Status i klagesak "Ansettelse av Lars Jakob Berg på Strømmen vgs"

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Kommunal- og moderniseringsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Thomas Wissmark

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Akershus fylkeskommune (AFK) påstår at vedkommende klagesak er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og at vedkommende har sendt avgjørelse hit til mimesbronn.no. En avgjørelse som ikke finnes i saksmappen som er tilgjengelig se linken ovenfor.

Har Akershus fylkeskommune (interne) regler eller instruks om og hvordan det skal hindres med innsyn etter offentlighetsloven.

Da det ikke er uhildet og endelig avgjørelse tatt, så legger vi til grunn at den fortsatt er til behandling.

Vi synes det tar lang tid og underlig saksbehandling benyttes av AFK. Som eksempel da kommer advokat Renate Støa med ulike og veldig forvirrende forklaringer til å hindre innsyn etter offentlighetslova, som vi finner upassende.

Vi ba om innsyn i marts, og har purret antall ganger og påpekt mistanker/mislikehold som ikke svares på.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Aspelund Edvard Thorolf, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til Thomas Wissmark,

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 4. juli 2018
hvor du spør om status i en klagesak om innsyn etter offentlighetsloven.

 

Det er bedt om innsyn i en sak i Akershus fylkeskommune, og en klage over
avslag på innsyn fra kommunen skal behandle av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Departementet har ingen rolle i behandlingen av selve den
konkrete klagesaken, og kan uansett ikke ta stilling til pågående sak.

 

Spørsmål om klagebehandlingen og sakens status må derfor rettes til
fylkeskommunen selv eller til fylkesmannen.

 

 

Med hilsen,

 

Edvard T. Aspelund

seniorrådgiver

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalavdelingen, juridisk seksjon

 

Telefon 22 24 72 20

Mobil 970 52 706

E-post [epostadresse]

 

www.regjeringen.no/kmd