Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo

Venter på klagebehandling.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/antall...
Oslo kommune har ikke sendt bekreftelse at saken er sendt til eventuell avgjørelse hos klageinstansen som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, så vi legger til grunn at den fortsatt er til behandling. Enten hos Oslo kommune eller at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bruk veldig god tid på seg å behandle denne enkle saken!! Oslo kommune har påstått at saken er komplisert og det undrer vi over helt enkelt er det og telle opp og gi svar.
Vi synes det tar uendelig lang tid og behandle en enkel sak som denne og dessuten da skal alle saker vurderes og behandles uavhengig, og vi føler at det ikke gjøres her.
Vi ba om innsyn først den 16. juni og har purret på stilte spørsmål som ikke svares på. Derfor ber vi Fylkesmannen i O&A å se på saken i sin helhet og gi vurdering på status og om loven følges.
Det er av viktighet at saken følges opp for å sikre en betimelig og korrekt saksgang.
Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

c/o Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325, 1505 MOSS

Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12 Oslo

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Kjære Johansen, Cathrine,

Hei og ho snart jul igjen.....
Det er ett antall jul som har gått forbi sen jeg fattede interesse og anskaffe meg informasjon om situasjonen ved ansettelser på Kuben vgs.
I tiden sen jeg starter opp med informasjonssøk har det blitt endringer i systemet, Astrid Søgnen øverste leder av Utdanningsetaten i Oslo er borte fra sin stilling som leder. Uansett om Astrid Søgnen er borte da merker jeg ikke noen forandring/forbedring i svarstatistikken fra Utdanningsetaten i Oslo. Ikke i det hele tatt vel å merke seg.
Jo lite var det, fikk svar på forespørsel som jeg sende til Raymond i starten av 2017 den fikk jeg tilsendt gjennom Utdanningsetatens system nå i desember 2018, ikke ille det. Men det var ikke svar som jeg var ute etter når jeg fikk det, eller på de spørsmålene jeg stilte i det brevet som svares på der.

I Fylkesmannens brev som sendes til Oslo kommune om denne saken står det:
"Etter offentleglova (offl.) § 32 andre ledd skal det regnes som et avslag på innsyn, som gir
klagerett etter første ledd, der den som har krevd innsyn ikke har fått svar innen fem
arbeidsdager. Bestemmelsen innebærer likevel ikke noen maksimumsfrist, da en behandlingstid
utover dette kan være innenfor loven. Dersom innsyn avslås, er det imidlertid ikke nødvendig
med ny klage.
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ, jf.
offl. § 32 første ledd tredje punktum. Vi har imidlertid ikke kompetanse til å ta en klage til
behandling før den er behandlet av kommunen som førsteinstans og formelt oversendt oss som
klageinstans, jf. forvaltningsloven § 33."

Offentlighetslovens svarfristen har gått for lenge siden og det mange ganger, sen er å se på tre ukers fristen som er frist som offentlig organ har til å svare på henvendelse, den har også gått til ende mange ganger.
Er det ikke på stell å sende purring til Oslo kommune å fremme ønske og redelige forhold ved bruk av forvaltningen. Vil påpeke at Oslo kommune har hverken bedt om svarfrist i saken eller svart på henvendelsen i det hele tatt.

Oslo kommune har vist seg lite villig i å vise god skikk i forvaltningen med å redegjøre for sine handlinger, som tåler vist ikke dagslyset og er derfor ikke publisert. Er det mulighet at det er snusk i systemet eller at det er utroetjenere ett eller andre steder i Oslo kommune som kun tenker på seg selv og sine nærmeste. Har vist seg å være det ett antall ganger, vel?

Jeg forventer meg at det blir påpekt for Oslo kommune hvilke regler det er som gjelder i forvaltningen og da med hensyn til svarfrister etter offentlighetsloven. Det har vist seg at det er mangel på denne kunnskapen iallefall hos Utdanningsetaten i Oslo. Rektor på Kuben har vist seg villig i å svare på visse saken siste arbeidsdagen for jul...... passende når en sliter med å forklare seg om handlingens etikk.

Sen er det med videre klagemuligheter i sakens anledning..... det trengs her ser det ut som.... trist.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson