Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.

Venter på klagebehandling.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Er det søker til stillingen som har underskrevet arbeidskontrakt med Akershus fylkeskommunen etter utlysningen av stillingen med Ref.nr.: 2251170704? Dvs. er det noen som søkte vedkommende stillingen som er eller har vært ansatt hos fylkeskommune etter utlysningen.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

All korrespondanse sendes til mimesbronn.no.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

+-----------------------------------+
|Akershus fylkeskommune |
|Vår ref:      2016/8292 - 24 |
|Sendt:         16.05.2018 |
+-----------------------------------+

Foreløpig svar på innsynshenvendelse 13.05.18

Jeg viser til din e-post 13.05.18 der du ber om å få opplyst om noen av
søkerne til stillingen er eller har vært ansatt hos fylkeskommunen etter
utlysningen.

Undertegnede skal behandle din henvendelse, men på grunn av ferieavvikling
får jeg ikke gitt deg en tilbakemelding før utgangen av neste uke.

 

Med vennlig hilsen

Jorun Bjerke
advokat, Juridisk stab

Akershus fylkeskommune
Tlf. 22055000
[1]www.akershus.no

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Ørvar Sigfusson

Kjære Jorun Bjerke,

Hyggeligt å høre, gleder meg.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det som hadde vært ett godt svar til min innsyn henvendelse er kun JA eller NEI. Er det mulighet å gi det som svaralternativ i denne henvendelsen?

Det Akershus fylkeskommune kommer med her er overveldig informasjon som sier ikke noe om det som jeg stiller spørsmål om! Er det årsak til det å ikke gi svar på stilte spørsmål med enkle svar. Enten JA eller NEI, mer komplisert trengs det ikke å være i det hele tatt.

Jeg har ikke i denne henvendelsen stilt spørsmål om hvem eller hvilke søkere det var som søkte seg til vedkommende stilling og derfor er det ikke og navngi noen i det hele tatt. Kun enkelt svar som JA eller NEI.

Derfor tar vi det igjen:
Av alle de som søkte vedkommende stilling i sin tid, har noen vært ansatt hos Akershus fylkeskommune etter utlyst stilling?

Kryss av det som er rett:

_________ JA
eller
_________ NEI
(Det er også tillatt og fjerne det svaralternativet som ikke er rett)

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg etterlyser svar til denne innsyn henvendelsen og det snarest.

Det er ikke å akseptere at det ikke svares når det har vært påpekt at det skal svares fra før.
Hva er det som står i veien for en normal saksgang med innsyn henvendelser til Akershus fylkeskommune. Påpeker da spesielt at unormalt mange innsyn henvendelse som sendes til AFK sendes som klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er også og akseptere at denne saken sendes også som klage til Fylkesmannen og at Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser på denne saken i sin helhet, og kommer med en upartis vurdering. Vel og merke at det skulle Fylkesmannen ha gjort for en lang tid til bake men av noen årsak har det ikke blitt gjort noe med.

Har sterk ønske at denne saken i sin helhet (dvs alt som har med utlyst stilling Ref nr. 2251170704 å gjøre) sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ettersyn og vurdering om alt er på stell med handteringen av saken hos Akershus fylkeskommune. Og det snarest.......

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.».

Det kommer ikke svar og derfor er å sende denne saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Offentlighetsloven og forvaltningen respekteres ikke av Akershus fylkeskommune med å ikke gi svar innom gitt frist som offentlighetsloven tilsier.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utlyst...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Mia Stjern Gjeldnes,

1 Attachment

Hei,

Det vises til din e-post av 07.09.2019 om «Klage over innsyn etter
Offentleglova – Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.:
2251170704.»

 

Du skriver at klagen gjelder Akershus fylkeskommunes håndtering av din
innsynshenvendelse «Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.:
2251170704» og anfører at det ikke kommer svar slik at saken må sendes til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Innsynshenvendelsen du refererer til har Akershus fylkeskommune besvart og
behandlet tre ganger, i vedtak 14.11.2017, 09.04.2018 og 16.06.2018.
Vedtakene ble etter at du påklagde de, stadfestet av Fylkesmannen i Oslo
og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken) i vedtak 12.02.2018,
25.04.2018 og 03.09.2018.

 

Fylkeskommunen viser til samtlige av våre,- og fylkesmannens vedtak i
saken, og har ingen ytterligere kommentar. Fylkesmannens tre
stadfestelsesvedtak vedlegges.

 

Med vennlig hilsen

 

Mia Stjern Gjeldnes

advokat

______________________________

Fylkesadvokaten i Viken

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 34

[1]www.viken2020.no

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utlyst stilling hos Akershus fylkeskommune Ref.nr.: 2251170704.».

I all den dokumentasjonen er det påstått at ingen av de søkere til vedkommende stilling var ansatt på Rud eller etter stillningsutlysningen. Siste på side 10 i alle de svarbrevene som følger siste svarpost er det noe som er påstått som jeg krever at Fylkesmannen og eventuelt Kommunaldepartementet tar seg av og gransker, nøye. Det er også påpekt i svarene at det var tilbudsbrev om stilling dato 29.09.2014. Om Fylkesmannen ser på hvilke søkte seg til stillingen og hvilken person var på tilbudsbrevet/arbeidskontrakten dato 29.09.2014 da forklares en del. Kan Fylkesmannen se litt nærmere på saken og komme med en konklusjon. Konklusjonen er om at samme personen som fikk tilbud om stillingen den 29.09.2014 er også en av de som søkte seg til stillinga og stillinga var trukket!!. Er det normen å ansette en søker og trekke stillinga!! Hva betyr å trekke stillinga, kjære Fylkesmann i Oslo og Akershus!!
Her er det noe som ikke stemmer, vil jeg kommentere igjen.

Sen kan Fylkesmannen se på om noen av de som søkte har noen sinne vært ansatt på Rud vgs. Det kan nesten ikke være enklere å finne frem til urettmessige påstander som fremmes av Akershus fylkeskommune. En av de som er på søkerlisten var ansatt på Rud vgs. fra 29.09.2014. Det er merkelig situasjon at det taes ikke til følge når det påpekes igjen og igjen, og bevis påpekes!!

På side 10 er det kommentert:
Forvaltningsforskriften § 17 lyder slik:

«En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra
søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, og vedlegg til disse søknadene.
En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som
inneholder faktiske opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er
tilsatt i stillingen. Slike opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten
betydning for avgjørelsen.»

"Akershus fylkeskommune har opplyst om at den aktuelle stillingen ble trukket, og at ingen av
søkerne ble innstilt eller tilsatt. Da ingen av søkerne ble innstilt eller tilsatt i stillingen som klager
søkte på, vil ikke klager ha rett til innsyn i søknadsbrevene eller CVene etter forskriftens § 17."

Fylkesmannen opprettholder etter dette fylkeskommunens avslag på innsyn i dokument 2 og 6 i
sak 2014/17893.

Det ser ikke ut som om Fylkesmannen har klart av å lese seg igjennom saksdokumentene jamvel om dette her er påpekt fra før ett antall ganger.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utlyst...

Send denne saken snarest til Kommunaldepartementet for gransking..... Dette er ren sirkus fremsatt av Akershus fylkeskommune. Det er ikke tenkt at Akershus fylkeskommune skal svare på noe mer i saken her saken skal og bør sendes vider til klageinstans.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson