Utenriksministerens ikke-offentlige kalender

Innsynshenvendelsen ble avvist av Utenriksdepartementet.

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren sine ikke-offentlige kalenderoppføringer hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Andersen, Frode Overland, Utenriksdepartementet

Kjære Geir Eliassen

 

Vi viser til din e-post av 6. oktober 2017 der du ber om innsyn i
Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren kalenderoppføringer så langt i
2017.

 

Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren offentlige kalender er
tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...

 

UD er kjent med Sivilombudsmannens uttalelse 14. juni 2017.
Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren kalenderen er gjenstand for en
fortløpende vurdering av hvilke oppføringer som offentliggjøres.

 

Hilsen

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet, Mob.: +47 917 22 022

 

 

Kjære Andersen, Frode Overland,

SOM legger til grunn at hver kalenderpost må vurderes som et dokument. Dersom det er noe dere ikke ønsker å offentliggjøre, skal dere gi meg avslag med henvisninger i paragrafer i offentleglova, slik jeg har krav på jf. paragraf 31.

Ber om et juridisk korrekt svar som ikke bare spesifiserer én del som offentlig og en som «ikke offentlig». Jeg har krav på avslag som følger lovens formkrav.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av og avslag på min innsynshenvendelse «Utenriksministerens ikke-offentlige kalender».

Dere må vurdere innsyn også i den ikke-offentlige delen av kalenderen, og gi meg et juridisk korrekt avslag, jf. offl. paragraf 31.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenri...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Andersen, Frode Overland, Utenriksdepartementet

Det vises til epost av 5. november med klage på håndtering av spørsmålet
om innsyn i ikke-offentlige kalenderoppføringer for utenriksministeren.

 

Vi vurderer det slik at oppføringer i en elektronisk kalender ikke
oppfyller vilkårene i Offentleglovas § 3 og §4 (tidsmessige og
innholdsmessige vilkår), og at det derfor faller utenfor innsynsretten.  

 

Etter departementets syn gir dette grunnlag for å avvise begjæringen om
innsyn.

 

Som tidligere anført er betydelige deler av utenriksministerens kalender
tilgjengelig for allmennheten på regjeringen.no.

 

Beslutningen om å avvise innsynsbegjæringene kan påklages til Kongen i
statsråd, jf. offentleglova § 32. Klagefrist er tre uker etter at du har
mottatt dette avslaget.

 

Det er ikke adgang til å bringe avgjørelser fattet av Kongen i statsråd
inn for Sivilombudsmannen.

 

Mvh

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet, Mob.: +47 917 22 022