Tone S. Tuhus sin arbeidskontrakt/avtale med Sporveien og kompetansebevis

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Monica Stensrud

Kjære Sporveien Oslo AS,

I tråd med bestemmelsene i offentleglova ber jeg om innsyn i:

- Tone S. Tuhus sin arbeidskontrakt/avtale med Sporveien og kompetansebevis som viser hvilken kompetanse hun har på offentlighetsloven.

- Dokumentasjon på hvilken kompetanse på offentlighetsloven som finnes i Sporveien utover det Tuhus eventuelt måtte besitte, f.eks. i form av korrespondanse som kan dokumentere kursdeltakelse, juridisk kompetanse på området el. likn.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

4 Attachments

 

Til Monica Stensrud.

 

Med henvisning til din innsynsbegjæring datert 17. mai 2018,

oversender vi herved vårt svar:

 

 

Det gis innsyn i Tone S Tuhus’ ansettelsesavtale med Sporveien, vedlagt (3
filer).

 

Det finnes ikke noe «kompetansebevis som viser hvilken kompetanse hun har
på offentlighetsloven», så det er derfor ikke mulig å gi innsyn i dette.

 

Når det gjelder «Dokumentasjon på hvilken kompetanse på offentlighetsloven
som finnes i Sporveien (…)»,  gir ikke Offentleglova krav på svar på denne
type spørsmål der man etterspør forklaringer eller opplysninger (i
motsetning til bestemte dokumenter). Vi viser til nettsidene våre for
nærmere beskrivelse av Sporveien.

 

Mvh

 

Dokumentsenteret for Sporveien AS

 

 

 

 

Monica Stensrud

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Tone S. Tuhus sin arbeidskontrakt/avtale med Sporveien og kompetansebevis».

Dere hevder at min forespørsel om innsyn i dokumentasjon som viser kompetansen på offentleglova i Sporveien er et spørsmål. Det stemmer ikke; jeg har bedt om dokumenter. Dersom slike dokumenter foreligger, f.eks. i form av korrespondanse om kurs eller kompetansebevis, ber jeg om innsyn i denne.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/tone_s...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

 

Til Monica Stensrud.

 

Viser til henvendelse datert 29. mai, og sender her vårt svar:

 

Det foreligger ingen dokumenter som dokumenterer kompetansen på
Offentleglova i Sporveien.

Det kan derfor ikke gis innsyn i dette.

 

 

Vennlig hilsen

 

Dokumentsenteret

 

 

 

 

Monica Stensrud

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Tone S. Tuhus sin arbeidskontrakt/avtale med Sporveien og kompetansebevis».

Jeg tror på det siste svaret deres. Det er troverdig.

Akkurat dette svaret, i denne saken, vil jeg derfor ikke påklage.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/tone_s...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]