Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Valgdirektoratet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Valgdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse som gjelder anbud og innkjøp av systemer for maskinell opptelling av stemmer.

– Sikkerhetsrutiner og spesifikasjoner for systemene for maskinell opptelling av av stemmer.

– Dokumentasjon på sikkerhetstiltak og informasjonssystemet, jf. personopplysningslovens § 13.

– Retningslinjer for saksbehandling og håndtering av informasjonen fra den maskinelle opptellingen av stemmer.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  Delvis avslag p begj ring om innsyn i offentlig dokument etter lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd offentleglova.PDF.pdf

  175K Download View as HTML

Hei,

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Superbruker

Avdeling for valggjennomføring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

Den 19. august 2017 ba jeg om innsyn i sikkerhetsrutninene for systemene for maskinell opptelling av av stemmer.

Denne delen av mitt innsynskrav ble avslått 23. august med følgende begrunnelse:

«Dokumentene der sikkerhetsrutinene omtales inneholder etter vår oppfatning noen opplysninger som det er påkrevet å unnta fordi innsyn vil kunne gjøre det enklere å gjennomføre visse straffbare handlinger som f. eks manipulasjon eller hacking av våre systemer.

Hjemmelen for å delvis unnta de nevnte opplysningene fra offentlig innsyn fremgår av offentleglova § 24 tredje ledd.

Valgdirektoratet har vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11 i dette tilfellet men er kommet til at behovet for unntak veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn. I denne forbindelse vil vi vise til at opplysningene avdekker viktig informasjon om hvordan våre systemer er bygget opp og hvilke sikkerhetsmekanismer som er implementert for å hindre ulike former for manipulasjon og datainnbrudd.»

Jeg påklager avslaget.

Offentleglova § 24 tredje ledd lyder som følger: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.»

Selv om punktum i hjemmel ikke er oppgitt, antar vi at avslaget i hovedsak viser til første punktum. Første punktum gir adgang for å unnta opplysninger «når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar».

Det er relativt bred enighet blant sikkerhetseksperter om at såkalt «security through obscurity» er en dårlig løsning for sikkerhet. Gode sikkerhetsløsninger tåler offentlig granskning; dårlige løsninger tåler det ikke. Dersom sikkerhetsrutinene deres er tilfredstillende, vil de tåle offentlig innsyn.

Som eksempel vil vi vise til at åpenhet om kildekoden til kryptografiske programmer som PGP anses som en nødvendighet for best mulig sikkerhet og til at deling av informasjon om sikkerhet i stor grad er det som idag muliggjør sikre datasystemer internasjonalt.

Det samme gjør seg gjeldende på det politiske planet, der åpenhet og debatt om systemer og rutiner for sikkerhet har vist seg å være en av de fremste pådriverne for bedret sikkerhet.

Etter vårt syn har borgerne en rett på innsyn i sikkerhetsrutinene rundt noe så grunnleggende som sin egen valgordning.

Det finnes selvsagt unntak. Man kan naturlig nok ikke gi ut nøkler, IP-adresser eller beskrivelser som er så detaljerte at det i praksis betyr å åpne døren. Andre opplysninger igjen vil det antakelig være helt trygt og også gi økt sikkerhet om man er åpne om. Dersom det er enkelte ting som åpenbart må unntas, slik som passord, eller annet som konkret kan sette sikkerheten i fare, kan disse opplysningene sladdes.

Vi viser her til at avslag etter offentleglova § 24 tredje ledd er begrenset til opplysninger (se s. 69 i rettleiaren til loven). Med andre ord kan man ikke unnta hele dokument med henvisning til paragrafen, slik dere har gjort. Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder enkeltopplysninger som må unntas, skal disse eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

Etter vårt syn er det altså kun opplysninger det er helt nødvendig å unnta i sikkerhetsrutninene som bør unntas, da det tredje leddet stiller krav om at unntak må være «påkravd» – noe som er et ganske strengt krav, spesielt i lys av formålsparagrafen i loven og den viktige tematikken.

Vi viser her til forarbeidene til den nye offentlighetsloven (NOU 2003: 30), der kontroll og reguleringstiltak drøftes:

«Risikoen for at offentlighet vil motvirke tiltaket, må være noenlunde klar og direkte. Det er ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen skal få anvendelse, at offentlighet vil virke forstyrrende eller skape praktiske vanskeligheter for gjennomføringen av tiltaket. Kravet om at unntak må være ”påkrevd” gjelder for alle unntaksalternativene i § 6 første ledd nr. 2 bokstav a til c. Dette er et nokså strengt vilkår. Det må således foreligge en noenlunde reell fare for at det vil oppstå skade på de interessene bestemmelsen skal beskytte.» (s. 198-199)

«Vilkåret om at offentlighet ville ”motvirke” tiltakene, innebærer at offentlighet kan føre til omgåelses- eller unngåelsestransaksjoner. Det er ikke tilstrekkelig at offentlighet bare vil virke forstyrrende eller skape praktiske vanskeligheter for gjennomføringen av tiltaket.

Kravet om at unntak må være ”påkrevd”, er et strengt vilkår. Det må således foreligge en noenlunde håndfast fare for at offentliggjøring av opplysningene vil skade de interessene bestemmelsen skal beskytte.

Det følger av lovutkastet § 11 at dokumentet for øvrig som hovedregel vil være offentlig selv om det inneholder opplysninger som kan unntas etter § 25 [idag § 24]. Det vises til merknadene til § 11.» (s. 280)

Vi stiller oss tvilende til at alle opplysningene i dokumentene er av en slik karakter at unntak er «påkravd», og ber om en ny vurdering av om dette virkelig er tilfellet for alle opplysningene i sikkerhetsrutinene.

Offentleglova § 24 tredje ledd er forklart i Justisdepartementets rettleiar til den nåværende offentleglova (2009) under punkt 8.11:

«For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straffbare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten. Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må objektivt sett kunne brukast slik.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.»

Rettleiarens forklaring sammenfaller slik vi ser det med våre synspunkt over og forarbeidene. Detaljerte opplysninger som objektivt sett kan brukes til innbrudd eller manipulasjon i datasystemene, kan unntas. Andre opplysninger utover dette og mer generelle opplysninger i sikkerhetsrutinene, bør det gis innsyn i.

Videre forklarer rettleiaren:

«Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga.

Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.»

Også dette sammenfaller med føringene i lovens forarbeider. Opplysninger som ikke konkret kan brukes for å manipulere valget som skal gjennomføres i år, men som er eldre, skal dere altså også gi innsyn i.

Vi har, med henvisning til det ovenstående, problemer med å se at sikkerhetsrutninene vi har bedt om innsyn i skal kunne unntas i sin helhet med henvisning til § 24 tredje ledd.

Videre understreker vi at § 24 tredje ledd er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta.

Organet kan utøve merinnsyn etter § 11. Etter vårt syn må det tillegges vekt i en merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.

Vi viser her til Grunnloven § 100 femte ledd som gir enhver borger rett til innsyn i det offentliges dokumenter og offentleglovas formålsparagraf:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

Formålet er videre forklart i rettleiaren på s. 11, der punktet om kontrollhensyn er særlig relevant for vårt innsynskrav: «kontrollomsynet, at borgarane og media gjennom innsyn har høve til å kontrollere styresmaktene, og slik avsløre kritikkverdige og uheldige tilhøve».

Det har nylig vært forsøk på å skape debatt om den elektroniske delen av valgordningen i VG, uten at vi kan se at direktoratet har besvart debattinnlegget. Vi tror man kommer lengst med åpenhet, og mener at norske borgere har krav på innsyn i sikkerhetsrutinene for egen valgordning. Dette både av grunnleggende demokatiske hensyn og som grunnlag for en mest mulig informert offentlig debatt. Vi mener derfor at hensynet til merinnsyn veier tyngst i forhold til de aller fleste opplysninger i denne saken.

Dersom man fastholder unntaket helt eller delvis, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse sammen med en ny vurdering. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen.

Vi minner om veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11, som foreskriver at dere skal «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte» og forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med». VI minner også om offentleglovas krav til å saksbehandle klager og innsynskrav uten ugrunnet opphold, og de korte fristene i loven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

axel.proet-host@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Det vises til mail 23. august inneholdende klage over Valgdirektoratets vedtak 23. august vedrørende innsyn i bl.a. sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg.

Vi beklager at vedlagte dokument ved en glipp ikke ble vedlagt i vårt delvise avslag.

Dokumentet inneholder dokumentasjon som vi anser for å være slike sikkerhetsrutiner som det er bedt om innsyn i.

Begrunnelsen for sladdingen fremgår av vår epost datert i går, og vi ber om å få en tilbakemelding dersom man vil opprettholde klagen etter dette.

Vennlig hilsen

AXEL PROET-HØST
seniorrådgiver
valgfaglig avdeling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post    [epostadresse]
                [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Telefon  +47 33 41 29 54
Mobil      +47 990 32 324
www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #404]]
Sendt: 23. august 2017 22:23
Til: Postmottak Valgdirektoratet <[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

Den 19. august 2017 ba jeg om innsyn i sikkerhetsrutninene for systemene for maskinell opptelling av av stemmer.

Denne delen av mitt innsynskrav ble avslått 23. august med følgende begrunnelse:

«Dokumentene der sikkerhetsrutinene omtales inneholder etter vår oppfatning noen opplysninger som det er påkrevet å unnta fordi innsyn vil kunne gjøre det enklere å gjennomføre visse straffbare handlinger som f. eks manipulasjon eller hacking av våre systemer.

Hjemmelen for å delvis unnta de nevnte opplysningene fra offentlig innsyn fremgår av offentleglova § 24 tredje ledd.

Valgdirektoratet har vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11 i dette tilfellet men er kommet til at behovet for unntak veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn. I denne forbindelse vil vi vise til at opplysningene avdekker viktig informasjon om hvordan våre systemer er bygget opp og hvilke sikkerhetsmekanismer som er implementert for å hindre ulike former for manipulasjon og datainnbrudd.»

Jeg påklager avslaget.

Offentleglova § 24 tredje ledd lyder som følger: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.»

Selv om punktum i hjemmel ikke er oppgitt, antar vi at avslaget i hovedsak viser til første punktum. Første punktum gir adgang for å unnta opplysninger «når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar».

Det er relativt bred enighet blant sikkerhetseksperter om at såkalt «security through obscurity» er en dårlig løsning for sikkerhet. Gode sikkerhetsløsninger tåler offentlig granskning; dårlige løsninger tåler det ikke. Dersom sikkerhetsrutinene deres er tilfredstillende, vil de tåle offentlig innsyn.

Som eksempel vil vi vise til at åpenhet om kildekoden til kryptografiske programmer som PGP anses som en nødvendighet for best mulig sikkerhet og til at deling av informasjon om sikkerhet i stor grad er det som idag muliggjør sikre datasystemer internasjonalt.

Det samme gjør seg gjeldende på det politiske planet, der åpenhet og debatt om systemer og rutiner for sikkerhet har vist seg å være en av de fremste pådriverne for bedret sikkerhet.

Etter vårt syn har borgerne en rett på innsyn i sikkerhetsrutinene rundt noe så grunnleggende som sin egen valgordning.

Det finnes selvsagt unntak. Man kan naturlig nok ikke gi ut nøkler, IP-adresser eller beskrivelser som er så detaljerte at det i praksis betyr å åpne døren. Andre opplysninger igjen vil det antakelig være helt trygt og også gi økt sikkerhet om man er åpne om. Dersom det er enkelte ting som åpenbart må unntas, slik som passord, eller annet som konkret kan sette sikkerheten i fare, kan disse opplysningene sladdes.

Vi viser her til at avslag etter offentleglova § 24 tredje ledd er begrenset til opplysninger (se s. 69 i rettleiaren til loven). Med andre ord kan man ikke unnta hele dokument med henvisning til paragrafen, slik dere har gjort. Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder enkeltopplysninger som må unntas, skal disse eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

Etter vårt syn er det altså kun opplysninger det er helt nødvendig å unnta i sikkerhetsrutninene som bør unntas, da det tredje leddet stiller krav om at unntak må være «påkravd» – noe som er et ganske strengt krav, spesielt i lys av formålsparagrafen i loven og den viktige tematikken.

Vi viser her til forarbeidene til den nye offentlighetsloven (NOU 2003: 30), der kontroll og reguleringstiltak drøftes:

«Risikoen for at offentlighet vil motvirke tiltaket, må være noenlunde klar og direkte. Det er ikke tilstrekkelig til at bestemmelsen skal få anvendelse, at offentlighet vil virke forstyrrende eller skape praktiske vanskeligheter for gjennomføringen av tiltaket. Kravet om at unntak må være ”påkrevd” gjelder for alle unntaksalternativene i § 6 første ledd nr. 2 bokstav a til c. Dette er et nokså strengt vilkår. Det må således foreligge en noenlunde reell fare for at det vil oppstå skade på de interessene bestemmelsen skal beskytte.» (s. 198-199)

«Vilkåret om at offentlighet ville ”motvirke” tiltakene, innebærer at offentlighet kan føre til omgåelses- eller unngåelsestransaksjoner. Det er ikke tilstrekkelig at offentlighet bare vil virke forstyrrende eller skape praktiske vanskeligheter for gjennomføringen av tiltaket.

Kravet om at unntak må være ”påkrevd”, er et strengt vilkår. Det må således foreligge en noenlunde håndfast fare for at offentliggjøring av opplysningene vil skade de interessene bestemmelsen skal beskytte.

Det følger av lovutkastet § 11 at dokumentet for øvrig som hovedregel vil være offentlig selv om det inneholder opplysninger som kan unntas etter § 25 [idag § 24]. Det vises til merknadene til § 11.» (s. 280)

Vi stiller oss tvilende til at alle opplysningene i dokumentene er av en slik karakter at unntak er «påkravd», og ber om en ny vurdering av om dette virkelig er tilfellet for alle opplysningene i sikkerhetsrutinene.

Offentleglova § 24 tredje ledd er forklart i Justisdepartementets rettleiar til den nåværende offentleglova (2009) under punkt 8.11:

«For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straffbare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten. Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må objektivt sett kunne brukast slik.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.»

Rettleiarens forklaring sammenfaller slik vi ser det med våre synspunkt over og forarbeidene. Detaljerte opplysninger som objektivt sett kan brukes til innbrudd eller manipulasjon i datasystemene, kan unntas. Andre opplysninger utover dette og mer generelle opplysninger i sikkerhetsrutinene, bør det gis innsyn i.

Videre forklarer rettleiaren:

«Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga.

Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.»

Også dette sammenfaller med føringene i lovens forarbeider. Opplysninger som ikke konkret kan brukes for å manipulere valget som skal gjennomføres i år, men som er eldre, skal dere altså også gi innsyn i.

Vi har, med henvisning til det ovenstående, problemer med å se at sikkerhetsrutninene vi har bedt om innsyn i skal kunne unntas i sin helhet med henvisning til § 24 tredje ledd.

Videre understreker vi at § 24 tredje ledd er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta.

Organet kan utøve merinnsyn etter § 11. Etter vårt syn må det tillegges vekt i en merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.

Vi viser her til Grunnloven § 100 femte ledd som gir enhver borger rett til innsyn i det offentliges dokumenter og offentleglovas formålsparagraf:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

Formålet er videre forklart i rettleiaren på s. 11, der punktet om kontrollhensyn er særlig relevant for vårt innsynskrav: «kontrollomsynet, at borgarane og media gjennom innsyn har høve til å kontrollere styresmaktene, og slik avsløre kritikkverdige og uheldige tilhøve».

Det har nylig vært forsøk på å skape debatt om den elektroniske delen av valgordningen i VG, uten at vi kan se at direktoratet har besvart debattinnlegget. Vi tror man kommer lengst med åpenhet, og mener at norske borgere har krav på innsyn i sikkerhetsrutinene for egen valgordning. Dette både av grunnleggende demokatiske hensyn og som grunnlag for en mest mulig informert offentlig debatt. Vi mener derfor at hensynet til merinnsyn veier tyngst i forhold til de aller fleste opplysninger i denne saken.

Dersom man fastholder unntaket helt eller delvis, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse sammen med en ny vurdering. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen.

Vi minner om veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11, som foreskriver at dere skal «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte» og forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med». VI minner også om offentleglovas krav til å saksbehandle klager og innsynskrav uten ugrunnet opphold, og de korte fristene i loven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #404]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Axel Proet-Høst,

Er det andre dokumenter som kan omfattes av ordlyden i innsynskravet mitt?

Isåfall vil jeg gjerne ha innsyn i dem, og en dokumentliste som viser hvilke dokumenter det gjelder.

Da Riksrevisjonen nylig har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Jeg ønsker følgelig at klagen opprettholdes, og om at det vurderes innsyn i flere dokumenter og at det også vurderes om all sladdingen i dokumentet jeg har fått overlevert virkelig er nødvendig sett opp mot anførslene i klagen. Jeg kan heller ikke se at dere har opplyst om hjemmel for sladding, men legger til grunn at det er samme paragraf som i det opprinnelige avslaget.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

axel.proet-host@valg.no, Valgdirektoratet

Det vises til innsynsbegjæring 19.08.2017, delvis avslag datert
23.08.2017, klage datert 23.08.2017, og tilbakemelding datert 24.08.2017.

 

Valgdirektoratet er for tiden i full gang med forberedelsen av stortings,
sametings- og det ekstraordinære kommunestyrevalget i Tjøme og Nøtterøy
kommuner. Våre ressurser er begrensede og i denne fasen er vi er nødt til
å prioritere våre hovedoppgaver i forbindelse med valgavviklingen.

 

Saksbehandlingen av den fortsatte innsynsbegjæringen knyttet til saken,
samt behandling av klagen, kan derfor ikke påbegynnes før tidligst medio
september.

 

Vi beklager at saksbehandlingen vil ta noe tid, men ber om forståelse for
at vi er nødt til å prioritere våre ressurser på denne måten i sluttfasen
av valggjennomføringen.

 

 

 

Vennlig hilsen

Axel Proet-Høst

seniorrådgiver

valgfaglig avdeling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [1][epostadresse]

                [2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 54

Mobil      +47 990 32 324

[3]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.valg.no/

Kjære Axel Proet-Høst

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Dette er særlig aktuelt i denne høyst nyhetsaktuelle saken, som allerede diskuteres i flere riksdekkende medier. Det er vanskelig å se at dere kan la være å prioritere saken, og jeg ber dere overholde gjeldende frister.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav og klage på avslag. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentene den 19. august. Klagen ble fremmet 23. august.

Valgdirektoratet hevder i tilbakemelding 28. august at saksbehandlingen av den fortsatte innsynsbegjæringen knyttet til saken, samt behandling av klagen, ikke kan «påbegynnes før tidligst medio september.»

Dette er ikke akseptabelt.

Det er snakk om en høyst nyhetsaktuell sak som idag har blitt debattert i flere riksdekkende medier og på Dagsnytt 18 som lenker direkte til dette innsynskravet og bruker dokumentene vi har fått ut som kilde. Det er også en sak som angår alle norske borgere og som er helt i kjernen for formålet med offentleglova jf. Grunnloven femte ledd.

Vi viser blant annet til følgende artikler:

https://www.nrk.no/norge/teller-opp-stem...

https://www.aftenposten.no/norge/politik...

https://www.dn.no/nyheter/2017/08/28/153...

https://www.digi.no/artikler/ingen-krav-...

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-t...

Vi forventer at direktoratet setter av de nødvendige ressursser for å gi saken en umiddelbar og grundig saksbehandling, og at saken oversendes klageorgan dersom det ikke gis fullt innsyn i alle aktuelle dokumenter snarest, slik loven krever.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.» (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling.»

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

axel.proet-host@valg.no, Valgdirektoratet

10 Attachments

Se vedlegg.

 

Klage på delvis avslag på krav om innsyn i offentlig dokument er oversendt
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokumentet som heter
oversendelse til KMD.

 

Det bes om at ytterligere spørsmål/henvendelser/uttalelser til denne
klagesaken rettes til departementet.

 

 

 

Vennlig hilsen

Axel Proet-Høst

seniorrådgiver

valgfaglig avdeling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [1][epostadresse]

                [2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 54

Mobil      +47 990 32 324

[3]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

Fra: Proet-Høst, Axel
Sendt: 6. september 2017 14:04
Til: Dolven Siri <[epostadresse]>
Kopi: Olderlund, Elin <[epostadresse]>
Emne: Klagesak fra Olivia Paulsen

 

Se vedlegg.

 

Vennlig hilsen

Axel Proet-Høst

seniorrådgiver

valgfaglig avdeling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [4][epostadresse]

                [5][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 54

Mobil      +47 990 32 324

[6]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.valg.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
6. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Hva er status i denne klagesaken? Den ble oversendt KMD for flere måneder siden, men jeg har fortsatt ikke hørt noe. Alle frister er forlengst overskredet.

Dette gjelder selve saken som ledet til avdekkelse av dårlige sikkerhetsrutiner og manuell opptelling av stemmene ved valget.

Dere kan se historikken i saken her:
https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Når kan jeg forvente svar i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

 

Det er sendt et svar til [1][epostadresse] den 10.
oktober 2017. Det kan se ut til at e-postadressen som besvarelsen er sendt
til tilhører et annet innsynskrav, datert 02.09.2017. Beklager at det ble
sendt svar til feil e-postadresse.

 

 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Superbruker

Avdeling for valggjennomføring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.valg.no/

Kjære [email address],

Da ber jeg om å få tilsendt det omigjen til korrekt epostadresse og at eventuelle klagefrister blir forlenget fra jeg mottar det på korrekt adresse.

Ber om bekreftelse på at denne henvendelsen er mottatt og et svar på når dere sender svaret til korrekt adresse.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

Hei

Henvendelse er mottatt - registrert på sak 2016/114.

Med hilsen

Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post    [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #404]]
Sendt: 3. november 2017 21:12
Til: Postmottak Valgdirektoratet <[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Forespørsel om status - innsyn etter Offentleglova - sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg

Kjære [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse],

Da ber jeg om å få tilsendt det omigjen til korrekt epostadresse og at eventuelle klagefrister blir forlenget fra jeg mottar det på korrekt adresse.

Ber om bekreftelse på at denne henvendelsen er mottatt og et svar på når dere sender svaret til korrekt adresse.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Maren.Henriksen@valg.no, Valgdirektoratet

3 Attachments

Videresender mail fra 10. oktober, 2017 til korrekt e-postadresse jf. mail
03. november, 2017.

 

Vi anser at vedtaket er mottatt av Olivia Paulsen i dag, 06.11.2017. Dette
innebærer at klagefristen løper fra i dag.

 

 

Mvh.
Maren bigset henriksen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

 

Fra: Henriksen, Maren
Sendt: 10. oktober 2017 10:34
Til: '[epostadresse]'
<[epostadresse]>
Emne: Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017

 

Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017

 

 

Det vises til innsynsbegjæring datert 19.08.2017 fra
[3][epostadresse]

 

Oversender med dette rammeavtalen for de tre leverandørene som er del i
rammeavtalen. Valgdirektoratet beklager at saksbehandlingstiden i denne
saken har gått utover det som er angitt i det foreløpige svaret som ble
gitt 23.08.2017.

 

I disse rammeavtalene er det kun gitt delvis innsyn, jf. offentleglova §
13 1. ledd - unntak fra opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov
eller i medhold av lov, jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr 2). Med
hjemmel i disse bestemmelsene er dokumentene sladdet for opplysninger som
er av forretnings- eller konkurransemessig betydning for de aktuelle
leverandørene. Innholdet som er sladdet angår i hovedsak prisopplysninger,
forretningsstrategier og tekniske spesifikasjoner.  

Avgjørelsen kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf.
offl. § 32. Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet for underretning, jf.
forvl. § 29 1. ledd. En evt. klage skal sendes til Valgdirektoratet. Det
vises for øvrig til bestemmelsene i forvl. kapittel VI for ytterligere
opplysninger om klageadgang.

 

Mvh.
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[4][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[5]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.valg.no/

Kjære [email address],

Dere har gitt meg noen sladdede kontrakter, men det er ingen informasjon her om oversendelse av klage, saksbehandlingstid, paragrafer for unntak o.l. Dette var forvirrende. Kunne du forklare?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Maren.Henriksen@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Denne mailen ble videresendt fra den opprinnelig e-posten vedtaket ble sendt til. Vedtaket står derfor i den opprinnelige e-posten som du vil se ved å bla litt nedover. Jeg limer inn den opprinnelige teksten her for å unngå misforståelser:

"Oversender med dette rammeavtalen for de tre leverandørene som er del i rammeavtalen. Valgdirektoratet beklager at saksbehandlingstiden i denne
saken har gått utover det som er angitt i det foreløpige svaret som ble gitt 23.08.2017.

I disse rammeavtalene er det kun gitt delvis innsyn, jf. offentleglova § 13 1. ledd - unntak fra opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr 2). Med hjemmel i disse bestemmelsene er dokumentene sladdet for opplysninger som er av forretnings- eller konkurransemessig betydning for de aktuelle leverandørene. Innholdet som er sladdet angår i hovedsak prisopplysninger, forretningsstrategier og tekniske spesifikasjoner.

Avgjørelsen kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. offl. § 32. Klagefristen er 3 uker fra tidspunktet for underretning, jf.
forvl. § 29 1. ledd. En evt. klage skal sendes til Valgdirektoratet. Det vises for øvrig til bestemmelsene i forvl. kapittel VI for ytterligere opplysninger om klageadgang."

I tillegg opplyste Valgdirektoratet i videresendingen av denne e-posten at:
"Vi anser at vedtaket er mottatt av Olivia Paulsen i dag, 06.11.2017. Dette innebærer at klagefristen løper fra i dag." For ordens skyld kan vi si at klagefristen løper fra dagens dato: 08.11.2017.

Mvh.
MAREN BIGSET HENRIKSEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post
[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #404]]
Sendt: 6. november 2017 18:08
Til: Henriksen, Maren <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017

Kjære [epostadresse],

Dere har gitt meg noen sladdede kontrakter, men det er ingen informasjon her om oversendelse av klage, saksbehandlingstid, paragrafer for unntak o.l. Dette var forvirrende. Kunne du forklare?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære [email address],

Dette er fortsatt veldig uklart. Hvorfor skal jeg måtte sende klage omigjen?

I min klage datert 23. august står det da helt tydelig følgende:

«Dersom man fastholder unntaket helt eller delvis, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse sammen med en ny vurdering. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen.»

Kan du forklare meg hvorfor jeg skal måtte klage ennå en gang, og hvorfor dette ikke er oversendt overordnet organ ennå? Snakker vi om samme sak her? Dette er altså selve saken som førte til at det ble manuell opptelling om stemmene.

Imøteser et raskt svar.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

Viser til svar fra MAREN BIGSET HENRIKSEN datert 8. november.

Jeg påklager, og viser til begrunnelsene og instruksene i klage av 23. august. Forstår ikke helt hvorfor jeg må sende ny klage, men gjør det allikevel. Ber om at det hele oversendes KMD snarest.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  Oversikt over saksgang og klagebehandling vedr rende innsynskrav knyttet til sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg.PDF.pdf

  168K Download View as HTML

Se vedlagte brev.

 

 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Rådgiver

Avdeling for valggjennomføring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Kjære Maren Henriksen,

Takk for utfyllende redegjørelse. Dette ble litt vanskelig å forstå, da det ble litt mye. Om dere kunne sjekket med KMD hvorvidt de har saksbehandlet klagen og sendt denne til riktig adresse, hadde jeg satt pris på det. Jeg regner med at de oversender kopi av svaret til dere også, når det kommer, så dere bør vite noe om dette også.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Maren.Henriksen@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  Klage over vedtak om delvis avslag p innsyn i offentlige dokumenter.pdf

  126K Download View as HTML

Vedlagt følger behandling av klage fra Olivia Paulsen på vedtak om delvis
avslag på innsyn i offentlige dokumenter i sak 2016/114.

Innsynsbegjæringen, vedtakene (med sladdede dokumenter), klagene og
originaldokumenter ettersendes i egen e-post.

 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Rådgiver

Avdeling for valggjennomføring

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post

[1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Maren.Henriksen@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Klagesakene er til behandling i departementet. Vi har ikke mottatt noen kopi av behandling av klagene i denne saken, så vi kan bekrefte at den ikke er oversendt på nåværende tidspunkt.

Vi ber deg vennligst ta kontakt med KMD for en status i denne saken.

Mvh.
MAREN BIGSET HENRIKSEN
Rådgiver
Avdeling for valggjennomføring
-------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #404]]
Sendt: 17. november 2017 18:34
Til: Henriksen, Maren <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: VS: Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017

Kjære Maren Henriksen,

Takk for utfyllende redegjørelse. Dette ble litt vanskelig å forstå, da det ble litt mye. Om dere kunne sjekket med KMD hvorvidt de har saksbehandlet klagen og sendt denne til riktig adresse, hadde jeg satt pris på det. Jeg regner med at de oversender kopi av svaret til dere også, når det kommer, så dere bør vite noe om dette også.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

Nå har jeg ventet siden 19. august, men klagesaken er fortsatt ikke behandlet av KMD. Kan dere finne ut hva som foregår?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Valgdirektoratet

Hei,

Vår oversendelse til departementet i klagesaken er datert 20. november,
2017.
Vi kan bekrefte at departementet har mottatt klagen, og at denne vil bli
behandlet der på ordinær måte.

Dersom det er ytterligere spørsmål om klagesaksbehandlingen, ber vi om at
det tas direkte kontakt med departementet. 

Mvh.
Maren bigset henriksen
Rådgiver

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post [1][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

References

Visible links
1. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære [email address],

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære [email address],

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Valgdirektoratet

Hei,

Direktoratets oversendelse til departementet i klagesaken er datert 20.
november 2017.

Vi har nylig vært i kontakt med departementet i anledning saken, og de
bekreftet på nytt at klagen er mottatt og vil behandles.

Dersom det er ytterligere spørsmål om klagesaksbehandlingen, ber vi om at
det tas direkte kontakt med departementet.

Mvh.
Maren bigset henriksen
Rådgiver

Avdeling for valg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

[1]www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

References

Visible links
1. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg».

Dere har forelagt dokumentene for ldox etter paragraf 13 tredje ledd uten at jeg har anmodet om det slik det tredje leddet krever. Dette er en alvorlig saksbehandlingsfeil. Det er dessuten ikke korrekt å automatisk legge samarbeidspartner sitt syn på saken til grunn på unntaket på forretningshemmeligheter, man skal gjøre en selvstendig vurdering og det er et skadekrav.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

axel.proet-host@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Det vises til departementets brev til Olivia Paulsen 4. juli 2018 med
referanse 17/4971-29.

 

Vedlagt følger epost datert 7. juli 2018 fra Olivia Paulsen.

 

Eposten oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som rette
vedkommende.

 

 

 

Vennlig hilsen

Axel Proet-Høst

seniorrådgiver

valgfaglig avdeling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

E-post    [1][epostadresse]

                [2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Telefon  +47 33 41 29 54

Mobil      +47 990 32 324

[3]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.valg.no/