24 |
|Sendt:         16.05.2018 |
+-----------------------------------+

Foreløpig svar på innsynshenvendelse 13.05.18

Jeg viser til din e-post 13.05.18 der du ber om å få opplyst om noen av
søkerne til stillingen er eller har vært ansatt hos fylkeskommunen etter
utlysningen.

Undertegnede skal behandle din henvendelse, men på grunn av ferieavvikling
får jeg ikke gitt deg en tilbakemelding før utgangen av neste uke.

 

Med vennlig hilsen

Jorun Bjerke
advokat, Juridisk stab

Akershus fylkeskommune
Tlf. 22055000
[1]www.akershus.no

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Ørvar Sigfusson

Kjære Jorun Bjerke,

Hyggeligt å høre, gleder meg.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det som hadde vært ett godt svar til min innsyn henvendelse er kun JA eller NEI. Er det mulighet å gi det som svaralternativ i denne henvendelsen?

Det Akershus fylkeskommune kommer med her er overveldig informasjon som sier ikke noe om det som jeg stiller spørsmål om! Er det årsak til det å ikke gi svar på stilte spørsmål med enkle svar. Enten JA eller NEI, mer komplisert trengs det ikke å være i det hele tatt.

Jeg har ikke i denne henvendelsen stilt spørsmål om hvem eller hvilke søkere det var som søkte seg til vedkommende stilling og derfor er det ikke og navngi noen i det hele tatt. Kun enkelt svar som JA eller NEI.

Derfor tar vi det igjen:
Av alle de som søkte vedkommende stilling i sin tid, har noen vært ansatt hos Akershus fylkeskommune etter utlyst stilling?

Kryss av det som er rett:

_________ JA
eller
_________ NEI
(Det er også tillatt og fjerne det svaralternativet som ikke er rett)

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg etterlyser svar til denne innsyn henvendelsen og det snarest.

Det er ikke å akseptere at det ikke svares når det har vært påpekt at det skal svares fra før.
Hva er det som står i veien for en normal saksgang med innsyn henvendelser til Akershus fylkeskommune. Påpeker da spesielt at unormalt mange innsyn henvendelse som sendes til AFK sendes som klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er også og akseptere at denne saken sendes også som klage til Fylkesmannen og at Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser på denne saken i sin helhet, og kommer med en upartis vurdering. Vel og merke at det skulle Fylkesmannen ha gjort for en lang tid til bake men av noen årsak har det ikke blitt gjort noe med.

Har sterk ønske at denne saken i sin helhet (dvs alt som har med utlyst stilling Ref nr. 2251170704 å gjøre) sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ettersyn og vurdering om alt er på stell med handteringen av saken hos Akershus fylkeskommune. Og det snarest.......

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson