Statsministerens journalføringsvaner

Innsynshenvendelsen ble avvist av Statsministerens kontor.

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter Erna Solberg har sendt til journalføring i arkivet i 2018, til og med 10. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

 

 

Det vises til innsynskrav 13. mai 2018 der det bes om en oppstilling av
hvor mange dokumenter statsministeren har sendt til journalføring i
arkivet i 2018 i perioden 1. januar til og med 10. mai 2018.

 

Alle dokumenter som er saksdokumenter ved Statsministerens kontor blir
journalført og arkivert i tråd med gjeldende regelverk. Når et dokument
sendes til arkivet registreres opplysninger om dokumentet i et arkivsystem
som ivaretar kravene i NOARK 5-standarden. NOARK er en norsk standard for
journalføring og arkivering av saksdokumenter som er utviklet av
Riksarkivaren, og offentlige virksomheter som driver med
dokumentasjonsforvaltning er pålagt å benytte denne standarden, jf.
arkivforskriften §11. I arkivsystemet registreres det blant annet
dokumentets dato, journaldato og journalstatus etc. Vi registrerer
imidlertid ikke hvem som leverer et dokument til journalføring, da dette
ikke er et krav etter NOARK 5-standarden. Den informasjonen dere etterspør
er dermed ikke informasjon vi har lagret i våre databaser, og vi kan
følgelig ikke etterkomme kravet om å lage en slik sammenstilling, jf.
offentleglova § 9.

 

For fullstendighetens skyld kan vi opplyse om at alle dokumenter som
kommer inn til kontoret fordeles til saksbehandlere som har ansvar for å
journalføre det som er saksdokumenter. Fra tid til annen får
statsministeren dokumenter i hånden når hun er på reiser. Disse
dokumentene overleveres til arkivet som behandler disse på vanlig måte.
Det er imidlertid ikke mulig å identifisere hvilke dokumenter dette
gjelder i ettertid.

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er tre uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem,
jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens
kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen
i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

 

Vennlig hilsen

Statsministerens kontor, postmottak

---------------------------------------------------------------------

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: rusinnsyn [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #887]]

Sendt: søndag 13. mai 2018 01:13

Til: Postmottak SMK <[2][epostadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsministerens journalføringsvaner

 

Kjære Statsministerens kontor,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Hvor mange dokumenter Erna Solberg har sendt til journalføring i arkivet
i 2018, til og med 10. mai.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #887]

 

Er [4][Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #887]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #887]
4. mailto:[Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Postmottak SMK,

Takk for svar.

Innsynskrav etter offentleglova paragraf 9 skal ikke utelukkende besvares med utgangspunkt i funksjonene i deres arkivsystem. Dersom dere f.eks. kan gjøre et søk i epostprogrammet til Statsministeren el.likn. regnes dette også som enkle fremgangsmåter. Er det noe av dette dere overhodet kan gjøre? Kan ikke skjønne at det må være så vanskelig å gi noen indikatorer.

Ber om en utvidet begrunnelse med utgangspunkt i at saksbehandlerne reflekterer litt over det jeg skriver over og er kreative.

Ønsker dere en god 17. mai. Hils Erna.

Jeg er ganske snill, egentlig, selv om jeg krever en del innsyn. Møter gjerne Erna om hun lurer på hvem som har kostet henne alle disse millionene.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Hei,

Det vises til e-post 16. mai 2018 der du ber om utvidet begrunnelse for avslag på innsynskrav 13. mai 2018.

Som det fremgår av vårt svar 18. mai 2018 finnes de opplysningene du ber om ikke hos oss, og det dermed heller ikke mulig å lage en slik oppstilling som du ber om. Ordlyden i offentleglova § 9 gir rett til sammenstilling av opplysninger «som er elektronisk lagret i databasene til organet» (vår understrekning). I Rettleiaren til offentleglova punkt 4.4.3 fremgår det at «Plikta til å etablere eit nytt dokument gjeld såleis berre når samanstillinga kan etablerast ut frå opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane til organet.»

Vi kan heller ikke gjøre søk i statsministerens e-post. Arbeidsmiljøloven § 9-5 og personopplysningsforskriften kapittel 9 som regulerer arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers epostkasse mv. Arbeidsgiver har kun rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers epostkasse når vilkårene i personopplysningsforskriften § 9-2 er oppfylt, hvilket vi ikke kan se er tilfellet i saken her.

Vi kan dermed vanskelig gi deg noen indikatorer på hvor mange henvendelser som går direkte til statsministeren, men som vi skrev 18. mai er det svært sjeldent at statsministeren får saksdokumenter direkte til seg. Alle henvendelsene til Statsministerens kontor fordeles til saksbehandlere ved kontoret.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

Med hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #887]]
Sendt: onsdag 16. mai 2018 21:03
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Statsministerens journalføringsvaner

Kjære Postmottak SMK,

Takk for svar.

Innsynskrav etter offentleglova paragraf 9 skal ikke utelukkende besvares med utgangspunkt i funksjonene i deres arkivsystem. Dersom dere f.eks. kan gjøre et søk i epostprogrammet til Statsministeren el.likn. regnes dette også som enkle fremgangsmåter. Er det noe av dette dere overhodet kan gjøre? Kan ikke skjønne at det må være så vanskelig å gi noen indikatorer.

Ber om en utvidet begrunnelse med utgangspunkt i at saksbehandlerne reflekterer litt over det jeg skriver over og er kreative.

Ønsker dere en god 17. mai. Hils Erna.

Jeg er ganske snill, egentlig, selv om jeg krever en del innsyn. Møter gjerne Erna om hun lurer på hvem som har kostet henne alle disse millionene.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak SMK,

At arbeidstakere i det offentlige har den endelige avgjørelsen på egen epost og dermed fritt kan bryte loven, og at det er en konflikt mellom offentlighetsloven og personopplysningsloven på dette området, er ingen god situasjon. Høyre har lenge vært tilhengere av økt offentlighet, og jeg synes, med all respekt, vår kjære statsminister burde kunne klare bedre.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.