Tilsyn med Motivasjonskollektivet aka. Elvebredden i 2017 og tilsynsrapport fra 2016

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i alle dokumentene i sak 2017/1920 og 2017/2029 samt dokumentliste og saksomslag i sakene i anonymisert form med personalia og navn samt identifiserende kjennetegn på beboere godt sladdet.

Ønsker også innsyn i dokument 2016/134-10.

Ber om at dokumenter og svar sendes til korrekt adresse som kravet er rettet fra på mimesbronn.no.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

FMOA SOFA-fellestjenester, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

4 Attachments

Innsynskrav – Fylkesmannens vurdering – avslag på innsyn i flere
dokumenter, innsyn i to dokumenter, delvis innsyn i ett dokument

 

 

Vi viser til innsynskrav datert 12.11.2017.

 

Du ber om innsyn i følgende:

 

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i alle dokumentene i sak
2017/1920 og 2017/2029 samt dokumentliste og saksomslag i sakene i
anonymisert form med personalia og navn samt identifiserende kjennetegn på
beboere godt sladdet. Ønsker også innsyn i dokument 2016/134-10.

 

Innsynskravet omhandler flere dokumenter fordelt på tre saksnummer
(17/1920, 17/2029 og 16/134).

 

Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen vurderer at det gis fullt innsyn i følgende dokumenter:
2017/1920 dokument nr. 1 og 2017/1920 dokument nr. 3. Se vedlegg.

 

For dokument 2016/134-10 vurderer Fylkesmannen at deler av opplysningene i
dokumentet det søkes innsyn i er underlagt taushetsplikt etter
barnevernloven    § 6-7 første og andre ledd og forvaltningsloven § 13
første ledd første alternativ, jf. bvl. § 6-7 andre ledd. Vi finner at de
taushetsbelagte opplysningene dermed kan unntas offentlighet, jf.
offentleglova (offl.) § 13 første ledd. Det gis innsyn i de deler av
dokumentet som ikke er underlagt taushetsplikt. Se vedlegg.

 

For de øvrige dokumentene i sak 2017/1920 og samtlige dokumenter i sak
2017/2029 vurderer Fylkesmannen at opplysningene i dokumentene det søkes
innsyn i er underlagt taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7 første og
andre ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd første alternativ, jf.
bvl. § 6-7 andre ledd. Vi finner at de taushetsbelagte opplysningene
dermed kan unntas offentlighet, jf. offentleglova (offl.) § 13 første
ledd.

 

Vi vurderer også at disse opplysningene er av en slik karakter at det ikke
lar seg anonymisere uten at personsensitive opplysninger fremkommer.
Dokumentet unndras i sin helhet som følge av dette, jf. offl. § 12 bokstav
c.

 

Fylkesmannens vurdering og konklusjon

 

Rettslig grunnlag

Det følger av bestemmelsen i offentleglova (offl.) § 3 første punktum at
forvaltningens dokumenter er offentlige, med mindre det er gjort unntak i
lov eller i medhold av lov. Alle kan kreve innsyn i saksdokument,
journaler og lignende register til organet hos vedkommende organ. Formålet
med offentleglova er å sørge for en åpen og gjennomsiktig forvaltning.

 

I henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 13 første ledd første alternativ
plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan
å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med
tjenester eller arbeidet får vite om «noens personlige forhold».

 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet, jf.
offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd første alternativ.
Bestemmelsen pålegger forvaltningen en plikt til å unnta innsyn i
opplysninger som gjelder noens «personlige forhold».  En naturlig
språkforståelse av ordlyden tilsier at opplysninger om familie-, bo- og
helseforhold rammes av bestemmelsen. Opplysninger om fødested,
fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og
arbeidssted regnes ikke som «personlige forhold», med mindre slike
opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som
personlige,

jf. fvl. § 13 andre ledd. Forvaltningslovens forarbeider (Ot.prp.nr.
3(1976-77) side 13 og 14 presiserer blant annet at opplysninger kan sies å
være om «personlige forhold», dersom de alene eller sammen med andre
tilgjengelige opplysninger, kan bidra til å utlever eller skade en person
i allmennhetens øye.

På barnevernområdet er det i midlertidig uttrykkelig bestemt at
taushetsplikten også gjelder disse opplysningene, jf. barnevernloven
(bvl.) § 6-7 andre ledd. Bakgrunnen er at det kan røpe en tilknytning til
barnevernet.

 

Når det gjøres unntak for innsyn for deler av et dokument, kan det også
gjøres unntak for hele dokumentet etter bestemte vilkår, jf. offl. § 12
bokstav a til c.

 

Dersom vilkårene for å unnta et dokument fra offentlighet er oppfylt, må
merinnsyn etter offl. § 11 vurderes. Det bør gis innsyn dersom hensynet
til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Bestemmelsen om
merinnsyn gjelder ikke for opplysninger som er underlagt taushetsplikt i
lov eller medhold av lov, og som dermed er unntatt fra innsyn etter
bestemmelsen i offl. § 13 første ledd.

 

Vurdering

Fylkesmannen vurderer at deler av opplysningene i dokumentene det søkes om
innsyn i er underlagt taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7 første og
annet ledd, jf. fvl. § 13 første ledd første alternativ, jf. bvl. § 6-7
andre ledd. Slike opplysninger er som nevnt unntatt fra innsynsrett, jf.
offl. § 13 første ledd.

 

Selv om bare deler av opplysningene i dokumentene inneholder
taushetsbelagt informasjon, unntar Fylkesmannen de aktuelle dokumentene i
sin helhet, se Fylkesmannens konklusjon. Det vurderes at de unntatte
opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet, jf. offl. § 12
bokstav c.

 

Det gis innsyn i de opplysningene som ikke er underlagt taushetsplikt. Se
vedlegg.

 

Fylkesmannen vurderer at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre
enn behovet for unntak i denne konkrete saken, jf. offl. § 11.

 

Klageadgang

Det er klageadgang på Fylkesmannens vedtak, jf. offl. § 32 første ledd og
fvl. § 28.

 

Klagen sendes til Fylkesmannen for klagebehandling. Dersom Fylkesmannen
opprettholder vedtaket, oversendes saken til Statens Helsetilsyn for
klagebehandling, jf. offl. § 32.

 

Fristen for å klage er tre uker, jf. fvl. § 29 første ledd første punktum,
jf. offl. § 32 tredje ledd andre punktum.

 

 

Vennlig hilsen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
www.fmoa.no