Statsminiserens kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen ble avvist av Statsministerens kontor.

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Erna Solberg sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din e-post 17. februar 2018 der du ber om innsyn i kalenderoppføringer i Erna Solberg sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Vi mottok uttalelse fra Ombudsmannen i saken som gjelder krav om innsyn i statsministerens kalender i begynnelsen av forrige uke, og har den nå til vurdering. Det vil kreve noe tid å ta stilling til hvordan Ombudsmannens uttalelse skal følges opp, og det vil derfor ta noe lengre tid enn normalt å behandle ditt innsynskrav. Vi vil imidlertid behandle kravet så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen,
Statsministerens kontor, Postmottak
_______________________________________________________________________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #704]]
Sendt: lørdag 17. februar 2018 22:22
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsminiserens kalender hittil i 2018

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Erna Solberg sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #704]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Det er derfor, mildt sagt, provoserende, når jeg får svar fra andre departement som ser ut som de er klippet ut og limt inn fra dette svaret fra dere.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din e-post 21. februar 2018 der du med henvisning til offentleglova § 29 hevder at SMK ikke har lov til å snakke med andre forvaltningsorganer i den hensikt å samkjøre vurderingen av innsynskrav.

I denne saken er departementene gjort kjent med at Statsministerens kontor har gitt foreløpig svar på krav om innsyn i elektronisk kalender med henvisning til at Ombudsmannens uttalelse 8. februar 2018, om innsyn i statsministerens kalender, er til vurdering. Ombudsmannen har bedt om tilbakemelding innen 9. mars 2018. Statsministerens kontor har ikke instruert departementene om hvordan tilsvarende innsynskrav skal behandles. Vi mener imidlertid det er god grunn til å gi foreløpige svar på slike krav, inntil SMK har besluttet hvordan Ombudsmannens uttalelse skal behandles. Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål.

Offentleglova § 29 er ikke til hinder for at offentlige organer utveksler erfaringer om vurdering av innsynskrav, at andre organers standpunkt om hvordan et innsynskrav vurderes tillegges vekt eller at departementene legger opp til rutiner som bidrar til at innsynsbegjæringer i ett og samme dokument som rettes til flere departementer håndteres på en enhetlig måte. Det er ingen motstrid mellom dette og at organer behandler en sak konkret og selvstendig.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, Postmottak

_________________________________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #704]]
Sendt: onsdag 21. februar 2018 21:00
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Statsminiserens kalender hittil i 2018

Kjære Postmottak SMK,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Det er derfor, mildt sagt, provoserende, når jeg får svar fra andre departement som ser ut som de er klippet ut og limt inn fra dette svaret fra dere.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din e-post 17. februar 2018 der du ber om innsyn "i alle kalenderoppføringer i Erna Solberg sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske kalenderoppføringer lagres", og til vårt foreløpige svar 20. februar 2018.

I uttalelse 8. februar 2018 legger ombudsmannen til grunn at om oppføringer i en elektronisk kalender omfattes av innsynsretten beror på en konkret vurdering av den enkelte oppføring. Som det fremgår i vårt brev til ombudsmannen 12. mars 2018 har vi et annet syn enn ombudsmannen når det gjelder vurderingen av om en oppføring i elektronisk kalender kan anses som et saksdokument, og dermed omfattes av innsynsretten, jf. offentleglova §§ 3 og 4. Stortinget har imidlertid lagt til grunn at forvaltningen retter seg etter ombudsmannens uttalelser, og inntil en rettslig avklaring av spørsmålene saken reiser er på plass, vil vi derfor følge opp ombudsmannens syn om at enkelte oppføringer kan anses som saksdokumenter.

Vi nevner innledningsvis at et innsynskrav må gjelder en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. offentleglova § 28 andre ledd. Det stilles altså krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav gjelder ikke en konkret sak, og heller ikke saker av en bestemt art. Ditt innsynskrav er heller ikke knyttet til mottaker/avsender e.a. Formuleringen av innsynskravet gjør det vanskelig å finne frem til de saksdokumentene du ønsker innsyn i. Du har altså ikke bedt om innsyn i en sak eller en sakskategori, men i en persons planlagte gjøremål. Generelt kan det derfor anføres at ditt innsynskrav kunne ha vært avvist med henvisning til offentleglova § 28 andre ledd. Normalt sett ville vi derfor ha avvist kravet slik de nå er formulert med henvisning til denne bestemmelsen, og bedt om at innsynskravet ble knyttet til en sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Statsministerens kalender er imidlertid gradert og krav om innsyn kan derfor også avvises med henvisning til andre bestemmelser i offentleglova enn § 28 (se under).

Når det gjelder innsyn i statsministerens kalender spesielt har vi derfor gjort følgende vurdering:

Som ombudsmannens også legger til grunn i sin uttalelse 8. februar 2018 vil enkelte oppføringer, for eksempel oppføringer av rent privat karakter, ikke være saksdokumenter, jf. offentleglova § 4 andre ledd. Disse oppføringene omfattes ikke av innsynsretten og krav om innsyn avslås med henvisning til offentleglova §§ 3 og 4.

Statsministerens kalender er gradert etter sikkerhetsloven § 11 første ledd, bokstav d). Det følger av sikkerhetsloven § 12 første ledd at slik informasjon er taushetsbelagt. Innsyn i øvrige oppføringer i kalenderen unntas følgelig med hjemmel i offentleglova § 13 jf. sikkerhetsloven § 12 første ledd. Vår vurdering er at det ikke kan gis delvis innsyn, det vil si innsyn i enkelte oppføringer eller i deler av enkelte oppføringer, uten at dette gir risiko for å røpe taushetsbelagt informasjon. I alle tilfelle utgjør de taushetsbelagte opplysningene utvilsomt "den vesentligste delen av dokumentet". Resten av dokumentene kan derfor unntas med hjemmel i offentleglova § 12 første ledd bokstav d).

De konkrete oppføringene i statsministerens elektroniske kalender er som vist over gradert og taushetsbelagt etter sikkerhetsloven. Som tidligere nevnt, blant annet i vårt brev til ombudsmannen 26. september 2017, ønsker imidlertid statsministeren størst mulig åpenhet. Oversikt over statsministerens offentlige aktiviteter publiseres derfor fortløpende på www.regjeringen.no.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #704]]
Sendt: lørdag 17. februar 2018 22:22
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsminiserens kalender hittil i 2018

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Erna Solberg sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #704]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Jeg er nektet innsyn etter paragraf 28 i det dere på et tidspunkt hevdet er de "ikke-offentlige" kalenderoppføringene til Erna Solberg.

Dette mener jeg er kreativ bruk av loven fra SMK sin side med hensikt å bryte den. Ikke akkurat demokratisk, eller noe å være stolt av.

Uansett - da vil jeg ha en journal som viser det jeg er nektet innsyn i, slik at jeg bedre kan spisse kravet.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi viser til din e-post 5. april 2018 der du ber om en journal som viser det du er nektet innsyn i, slik at du bedre kan spisse kravet.

Offentleglova § 10 annet ledd oppstiller en plikt for organer underlagt loven til å føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter. Arkivlova med forskrifter gir regler om hvilke dokumenter som skal arkiveres og journalføres. I forskrift om offentlege arkiv §§ 9 og 10 gis det regler om blant annet hva som skal inngå i journalen. Det er dokumentets innhold som er avgjørende for om dokumentet skal arkiveres og eventuelt journalføres, ikke hvilket medium dokumentet er opprettet eller lagret i. I den grad det skulle finnes informasjon i en elektronisk kalender som skal arkiveres eller journalføres etter reglene i arkivlova med forskrifter, vil disse inngå i organets postjournal på samme måte som andre dokumenter. Statsministerens kontors offentlige journal er tilgjengelig på https://einnsyn.no/sok.

Vi har altså ingen egen journal for oppføringer i elektronisk kalender slik du ber om, og ditt innsynskrav må følgelig avvises.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Statsministerens kontor. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #704]]
Sendt: torsdag 5. april 2018 16:37
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på innsynskrav

Kjære Postmottak SMK,

Jeg er nektet innsyn etter paragraf 28 i det dere på et tidspunkt hevdet er de "ikke-offentlige" kalenderoppføringene til Erna Solberg.

Dette mener jeg er kreativ bruk av loven fra SMK sin side med hensikt å bryte den. Ikke akkurat demokratisk, eller noe å være stolt av.

Uansett - da vil jeg ha en journal som viser det jeg er nektet innsyn i, slik at jeg bedre kan spisse kravet.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak SMK,

Ola Elvestuen har gitt innsyn i sin kalender, så jeg kan ikke skjønne at det skal være et problem, særlig når Sivilombudsmannen har sagt man skal vurdere innsyn i dette.

Angrer dere på at dere støttet økt offentlighet når dere satt i opposisjon? Tony Blair angrer mer på at han innførte økt offentlighet enn på Irak-krigen. Om dere ser litt utenfor deres egen umiddelbare hverdag så er dette imidlertid en flott lov som styrker demokratiet. Imidlertid trenger vi et eget tilsyn for offentlighet tilsvarende Datatilsynet med reelle maktmidler slik at loven ikke forblir en tannløs Stradivarius (eller skinnlov, som enkelte Aftenposten-journalister kaller den).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.