Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Jernbaneverket/BaneNor,

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.01.2017 til 30.09.2017 på Stavanger stasjon. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt, togtype og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid, togtype og hvor toget kommer fra.

Ønsker at data også inkluderer innstilte tog samt tog som er kansellert pga. planlagt vedlikehold.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bane NOR SF,

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

Bane NOR SF

 

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder henvendelse ang innsyn i 'Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen' datert 04.10.2017. Dere bekreftet mottak samme dag kl 20:12.

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Vårbo Kai Yung,

Hei Halvard,

Beklager sent svar,

Vi er i gang med å behandle ditt innsynskrav, så det har ikke gått i glemmeboken.
Det er en manuell spørring som må lages og dette tar dessverre noe tid.

Holder deg oppdatert, og kommer med status i løpet av fredagen.

Mvh.
Kai

Med vennlig hilsen

Kai Yung Vårbo
Rådgiver
 
Bane NOR
Punktlighet, Kunde og trafikk
Mobil: 98 04 55 04
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Bane NOR SF
Sendt: 11. oktober 2017 14:42
Til: Holtet Anne Stine
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #454]]
Sendt: 11. oktober 2017 12:50
Til: Postmottak Bane NOR SF
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder henvendelse ang innsyn i 'Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen' datert 04.10.2017. Dere bekreftet mottak samme dag kl 20:12.

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Vårbo Kai Yung,

1 Attachment

  • Attachment

    Stavanger Togtrafikk Planlagt faktisk Pt Ept 20170101 20170930 20171012.xlsx

    2.8M Download View as HTML

Hei Halvard,

 

Her følger data som du etterspurte.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kai Yung Vårbo

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

Mobil: 98 04 55 04

E-post: [epostadresse]

 

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord: 05280 / banenor.no

 

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet.

Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktl...

Kildekode for å lage rapporten finnes på Github:
https://github.com/HNygard/banenor-punkt...