Uteblitt svar på klage til Alstahaug kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Bård Magnus Fauske

Kjære Fylkesmannen i Nordland
Viser til klage sendt til Alstahaug kommune den 4. juni. Kommunen svarer verken på det første innsynskravet eller på klagen etter offentlegllova §32 andre ledd - 5-dagers fristen. All korrespondanse på saka kan lesast på denne lenka:
https://www.mimesbronn.no/request/inngat...

Eg ber med dette Fylkesmannen i Nordland hente inn dokumenta i saka, handsame klagen og pålegge kommunen å utgi det aktuelle dokumentet.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Sande, Tor, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

Hei.

Viser til vedlagte e-post fra Bård Magnus Fauske.

Fauske opplyser at kommunen ikke besvarer innsynskrav han har sendt, og at 5-dagersfristen således ikke er overholdt.

Innsynskrav skal som kjent besvares uten ugrunnet opphold, dvs. innen 1 - 3 dager.

Kommunen bes snarest foreta forberedende klagebehandling i samsvar med offentleglova § 33, evt. behandle innsynskravet.

Ved avslag skal saken oversendes klageinstansen, i dette tilfellet Fylkesmannen. Samtlige dokumenter, herunder de som er etterspurt må vedlegges oversendelsen hit.

--
Med hilsen
Tor Sande
underdirektør || kommunal- og beredskapsavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
tlf: 75531620
[epostadresse]
www.fmno.no
twitter || facebook

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [epostadresse] [mailto:[epostadresse]]
Sendt: fredag 29. juni 2018 10:48
Til: Sande, Tor <[epostadresse]>
Emne: MyQ: skannet dokument

Se vedlegg for skannet dokument

Bård Magnus Fauske

Kjære Sande, Tor
Takk for svar og oppfordring til Alstahaug kommune om å behandle klagesaken.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske