Tolldirektør Øystein Børmers arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Øystein Børmers arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Øystein Børmer sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik

Amundsen, Maria Elisa Montes, Toll- og avgiftsdirektoratet

Til Gudrun Melvik,

 

Vi viser til din e-post av 18. februar 2018 der du ber om innsyn i

 

-       Tolldirektør Øystein Børmers arbeidskontrakt

-       Tolldirektør Øystein Børmers kalenderoppføringer hittil i 2018

 

Første del av innsynskravet ditt oversender vi til Finansdepartementet for
behandling, ettersom tolldirektøren er ansatt av Finansdepartementet. Du
vil få svar fra Finansdepartementet på ditt krav om innsyn i
arbeidskontrakten til Øystein Børmer.

 

Når det gjelder andre del av innsynskravet, har vi fått beskjed om at det
fortsatt er under utredning hvordan Sivilombudsmannens nylige uttalelse om
kalenderoppføringer skal følges opp. På den bakgrunn vil det ta noe lengre
tid enn normalt å behandle innsynskravet ditt, men vi vil behandle saken
så raskt som mulig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Maria Elisa M. Amundsen | Stabsleder

t: +47 22 86 08 93 | m: +47 411 61 328

e: [1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab

Schweigaardsgate 15 | PB 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/

Amundsen, Maria Elisa Montes, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    180218.Innsyn etter Offentleglova Tolldirekt r ystein B rmers arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018.pdf

    217K Download View as HTML

Vedlagt følger mottatt innsynskrav av 18. februar 2018 fra Gudrun Melvik.
Vi har i dag sendt henne den foreløpige meldingen nedenfor, og ber om at
Finansdepartementet behandler den delen av hennes innsynskrav som gjelder
Øystein Børmers arbeidskontrakt.

 

Kopi av denne e-post til Gudrun Melvik.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Maria Elisa M. Amundsen | Stabsleder

t: +47 22 86 08 93 | m: +47 411 61 328

e: [1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab

Schweigaardsgate 15 | PB 8122 Dep | 0032 Oslo

 

Fra: Amundsen, Maria Elisa Montes
Sendt: 21. februar 2018 14:11
Til: '[Innsyns-e-postadresse #734]'
Kopi: Vallevik, Maarit Palve
Emne: Innsynskrav - Foreløpig melding

 

Til Gudrun Melvik,

 

Vi viser til din e-post av 18. februar 2018 der du ber om innsyn i

 

-       Tolldirektør Øystein Børmers arbeidskontrakt

-       Tolldirektør Øystein Børmers kalenderoppføringer hittil i 2018

 

Første del av innsynskravet ditt oversender vi til Finansdepartementet for
behandling, ettersom tolldirektøren er ansatt av Finansdepartementet. Du
vil få svar fra Finansdepartementet på ditt krav om innsyn i
arbeidskontrakten til Øystein Børmer.

 

Når det gjelder andre del av innsynskravet, har vi fått beskjed om at det
fortsatt er under utredning hvordan Sivilombudsmannens nylige uttalelse om
kalenderoppføringer skal følges opp. På den bakgrunn vil det ta noe lengre
tid enn normalt å behandle innsynskravet ditt, men vi vil behandle saken
så raskt som mulig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Maria Elisa M. Amundsen | Stabsleder

t: +47 22 86 08 93 | m: +47 411 61 328

e: [3][epostadresse] | i: [4]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab

Schweigaardsgate 15 | PB 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.toll.no/

Kjære Amundsen, Maria Elisa Montes,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Dere skal altså vurdere dette selvstendig.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik

Vallevik, Maarit Palve, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Hei!

Vedlagt finner du svaret fra stabsleder Maria Amundsen.

Siden vedleggene er store, sender jeg dem i separate mailer.

 

Med vennlig hilsen

 

Maarit Palve Vallevik | Rådgiver

t: +47 22 86 02 61 | m: +47 418 55 037

e: [epostadresse] | i: www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab | Sekretariat

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

Vallevik, Maarit Palve, Toll- og avgiftsdirektoratet

2 Attachments

Vedlegg : uker 1-3

 

Fra: Vallevik, Maarit Palve
Sendt: 10. april 2018 12:53
Til: '[Innsyns-e-postadresse #734]'
Emne: Bejæring om innsyn til tolldirektørens kalender

 

Hei!

Vedlagt finner du svaret fra stabsleder Maria Amundsen.

Siden vedleggene er store, sender jeg dem i separate mailer.

 

Med vennlig hilsen

 

Maarit Palve Vallevik | Rådgiver

t: +47 22 86 02 61 | m: +47 418 55 037

e: [1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab | Sekretariat

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/

Vallevik, Maarit Palve, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Vedlegg: uke 4

 

Fra: Vallevik, Maarit Palve
Sendt: 10. april 2018 12:53
Til: '[Innsyns-e-postadresse #734]'
Emne: Bejæring om innsyn til tolldirektørens kalender

 

Hei!

Vedlagt finner du svaret fra stabsleder Maria Amundsen.

Siden vedleggene er store, sender jeg dem i separate mailer.

 

Med vennlig hilsen

 

Maarit Palve Vallevik | Rådgiver

t: +47 22 86 02 61 | m: +47 418 55 037

e: [1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab | Sekretariat

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/

Vallevik, Maarit Palve, Toll- og avgiftsdirektoratet

3 Attachments

Vedlegg: uke 5-7

 

Fra: Vallevik, Maarit Palve
Sendt: 10. april 2018 12:53
Til: '[Innsyns-e-postadresse #734]'
Emne: Bejæring om innsyn til tolldirektørens kalender

 

Hei!

Vedlagt finner du svaret fra stabsleder Maria Amundsen.

Siden vedleggene er store, sender jeg dem i separate mailer.

 

Med vennlig hilsen

 

Maarit Palve Vallevik | Rådgiver

t: +47 22 86 02 61 | m: +47 418 55 037

e: [1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

Tolletaten

Tolldirektørens stab | Sekretariat

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/