Trondheim kommunes korrespondanse med Henrik Nore og med New Voting Technology Consulting AS

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Trondheim kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med Henrik Nore og med New Voting Technology Consulting AS om tema som berører valg.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Trondheim kommune

2 Attachments

Vår referanse:
Saksnr: 17/29031-2
Løpenr: 232639/17
Saksbehandler: Terje Antonsen
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen

v/Terje Antonsen

Trondheim kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Sp rsm l om korrespondanse med Henrik Nore og New Voting Technology Consulting AS.PDF.pdf

    372K Download View as HTML

Vår referanse:
Saksnr: 17/29286-1
Løpenr: 232787/17
Saksbehandler: ØyvindØyen
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Bystyresekretariatet
v/Øyvind Øyen

Kjære Trondheim kommune,

Takk for oppklaring. Kunne jeg fått innsyn i korrespondansen du nevner med Nore fra 2014?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Trondheim kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Trondheim kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Trondheim kommunes korrespondanse med Henrik Nore og med New Voting Technology Consulting AS».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/trondh...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Trondheim kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar Klage p behandling av innsynskrav sp rsm l om korrespondanse.PDF.pdf

    374K Download View as HTML

Vår referanse:
Saksnr: 17/29286-3
Løpenr: 249569/17
Saksbehandler: ØyvindØyen
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Bystyresekretariatet
v/Øyvind Øyen

Øyvind Øyen, Trondheim kommune

Olivia Paulsen
På [1]mimesbronn.no så jeg denne henvendelsen, som av en eller annen grunn
ikke har kommet fram til meg:

"Kjære Trondheim kommune,

Takk for oppklaring. Kunne jeg fått innsyn i korrespondansen du nevner med
Nore fra 2014?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen"

Korrespondansen finner du nedenfor. De omtalte "simulaboksene" var en
backupløsning ifm elektronisk manntallsavkryssing ved valget i 2013.

Med vennlig hilsen

Øyvind Øyen

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Nore Henrik <[2][epostadresse]>
Dato: 7. november 2014 kl. 15:01
Emne: SV: Valget 2015 - Simulabokser?
Til: Øyen Øyvind <[3][epostadresse]>
Kopi: Knut Magne Hansen <[4][epostadresse]>,
[5][epostadresse], Dolven Siri
<[6][epostadresse]>, Amund Kvalbein <[7][epostadresse]>

Jeg synes det hadde vært fint for forskningen til simula at boksene
fremdeles står ute hos dere. Det er ikke noen offisielle bacupløsning
organisert av KMD ved dette valget. Dette er opp til dere å bestemme etter
egen risikovurdering. Simulaboksene kan benyttes hvis dere skaffer egne
abonnenter. Ta kontakt med simula eventuelt for å sjekke status på
programvare i boksene.

 

Henrik

 

Fra: Øyen Øyvind [mailto:[8][epostadresse]]
Sendt: 30. oktober 2014 21:13
Til: Nore Henrik
Emne: Valget 2015 - Simulabokser?

 

Hei. Jeg har fått spørsmål om Simulaboksene fortsatt skal stå rundt
omkring på de ulike valglokalene våre. Har dere tenkt å bruke dem også ved
neste valg som ”offisiell backupløsning”?

Med vennlig hilsen

Øyvind Øyen

References

Visible links
1. http://mimesbronn.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Kjære Øyvind Øyen,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen