Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Oslo og Akershus, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/antall...
Oslo kommune har ikke sendt bekreftelse at saken er sendt til eventuell avgjørelse hos klageinstansen som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, så vi legger til grunn at den fortsatt er til behandling. Enten hos Oslo kommune eller at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bruk veldig god tid på seg å behandle denne enkle saken!! Oslo kommune har påstått at saken er komplisert og det undrer vi over helt enkelt er det og telle opp og gi svar.
Vi synes det tar uendelig lang tid og behandle en enkel sak som denne og dessuten da skal alle saker vurderes og behandles uavhengig, og vi føler at det ikke gjøres her.
Vi ba om innsyn først den 16. juni og har purret på stilte spørsmål som ikke svares på. Derfor ber vi Fylkesmannen i O&A å se på saken i sin helhet og gi vurdering på status og om loven følges.
Det er av viktighet at saken følges opp for å sikre en betimelig og korrekt saksgang.
Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

c/o Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325, 1505 MOSS

Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12 Oslo

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Kjære Johansen, Cathrine,

Hei og ho snart jul igjen.....
Det er ett antall jul som har gått forbi sen jeg fattede interesse og anskaffe meg informasjon om situasjonen ved ansettelser på Kuben vgs.
I tiden sen jeg starter opp med informasjonssøk har det blitt endringer i systemet, Astrid Søgnen øverste leder av Utdanningsetaten i Oslo er borte fra sin stilling som leder. Uansett om Astrid Søgnen er borte da merker jeg ikke noen forandring/forbedring i svarstatistikken fra Utdanningsetaten i Oslo. Ikke i det hele tatt vel å merke seg.
Jo lite var det, fikk svar på forespørsel som jeg sende til Raymond i starten av 2017 den fikk jeg tilsendt gjennom Utdanningsetatens system nå i desember 2018, ikke ille det. Men det var ikke svar som jeg var ute etter når jeg fikk det, eller på de spørsmålene jeg stilte i det brevet som svares på der.

I Fylkesmannens brev som sendes til Oslo kommune om denne saken står det:
"Etter offentleglova (offl.) § 32 andre ledd skal det regnes som et avslag på innsyn, som gir
klagerett etter første ledd, der den som har krevd innsyn ikke har fått svar innen fem
arbeidsdager. Bestemmelsen innebærer likevel ikke noen maksimumsfrist, da en behandlingstid
utover dette kan være innenfor loven. Dersom innsyn avslås, er det imidlertid ikke nødvendig
med ny klage.
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunalt eller fylkeskommunalt organ, jf.
offl. § 32 første ledd tredje punktum. Vi har imidlertid ikke kompetanse til å ta en klage til
behandling før den er behandlet av kommunen som førsteinstans og formelt oversendt oss som
klageinstans, jf. forvaltningsloven § 33."

Offentlighetslovens svarfristen har gått for lenge siden og det mange ganger, sen er å se på tre ukers fristen som er frist som offentlig organ har til å svare på henvendelse, den har også gått til ende mange ganger.
Er det ikke på stell å sende purring til Oslo kommune å fremme ønske og redelige forhold ved bruk av forvaltningen. Vil påpeke at Oslo kommune har hverken bedt om svarfrist i saken eller svart på henvendelsen i det hele tatt.

Oslo kommune har vist seg lite villig i å vise god skikk i forvaltningen med å redegjøre for sine handlinger, som tåler vist ikke dagslyset og er derfor ikke publisert. Er det mulighet at det er snusk i systemet eller at det er utroetjenere ett eller andre steder i Oslo kommune som kun tenker på seg selv og sine nærmeste. Har vist seg å være det ett antall ganger, vel?

Jeg forventer meg at det blir påpekt for Oslo kommune hvilke regler det er som gjelder i forvaltningen og da med hensyn til svarfrister etter offentlighetsloven. Det har vist seg at det er mangel på denne kunnskapen iallefall hos Utdanningsetaten i Oslo. Rektor på Kuben har vist seg villig i å svare på visse saken siste arbeidsdagen for jul...... passende når en sliter med å forklare seg om handlingens etikk.

Sen er det med videre klagemuligheter i sakens anledning..... det trengs her ser det ut som.... trist.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Er noe på gang med å fremme svar fra Oslo kommune, har ikke hørt noe fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på lenge!! Er det forklaring på det som kan deles med andre uvitende.

Det påpekes at det er Byrådet for kunnskap og helse som har huvedansvaret for skolene i Oslo, og er organ over Utdanningsetaten. Uansett da klarer hverken Byrådet eller Utdanningsetaten å telle seg frem til antall personer som er ansatt på TiP på Kuben vgs. Som er ansatte nå og alle de som har vært ansatte gjennom tiden sen starten av Kuben. Det er av interesse med antall av totale ansettelser, hvor mange hadde formell kompetanse som lærere ved ansettelsen. Hva koster det Oslo kommune å ansette undervisningspersonell uten formell kompetanse og tilrettelegge for de å ta formell kompetanse i sin ansettelsestid. (ta PPU)

En skulle kunne tro at de som sitter i ansvarlige for utdanning og helse hadde peiling på tall, men det er nå tvil om det. Sterk tvil om det og derfor er det som Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan spørre Oslo kommune etter alltilgjengelig informasjon og gjennom gå det og sen gi svar på min innsynshenvendelse til Oslo kommune.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Ørvar Sigfusson

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer (innsyns)klager som rettes mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det kan tenkes departementet som Fylkesmannen i Oslo og Akershus hør under. Departementet som fylkesmannen bør følge instrukser fra når det påpekes at dere gjør ikke jobben deres som dere skulle ha gjort. Tid viser om dere klarer av denne jobben.
Send denne saken snarest dit, enklest å best om fylkesmannen klarer ikke å vise interesse og sine ferdigheter med å telle alle de uten formell kompetanse som ansettes på Kuben vgs. Naturlig da foran alle de med formell kompetanse som lærere som søker seg dit når ja når en stilling utlyses til slutt.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Merker meg at Oslo kommune byrådet kan ikke si sanninga eller telle seg frem til antall undervisnings personell som underviser på Kuben vgs. Som er ansatte uten formell kompetanse foran andre som har vist interesse for stillinger på Kuben vgs og har formell kompetanse som lærere når de søker utlyste stillinger. Derfor er denne saken sendt til Fylkesmannen I Oslo og Akershus vil jeg tro. Jeg tillater å spørre om/etter all dokumentasjon, referater av samtaler som har gått mellom Oslo kommune og fylkesmannen i denne saken og at det skal sendes hit til Mimes Brønn til å vises frem som del av saken.

Kun till å forklare saken, helt fra starten av Kuben vgs har det vært system satt i bruk av nåværende rektor på Kuben vgs med å ansette venn av en venn. Større andelen, om ikke alle, av vennegjengen har vært uten erfaring og formell kompetanse som undervisnings personell skulle ha ved ansettelsen som vikarer. Om en lærere avgår jamvel med pensjon da kommer vikarer som tiltrer i en tid, og sen utlyses stillingene. Vikarene ansettes uten unntak etter utlysninga av stillinger. Fleste om ikke alle de er uten erfaring og utdanning som lærere ved ansettelsen som vikar og har ikke ens startet med PPU utdanninga når vennegjengen ansettes fast. Det har merket seg på grunnkurs metall (TiP) i alle år at skolen har kjørt på med NEPOTISME som ansettelsekriterium. Sen er naturlige interesse for informasjon om hvordan Kuben vgs. rekrutterer alle de som ansettes som vikarer på Kuben vgs og blir ansatte etter utlysning av stillingene som skulle utlyses iforkanten av ansettelsene av vikarene. Just my to cent.....

Det at en kan ikke ha enkel informasjon om enkle saker er en skandale av dimensjoner som finnes slant av i Oslo kommune. Nå merkes også det at Fylkesmannen skal avslutte saken med å komme frem til konklusjon at svar er gitt i saken eller at det ikke er en sak som trengs å belyses.... eller noe annet som skal gjøre det umulig å ha informasjon om ukultur ved ansettelser av undervisnings personell på Kuben vgs. Hvor lenge har informasjon ønskes om situasjonen og merk alle de tull-svarene som kommer fra Oslo kommune..... at en eller flere voksne kan komme på slike svaralternativer er skremmende, til å si det mildt.

Nå er å bemerke seg hvordan Fylkesmannen I Oslo og Akershus skal gå frem med sine "Legg lokk på" metoder. Skal fylkesmannen gå all in til å "kreve" svar ifra Oslo kommune byrådet versus rektor på Kuben vgs. Eller skal fylkesmannen "nøye seg med" å skrive STRENGE brev til Oslo kommune byrådet for kunnskap som ikke taes til følge når det ansettes undervisnings personell iallefall på Kuben vgs.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Sett igang med deres metoder kjære fylkesmann.... og kom med videre klagemulighets informasjon. Det ser ut som om denne saken går videre og dess fortere det skjer dess bedre for alle føler jeg.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Ørvar Sigfusson

Kjære Johansen, Cathrine,

Det jeg leser i dine skriv er at jeg skal ta kontakt med Oslo kommune og sende en klage til Utdanningsetaten i Oslo. Er ikke alt på stell med Fylkesmannens håndtering av denne klagen hos Fylkesmannen i Oslo og Akreshus.

Det er påstått at denne saken er sendt inn til Utdanningsetaten i Oslo og da fra Oslo kommune ett antall ganger og det uten hell. Er det å være utro tjener å ikke svare på skriftlig henvendelse som kommer ifra overordnet organ.

Det er sendt innsynshenvendelser til Utdanningsetaten i Oslo også til Oslo kommune byrådet, mange ganger om og det uten hell med svar. Derfor sendes denne saken til Fylkesmannen i Oslo, som bør finne seg i å kunne oppføre seg som upartisk klageinstans. Det bør være en forståelse for hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, alt annet er utenfor all forståelse.

Har Fylkesmannen i Oslo og Akershus klart av og skrive strenge brev til Oslo kommune byrådet og kreve svar på enkle spørsmål.
Klarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus å fremme ønske om bekreftelse at denne saken er sendt til Utdanningsetaten ifra Oslo kommune byrådet. Det er påstått antall ganger at det er gjort og da bør det finnes bevis på det.
Klarer Fylkesmannen å bekrefte at samtaler har funnet sted mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus på den ene siden og noe organ i Oslo kommune på den andre siden som er om denne innsynhenvendelsen og eventuelt liknende henvendelser.
Hvilke personer er det hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har diskutert denne spesifikke saken med Oslo kommune og når var det gjort.
Hva er hensikten med og føre samtaler som ikke loggføres og skrives referat ifra.

Vis litt interesse kjære Fylkesmann i Oslo og Akershus for denne saken å gjør noe med den da. Det er ikke uten årsak at saken sendes til Fylkesmannen I Oslo og Akershus. Årsak til det er at Oslo kommune svarer ikke på noe som helst som kan bevise at NEPOTISME er kvalifikasjon ved ansettelser i Oslo kommune.

Det er påpekt fra før med å sende saken videre til klageinstans som kan se Fylkesmannen etter i dens håndtering av denne saken. Send denne saken videre til vedkommende klageinstans som er departementet som Fylkesmannen hører under.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Det er Karin Oftedal som er saksbehandler på saken. Jeg videresender ditt svar til henne.

Med vennlig hilsen

Cathrine Johansen
førstekonsulent

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Telefon: 22 00 36 01
Mobil:
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/ov

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ørvar Sigfusson <[Innsyns-e-postadresse #1444]>
Sendt: søndag 17. mars 2019 14:44
Til: Johansen, Cathrine <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo

Kjære Johansen, Cathrine,

Det jeg leser i dine skriv er at jeg skal ta kontakt med Oslo kommune og sende en klage til Utdanningsetaten i Oslo. Er ikke alt på stell med Fylkesmannens håndtering av denne klagen hos Fylkesmannen i Oslo og Akreshus.

Det er påstått at denne saken er sendt inn til Utdanningsetaten i Oslo og da fra Oslo kommune ett antall ganger og det uten hell. Er det å være utro tjener å ikke svare på skriftlig henvendelse som kommer ifra overordnet organ.

Det er sendt innsynshenvendelser til Utdanningsetaten i Oslo også til Oslo kommune byrådet, mange ganger om og det uten hell med svar. Derfor sendes denne saken til Fylkesmannen i Oslo, som bør finne seg i å kunne oppføre seg som upartisk klageinstans. Det bør være en forståelse for hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, alt annet er utenfor all forståelse.

Har Fylkesmannen i Oslo og Akershus klart av og skrive strenge brev til Oslo kommune byrådet og kreve svar på enkle spørsmål.
Klarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus å fremme ønske om bekreftelse at denne saken er sendt til Utdanningsetaten ifra Oslo kommune byrådet. Det er påstått antall ganger at det er gjort og da bør det finnes bevis på det.
Klarer Fylkesmannen å bekrefte at samtaler har funnet sted mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus på den ene siden og noe organ i Oslo kommune på den andre siden som er om denne innsynhenvendelsen og eventuelt liknende henvendelser.
Hvilke personer er det hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har diskutert denne spesifikke saken med Oslo kommune og når var det gjort.
Hva er hensikten med og føre samtaler som ikke loggføres og skrives referat ifra.

Vis litt interesse kjære Fylkesmann i Oslo og Akershus for denne saken å gjør noe med den da. Det er ikke uten årsak at saken sendes til Fylkesmannen I Oslo og Akershus. Årsak til det er at Oslo kommune svarer ikke på noe som helst som kan bevise at NEPOTISME er kvalifikasjon ved ansettelser i Oslo kommune.

Det er påpekt fra før med å sende saken videre til klageinstans som kan se Fylkesmannen etter i dens håndtering av denne saken. Send denne saken videre til vedkommende klageinstans som er departementet som Fylkesmannen hører under.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

vis sitert seksjon

Ørvar Sigfusson

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

LES MITT BREV FRA 17. MARS OG SVAR PÅ DET.

Ikke komme med dette her igjen og igjen.....

Fylkesmannen skal ivareta og rette til med feil i forvaltningen, er det gjort her i denne saken.

Det å bytte saksbehandler og ikke svare på stilte spørsmål er underlig praksis, til å si det mildt.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Som bedt om fra før send denne saken til klageorgan som kan behandlesaken snarest mulig.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Er noe på gang med saken kjære Fylkesmann i Oslo og Akershus.

Det er bedt om at Fylkesmannen sender saken videre og da passer det med Kommunalpartimentet som klageinnstanse, er det gjort?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Ørvar Sigfusson

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til personen/organet som vurderer innsynsklager som rettes imot Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Er fremgang i saken og kan jeg som klager bli informert om fremgang. Kan klager ha svar på stilte spørsmål fra før om status og hvordan saken har utviklet seg i hele sitt livsløp sen starten.

Oslo kommune har påstått ett antall ganger at det er gitt svar på min forespørsel. Svarbrevene som Oslo kommune henviser til er etterlyst ett antall ganger og det uten hell.
Kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremme ønske om at Oslo kommune redeviser for Fylkesmannen hvilke brev det er og når var alle de svarene var arkivert, og dess uten virkelige sendt til klager.
Det er også passende å se på påstander fra Oslo kommune med når alle de svarene skulle ha vært sendt til klager. Klager har ikke klart å oppleve det samme som Oslo kommune påstår, jamvel om klager etterlyser svarbrevene som sendes og klager skal ha mottatt da finner klager ikke alle de brevene her på Mimes Brønn. Det hadde vært en hyggelig handling utført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus dvs og finne alle de brevene som er påstått at er sendt til klager, og ha bevis på at det var sendt og ikke kun påstander ifra B. Fagerli.

Fylkesmannen I Oslo og Akershus kan også be Oslo kommune og gi svar på brev sendt fra Mimes Brønn den 28. jan og 18. april 2019, det skulle gi svar på det meste i saken. Det er kun å krysse av på svaralternativer.

Fylkesmannen påstår ar dokumentasjon sendes ikke til Fylkesmannen i saken fra Oslo kommune. Er ikke passende at Fylkesmannen sender litt mer strenge brev til Oslo kommune og leser også igjennom klagerunden på Mimes Brønn til å klare å se sanningen som den er i denne saken.
Sen kan Fylkesmannen naturlige sende saken videre til Kommunaldepartementet til videre behandling, det er vel det departementet som Fylkesmannen hører under.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Ørvar Sigfusson

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til organ/personen som vurderer innsynsklager som rettes til/imot Fylkesmannens i Oslo og Akershus.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak: Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Sende denne saken snarest til Kommunaldepartementet og be departementet og ta seg av saken i sin helhet. Det rekker ikke at langt at Fylkesmannen kun "bekrefter" å ha mottatt min klage ett antall ganger. Det er kun hersketeknikk i bruk og ansvarsfraskrivelse fra Fylkesmannens side. Det er ikke nok å gjengi kun det som kommer fra Oslo kommune som om alt er på stell. Det er på sin plass å gjennomgå spørsmål å henvise til brev fra klager når Fylkesmannen i O&A gjennomgår hva Oslo kommune klarer å lire ut av seg i saken. Det vil si jamføre stilte spørsmål og reaksjonen som Oslo kommune viser i å gi korrekt informasjon om snusk og NEPOTISME som finnes ved ansettelser på Kuben vgs og trolige andre steder i Oslo kommune. Som det har vist seg iallefall med broren til Raymond, sjelden kommer en stor bølge aleine......

Det er uten all tvil at Oslo kommune har ikke vist vilje i å gi svar i saken og det er bekreftet mange ganger om, derfor er det sløseri med tid å resurser å fremme ønske om svar fra Oslo kommune igjen. Iallefall med de strenge brevene som kommer fra Fylkesmannen og følges ikke opp med kommentarer jamvel om det påpekes fra klager antall ganger. Send derfor saken videre med det samme til Kommunaldepartementet.

Det kan påpekes at denne saken er sent til Varslingsrådet i Oslo som klarte å avskrive det som en ikke sak. Det klarte rådet også med alle de klagene som de fikk om Astrids Søgnens betrodde medarbeider som fikk over hundre klager på seg, og ingen i Oslo kommune reagerte på det heller. Ja helt rett 100++ klager på en person på en kort tidsperiode, og det er iallefall mistanke fra min side at Bente T. Fagerli hjalp til med å undergrave de 100++ klagesaken som hun gjør seg bemerket med forsøk i å ha denne saken her til å forsvinne også. Derfor skal denne saken sendes videre til Kommunaldepartementet med det samme, og det uten å nøle kjære Fylkesmann i O&A.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

FmOVPost, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og
Viken og sendt videre for behandling.

Vi gjør oppmerksom på at personsensitive opplysninger ikke bør sendes per
e-post. Bruk heller skjemaet «Sikker melding til Fylkesmannen» som ligger
på embetets nettside, her:

[1]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

We confirm that your email has been received by the County Governor in
Oslo and Viken and has been forwarded.

We urge you not to send personal information by email. Please use the form
«Sikker melding til Fylkesmannen» that you can find on our website, here:

[2]https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...
2. https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-vike...

Ahmed, Hafeez, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Fylkesmannen oversender henvendelse til kommunen for videre oppfølging -
Oslo kommune - innsyn i antall lærere på TiP ved Kuben vgs