Utenriksministerens arbeidsavtale og kalender

Innsynshenvendelsen ble avvist av Utenriksdepartementet.

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren sine arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og personalmapper, og informasjon om hvilken lønn de mottar.

- Ministrenes sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kommunikasjonsenheten, Utenriksdepartementet

Kjære Geir Eliassen

 

Vi viser til din e-post 18. august 2017 der du ber om innsyn i
utenriksministerens og EØS/EU- kalender for 2017.

 

Utenriksministerens offentlige kalender er tilgjengelig på følgende
nettadresse:
[1]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

 

EØS/EU-ministerens offentlige kalender er tilgjengelig på følgende
nettadresse:
[2]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

 

Dine spørsmål om innsyn i personalmappe og arbeidsavtale vil bli besvart
av SMK som har arbeidsgiveransvar for politisk ledelse i departementet.

 

Hilsen

 

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet

 

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...
2. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

Postmottak SMK,

9 Attachments

 

Vi viser til ditt innsynskrav 18.8, rettet til Utenriksdepartementet. Som
personalansvarlig for statsrådene, besvarer SMK den delen av innsynskravet
som gjelder Utenriksministeren og EØS og EU-ministeren sine
arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og personalmapper, og informasjon
om hvilken lønn de mottar. Henvendelsen vil for øvrig besvares av
Utenriksdepartementet.

 

Innholdet i personalmappen følger vedlagt. Her finner du også informasjon
om ministrenes lønn. Når det gjelder arbeidskontrakt, utnevnes
statsministeren av Kongen i statsråd og har ingen kontrakt utover dette.
Ministrenes stillingsbeskrivelse følger av utnevnelsesbrevet.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

Fra: Meyer, Inger Elisabeth [[1]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 21. august 2017 15:47
Til: Postmottak SMK
Kopi: UDs Innsynsteam
Emne: 17/9427-1 Innsyn etter Offentleglova - Utenriksministerens
arbeidsavtale og kalender

 

Vedlagte innsynsbegjæring mottatt i UD videresendes SMK som rette
vedkommende.

Vennlig hilsen

 

 

Inger Elisabeth Meyer

Underdirektør/Deputy
Director

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for
rekruttering og
personal/Section for
Recruitment and
Personnel

Mobile: +47 468 35
329

Office: +47 23 95 13
69

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Kjære Postmottak SMK,

Dere omtaler kalenderen som "offentlig"

Hvis det er en del av kalenderen som ikke er offentlig, må jeg nesten be om et avslag som kan påklages med henvisning til unntak i offentleglova, jf. offl. 31 første ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK,

 

Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, senest din henvendelse 23.
august 2017. Hvis ditt spørsmål gjelder avslag på krav om innsyn i
utenriksministerens kalender, må spørsmålet rettes til
Utenriksdepartementet. Hvis ditt spørsmål gjelder avslag på krav om innsyn
i statsministerens kalender ber vi om bekreftelse på dette.

 

Med vennlig hilsen,

Statsministerens kontor

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]

Sendt: 23. august 2017 18:02

Til: Postmottak SMK

Emne: Re: Innsynskrav

 

Kjære Postmottak SMK,

 

Dere omtaler kalenderen som "offentlig"

 

Hvis det er en del av kalenderen som ikke er offentlig, må jeg nesten be
om et avslag som kan påklages med henvisning til unntak i offentleglova,
jf. offl. 31 første ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak SMK,

Dersom jeg ikke har fått en fullstendig kalender for statsministeren, men en ufullstendig "offentlig" kalender, så plikter dere å opplyse om hjemmel for unntak og klageadgang, jf. 31 første ledd. Ber om at det blir gjort dersom det ikke allerede er gjort, og ny klagefrist. Samtidig ber jeg om en utvidet begrunnelse for å vurdere om jeg vil klage på en eventuell ikke-offentlig del.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, senest din e-post 4. september 2017, der du blant annet ber om en utvidet begrunnelse. Vi kjenner til at Sivilombudsmannen i uttalelse 14. juni 2017 har lagt til grunn at oppføringer i næringsministerens elektroniske kalender omfattes av innsynsretten. Nærings- og fiskeridepartementet har i saken argumentert med at verken de tidsmessige- eller innholdsmessige vilkårene i offentleglova §§ 3 og 4 er oppfylt. De nevnte bestemmelsene setter rammer for hva som omfattes av innsynsretten. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en elektronisk kalender, som brukes som et planleggingsverktøy av den enkelte, kan anses som et saksdokument og være omfattet av innsynsretten. Vi viser til at du har fått innsyn i statsministerens offentlige aktiviteter fra 23. juni 2017 til 24. august 2017. Statsministerens kalender er gjenstand for fortløpende vurdering av hvilke aktiviteter som skal offentliggjøres. Begrunnelsen for at enkelte aktiviteter ikke offentliggjøres kan være at det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]
Sendt: 4. september 2017 06:43
Til: Postmottak SMK
Emne: Re: Innsynskrav

Kjære Postmottak SMK,

Dersom jeg ikke har fått en fullstendig kalender for statsministeren, men en ufullstendig "offentlig" kalender, så plikter dere å opplyse om hjemmel for unntak og klageadgang, jf. 31 første ledd. Ber om at det blir gjort dersom det ikke allerede er gjort, og ny klagefrist. Samtidig ber jeg om en utvidet begrunnelse for å vurdere om jeg vil klage på en eventuell ikke-offentlig del.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak SMK,

Viser til avslag på innsyn datert 14. september 2017, som jeg mottok 6. oktober 2017, der dere skriver:

«Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, senest din e-post 4. september 2017, der du blant annet ber om en utvidet begrunnelse. Vi kjenner til at Sivilombudsmannen i uttalelse 14. juni 2017 har lagt til grunn at oppføringer i næringsministerens elektroniske kalender omfattes av innsynsretten. Nærings- og fiskeridepartementet har i saken argumentert med at verken de tidsmessige- eller innholdsmessige vilkårene i offentleglova §§ 3 og 4 er oppfylt. De nevnte bestemmelsene setter rammer for hva som omfattes av innsynsretten. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en elektronisk kalender, som brukes som et planleggingsverktøy av den enkelte, kan anses som et saksdokument og være omfattet av innsynsretten. Vi viser til at du har fått innsyn i statsministerens offentlige aktiviteter fra 23. juni 2017 til 24. august 2017. Statsministerens kalender er gjenstand for fortløpende vurdering av hvilke aktiviteter som skal offentliggjøres. Begrunnelsen for at enkelte aktiviteter ikke offentliggjøres kan være at det er nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser.»

I strid med offentleglova § 31 første ledd oppgir ikke SMK «føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt» for å avslå innsyn i deler av ministerens kalender.

I vage ordelag hevder SMK at begrunnelsen for at «enkelte aktiviteter» unntas «kan være» sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser. SMK sier også at de er uenige i Sivilombudsmannens uttalelse i en tilsvarende sak 14. juni 2017 der ombudsmannen har lagt til grunn at oppføringer i næringsministerens elektroniske kalender omfattes av innsynsretten.

Det øverste organet i klagesaker etter offentlighetsloven sin avgjørelse, velger man altså å ikke respektere. I tillegg velger man å si at noe er offentlig, og noe ikke offentlig, men man forsøker tilsynelatende å omgå offentleglova ved å si at det gis innsyn i den offentlige delen, for deretter å unnlate å vise til unntak eller opplyse om klageadgang.

Selv om SMK i strid med offentleglova § 31 første ledd ikke oppgir hjemmel for unntak, er «sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser» regulert i § 14, § 21 og § 24.

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

§ 21 gir kun anledning til å unnta opplysninger dersom det er påkrevet av hensyn til nasjonal trygghet eller forsvar; fjerntliggende og små skadevirkninger er ikke tilstrekkelig for å benytte hjemmelen.

For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter noen tid ikke vil være tilstede. Det er dessuten også her et krav om at det å gi ut opplysningene vil kunne medføre reell fare for å lette lovbrudd eller forhindre kontroll- og reguleringstiltak. Vi minner om at å avdekke kritikkverdige forhold eller gi innsyn i noe som ikke har noen konkret eller reell betydning ikke er omfattet.

Sivilombudsmannen konkluderer i sak 2016/2915 som følger:

«Hver enkelt kalenderoppføring i statsrådens Outlook-kalender er å anse som et dokument, jf. offentleglova § 4 første ledd. Arbeidsrelaterte kalenderoppføringer er dokumenter som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til departementet, jf. offentleglova § 4 annet ledd. Den enkelte kalenderoppføringen anses ferdigstilt senest når tidspunktet for aktiviteten har passert, noe som er tilfelle for de kalenderoppføringene den aktuelle innsynsforespørselen gjelder. Vilkårene i offentleglova § 4 er etter dette oppfylt for arbeidsrelaterte kalenderoppføringer for den aktuelle perioden, og journalisten har i utgangspunktet krav på innsyn, jf. hovedregelen i offentleglova § 3. Departementet bes derfor om å behandle innsynsforespørselen på nytt. Eventuelle vurderinger av unntakshjemler og merinnsynsvurderinger må foretas for hver enkelt kalenderoppføring.»

Vi ber om en skikkelig behandling av saken der det ikke fremstår som om saksbehandler ikke en gang er kjent med de aktuelle kalenderoppføringene, ved å gi vage, generelle begrunnelser for hvorfor vi ikke kan få vurdert alle oppføringene skikkelig, slik vi har krav på.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av de unntatte kalenderoppføringene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Kjære Postmottak SMK,

Som en tilføyelse til klagen vil jeg nevne at jeg har fått likelydende avslag av flere department.

Offentleglova § 29 første ledd foreskriver at «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Dersom jeg får likelydende svar fra flere departement, betyr det at dere samarbeider om å motsette dere innsyn og omgå offentleglova. Det er ikke å vurdere kravet «sjølvstendig» slik § 29 første ledd krever. Dere samarbeider altså på tvers av departement om å bryte loven. Jeg ber derfor i forbindelse med klagen om innsyn i dette samarbeidet i medhold av offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi viser til tidligere kommunikasjon i saken, senest din e-post 7. oktober
2017 der du ber om innsyn i samarbeid mellom departementene i
innsynssaken. Søk i vår postjournal gir ikke treff på slikt samarbeid.

 

I e-post 6. oktober 2017 ber du om en ny vurdering og, dersom vedtaket
opprettholdes, at saken oversendes klageinstans for behandling.
Klageinstans er Kongen i statsråd, jf. forvaltningsloven § 28. En klage
til Kongen i statsråd vil hindre at saken kan behandles av
Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven § 4 annet ledd bokstav b).

 

Sivilombudsmannen har i disse dager en klage fra Dagbladet til behandling
som gjelder nettopp spørsmål om innsyn i statsministerens kalender. I brev
10. oktober 2017 har vi bedt om utsatt svarfrist på spørsmål fra
Ombudsmannen, blant annet begrunnet i at saken reiser viktige og
prinsipielle spørsmål. Da din sak og saken Sivilombudsmannen nå har til
behandling gjelder samme spørsmål, finner vi det mest hensiktsmessig å
avvente videre behandling av din sak inntil Sivilombudsmannen har vurdert
klagen fra Dagbladet.

 

Med vennlig hilsen

Statsministerens kontor, Postmottak

 

 

Kjære Utenriksdepartementet,

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Andersen, Frode Overland, Utenriksdepartementet

Det vises til epost av 28. oktober.

 

Jeg kan dessverre ikke finne at UD har registrert noen klagesak fra
Dagbladet knyttet til innsyn i statsrådenes kalendre.

 

Mvh

 

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet

 

 

 

Kjære Postmottak SMK,

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK,

3 Attachments

Vi viser til innsynskrav av 30102017 og oversender vedlagte dokumenter det ble anmodet innsyn i.
Dokumentene vil bli sendt i 4 deler.

Dette er DEL 1.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

_____________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]
Sendt: 30. oktober 2017 23:06
Til: Postmottak SMK
Emne: Re: Innsynskrav

Kjære Postmottak SMK,

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Postmottak SMK,

2 Attachments

DEL 2

 

Vennlig hilsen

Statsministerens kontor, postmottak

________________________________________________

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]

Sendt: 30. oktober 2017 23:06

Til: Postmottak SMK

Emne: Re: Innsynskrav

 

Kjære Postmottak SMK,

 

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

vis sitert seksjon

Postmottak SMK,

5 Attachments

 

 

DEL 3

 

Vennlig hilsen

Statsministerens kontor, postmottak

 

__________________________________________________________

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]

Sendt: 30. oktober 2017 23:06

Til: Postmottak SMK

Emne: Re: Innsynskrav

 

Kjære Postmottak SMK,

 

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

vis sitert seksjon

Postmottak SMK,

3 Attachments

 

 

DEL 4

 

Vennlig hilsen

Statsministerens kontor, postmottak

 

____________________________________________________

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]

Sendt: 30. oktober 2017 23:06

Til: Postmottak SMK

Emne: Re: Innsynskrav

 

Kjære Postmottak SMK,

 

Takk for svar. Kunne jeg fått innsyn i Dagbladets klagesak?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

vis sitert seksjon

Postmottak SMK,

Vi viser til tidligere kommunikasjon, herunder din e-post 19. august 2017
der du blant annet ber om innsyn i «ministeren sin kalender hittil i
2017», vårt svar 22. august 2017, ditt svar 23. august 2017, der du ber om
hjemmel for avslag på innsyn i delene av statsministerens kalender som
ikke er offentlig, vårt svar 29. august 2017, ditt svar 23. august og 4.
september 2017, vårt svar 14. september 2017, din klage i e-post 6. og 7.
oktober og endelig, vårt foreløpige svar på klagen 13. oktober 2017.
Ombudsmannen ga sin uttalelse om innsyn i statsministerens kalender 8.
februar 2018. Som det fremgår i vårt brev til ombudsmannen 12. mars 2018
har vi et annet syn enn ombudsmannen når det gjelder vurderingen av om en
oppføring i elektronisk kalender kan anses som et saksdokument, og dermed
omfattes av innsynsretten, jf. offentleglova §§ 3 og 4. Stortinget har
imidlertid lagt til grunn at forvaltningen retter seg etter ombudsmannens
uttalelser, og inntil en rettslig avklaring av spørsmålene saken reiser er
på plass, vil vi derfor følge opp ombudsmannens syn om at enkelte
oppføringer kan anses som saksdokumenter.

Vi nevner innledningsvis at et innsynskrav må gjelder en bestemt sak eller
i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. offentleglova § 28
andre ledd. Det stilles altså krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav
gjelder ikke en konkret sak, og heller ikke saker av en bestemt art. Ditt
innsynskrav er heller ikke knyttet til mottaker/avsender e.a. og
formuleringen av innsynskravet gjør det ikke mulig å finne frem til de
saksdokumentene du ønsker innsyn i. Du har altså ikke bedt om innsyn i en
sak eller en sakskategori, men i en persons planlagte gjøremål. Generelt
kan det derfor anføres at ditt innsynskrav kunne ha vært avvist med
henvisning til offentleglova § 28 andre ledd. Normalt sett ville vi derfor
ha avvist kravet slik de nå er formulert med henvisning til denne
bestemmelsen, og bedt om at innsynskravet ble knyttet til en sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Statsministerens kalender er
imidlertid gradert og krav om innsyn kan derfor også avvises med
henvisning til andre bestemmelser i offentleglova enn § 28 (se under).

Når det gjelder innsyn i statsministerens kalender spesielt har vi derfor
gjort følgende vurdering:

Som ombudsmannens også legger til grunn i sin uttalelse 8. februar 2018
vil enkelte oppføringer, for eksempel oppføringer av rent privat karakter,
ikke være saksdokumenter, jf. offentleglova § 4 andre ledd. Disse
oppføringene omfattes ikke av innsynsretten og krav om innsyn avslås med
henvisning til offentleglova §§ 3 og 4.

 

Statsministerens kalender er gradert etter sikkerhetsloven § 11 første
ledd, bokstav d). Det følger av sikkerhetsloven § 12 første ledd at slik
informasjon er taushetsbelagt. Innsyn i øvrige oppføringer i kalenderen
unntas følgelig med hjemmel i offentleglova § 13 jf. sikkerhetsloven § 12
første ledd. Vår vurdering er at det ikke kan gis delvis innsyn, det vil
si innsyn i enkelte oppføringer eller i deler av enkelte oppføringer, uten
at dette gir risiko for å røpe taushetsbelagt informasjon. I alle tilfelle
utgjør de taushetsbelagte opplysningene utvilsomt "den vesentligste delen
av dokumentet". Resten av dokumentene kan derfor unntas med hjemmel i
offentleglova § 12 første ledd bokstav d).

De konkrete oppføringene i statsministerens elektroniske kalender er som
vist over gradert og taushetsbelagt etter sikkerhetsloven. Som tidligere
nevnt, blant annet i vårt brev til ombudsmannen 26. september 2017, ønsker
imidlertid statsministeren størst mulig åpenhet. Oversikt over
statsministerens offentlige aktiviteter publiseres derfor fortløpende på
[1]www.regjeringen.no.

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor.
Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i
statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

 

Med vennlig hilsen,

Statsministerens kontor, postmottak

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/

Kjære Postmottak SMK,

Når dere nå trekker frem paragraf 28, synes jeg dette minner litt for mye om et spill der dere uansett ikke har tenkt til å gi innsyn, samme hva Sivilombudsmannen mener.

Jeg ber derfor om en journal/saksomslag som viser de aktuelle kalenderoppføringene, slik at jeg selv kan velge hvilke jeg ber om innsyn i og på den måten spisse kravet så dere ikke kan avvise på 28.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK,

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK,

Vi viser til din e-post 5. april 2018 der du ber om en journal/saksomslag som viser kalenderoppføringene du har bedt om innsyn i.

Offentleglova § 10 annet ledd oppstiller en plikt for organer underlagt loven til å føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter. Arkivlova med forskrifter gir regler om hvilke dokumenter som skal arkiveres og journalføres. I forskrift om offentlege arkiv §§ 9 og 10 gis det regler om blant annet hva som skal inngå i journalen. Det er dokumentets innhold som er avgjørende for om dokumentet skal arkiveres og eventuelt journalføres, ikke hvilket medium dokumentet er opprettet eller lagret i. I den grad det skulle finnes informasjon i en elektronisk kalender som skal arkiveres eller journalføres etter reglene i arkivlova med forskrifter, vil disse inngå i organets postjournal på samme måte som andre dokumenter. Statsministerens kontors offentlige journal er tilgjengelig på https://einnsyn.no/sok.

Vi har altså ingen egen journal eller noe eget saksomslag for oppføringer i elektronisk kalender slik du ber om, og ditt innsynskrav må følgelig avvises.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #398]]
Sendt: torsdag 5. april 2018 16:29
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på innsynskrav

Kjære Postmottak SMK,

Når dere nå trekker frem paragraf 28, synes jeg dette minner litt for mye om et spill der dere uansett ikke har tenkt til å gi innsyn, samme hva Sivilombudsmannen mener.

Jeg ber derfor om en journal/saksomslag som viser de aktuelle kalenderoppføringene, slik at jeg selv kan velge hvilke jeg ber om innsyn i og på den måten spisse kravet så dere ikke kan avvise på 28.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon