Sikkerhetsdokumenter i NAV

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV,

Jeg ønsker å få tilsendt følgende dokumenter per e-post:

"Styringsdokument for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap"

"Overordnede sikkerhetskrav"

"Operativ
sikkerhetsdokumentasjon"

Hvis det er informasjon i dokumentene som er unntatt innsyn ber jeg om at de delene av dokumentene som ikke er unntatt innsyn blir sendt.

Med vennlig hilsen,

Mime

Gangnæs, Tone, Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Til Mime
Vi viser til din innsynsanmodningen etter offentleglova. Saken er til behandling og vi vil gi deg svar tilbake i løpet av tirsdag 8. november.

Med vennlig hilsen
Tone Gangnæs
seniorrådgiver // Sikkerhetsseksjonen
IT-avdelingen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

www.nav.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mime [mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]]
Sendt: 2. november 2016 00:38
Til: (PK) Arbeids- og velferdsdirektoratet
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Sikkerhetsdokumenter i NAV

Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV,

Jeg ønsker å få tilsendt følgende dokumenter per e-post:

"Styringsdokument for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap"

"Overordnede sikkerhetskrav"

"Operativ
sikkerhetsdokumentasjon"

Hvis det er informasjon i dokumentene som er unntatt innsyn ber jeg om at de delene av dokumentene som ikke er unntatt innsyn blir sendt.

Med vennlig hilsen,

Mime

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Gangnæs, Tone, Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

12 Attachments

Til Mime mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]]

Vi viser til innsynsforespørsel i e-post 2. november 2016. Vi kan imøtekomme forespørsel om innsyn i følgende dokumenter, se vedlegg:
- "Styringsdokument for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap"
- "Overordnede sikkerhetskrav"

"Operativ sikkerhetsdokumentasjon" er ikke et dokument, men et område som omfatter en rekke operative retningslinjer innenfor området personvern og informasjonssikkerhet. Vi kan imøtekomme delvis innsyn i disse dokumentene. Se vedlegg.

De fleste dokumentene under området "Operativ sikkerhetsdokumentasjon" inneholder opplysninger med detaljerte krav til sikring av etatens IT-systemer og er derfor unntatt offentlighet etter offl. § 24 tredje ledd. Merinnsyn er vurdert, jf. offl. § 11. Dokumentene er unntatt i sin helhet fordi de unntatte opplysningene utgjør hovedinnholdet i de ulike dokumentene, se offl. § 12 nr. c.

Etter offl. § 31 annet ledd kan den som har fått avslag, innen 3 - tre uker fra avslaget ble mottatt kreve en nærmere begrunnelse for avslaget.

Etter offl. § 32 tredje ledd annet punktum løper klagefristen på 3 - tre uker fra mottakelsen av begrunnelsen.

Med vennlig hilsen
Tone Gangnæs
seniorrådgiver // Sikkerhetsseksjonen
IT-avdelingen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

www.nav.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mime [mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]]
Sendt: 2. november 2016 00:38
Til: (PK) Arbeids- og velferdsdirektoratet
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Sikkerhetsdokumenter i NAV

Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV,

Jeg ønsker å få tilsendt følgende dokumenter per e-post:

"Styringsdokument for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap"

"Overordnede sikkerhetskrav"

"Operativ
sikkerhetsdokumentasjon"

Hvis det er informasjon i dokumentene som er unntatt innsyn ber jeg om at de delene av dokumentene som ikke er unntatt innsyn blir sendt.

Med vennlig hilsen,

Mime

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------