Sikkerhet i eInnsyn

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Ber om innsyn i medhold av offentleglova i alle dokumenter i sak 2016/477 og dokumentliste.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Er det klaget over manglende innsyn her?

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhet i eInnsyn».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak 16/00477 i sak
eInnsyn - Arbeidspakke 5 - Sikkerhet mottatt 31.10.2017 13:24:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Bjørk, Arild, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Innsynsbegjæringene dine ser ut til å ha blitt hengende igjen her hos oss. Jeg fikk de først i dag og har ekspedert de så raskt som mulig.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #439]]
Sendt: fredag 15. september 2017 17:26
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Sikkerhet i eInnsyn

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Ber om innsyn i medhold av offentleglova i alle dokumenter i sak 2016/477 og dokumentliste.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #439]

Er [Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhet i eInnsyn».

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN I SAK/DOKUMENT 16/00477-11

Viser til avslag over og vil med dette påklage avslaget.

Innsyn er nektet med henvisning til at dokumentet er internt etter offl. § 14(1). Denne bestemmelsen krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. Organbegrepet – hva som i lovens forstand anses å være ett organ – står altså sentralt.

I Justisdepartementes veileder til offentleglova punkt 7.2.1 utdypes kravene til § 14(1):

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig myndigheit til å treffe avgjerder.» I følge veilederen vil arbeidstakere vanligvis regnes som en del av organet, men ikke i saker som gjelder oppsigelser, opprykk, permisjoner, reiseregninger og andre krav på refusjon. Dersom det oppstår en konflinkt mellom arbeidstaker og organet, kan dette føre til at de faller utenfor definisjonen av ett organ, jf. veilederen s. 92. Korrespondanse mellom elever og skolen, pasienter og sykehuset eller innsatte og fengselet vil normalt ikke være å regne som interne dokumenter.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Justisdepartementet fastslår videre at selvstendige rettssubjekter med offentlig eierskap, også regnes som ett enkelt organ, både overfor «eiere» og andre selskaper innad i et konsern.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om organisasjonen som har arbeidet med dokumentet, fremstår som ett organ.

Videre følger det av både ordlyden og veiledern at det aktuelle dokumentet må være utarbeidet av organet selv for at §14 skal kunne gi grunnlag for avslag. Et dokument som er utarbeidet av andre, eksterne personer eller organer, kan derfor ikke omfattes av § 14(1), selv om det brukes i organets interne saksforberedelse. Vi ber om en ny vurdering av om dokumentet er utarbeidet av organet selv.

Dokumentet må være utarbeidet med det formål å være intern saksbehandling. Se mer om dette i JDs veileder, punkt 7.2.4: «Unntaket i § 14 fyrste ledd gjeld berre dokument utarbeidde til saksførebuinga. Dette vil omfatte framlegg, utkast, konsept, skisser, utgreiingarog liknande arbeidsdokument som blir utarbeidd undervegs i prosessen.». Vi ber om en ny vurdering av hva som var formålet med dokumentet.

Endelig må dokumentet være internt, noe som betyr at det som hovedregel ikke skal være sendt ut av organet, jf. JDs veileder, punkt 7.2.5: «Dersom det blir sendt ut til utanforståande i original eller kopi vil høvet til å gjere unntak etter denne føresegna som hovudregel vere tapt. Dette vil gjelde uavhengig av kven dokumentet er oversendt til og på kva måte det er sendt.» Vi ber også om en ny vurdering av om dette vilkåret er oppfylt.
Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn. Jo viktigere saken er, jo strengere må da kravene være til begrunnelsen for unntak.

Denne saken har stor samfunnsmessig betydning, og vi mener derfor hensynet til merinnsyn må føre til at en frigir dokumentet. Opprettholdes avslaget ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhet i eInnsyn».

Ber om status i denne klagesaken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Bjørk, Arild, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei, vi har identiske klager på avslag på innsyn i dette dokumentet. Tilsvarende klage er til behandling i KMD, se vedlagt oversendingsbrev. Vi venter på svar.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #439]]
Sendt: tirsdag 12. desember 2017 22:41
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Sikkerhet i eInnsyn

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhet i eInnsyn».

Ber om status i denne klagesaken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Bjørk, Arild,

Jeg krever at dere behandler min klagesak separat fra andre klagesaker.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Os, Stein Magne, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Attachments

Hei,

Viser til deres innsynskrav datert 27. desember 2017.

Takk for interesse i eInnsyn. Vedlagt vil de finne tre dokumenter som bør besvare deres spørsmål. De tre dokumentene er:

- Referat fra møte i Difi sin styringsgruppe for eInnsyn 13. desember 2017.
- Referat fra møte i Difi sin styringsgruppe for eInnsyn 18. desember 2017.
- Brev til alle virksomheter som leverer til OEP om endret oppstartdato for eInnsyn, datert 21. desember 2017.

Dersom innsynskravet var ment å omfatte andre dokumenter, eller dokumenter ut over det som er vedlagt, ber vi om at innsynskravet spesifiseres, jf. offentleglova § 28 andre ledd, første punktum.

Venleg helsing

Stein Magne Os
seniorrådgjevar
M: 900 89 566
A: Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[email address]]
Sendt: onsdag 27. desember 2017 23.57
Til: Postmottak DIFI <[email address]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Status på eInnsyn i begynnelsen av januar 2018

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– De mest sentrale dokumentene som belyser nåværende status på utrulling av eInnsyn og utfordringer man jobber med i forhold til tjenesten.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[email address]

Er [Agency for Public Management and eGovernment (Difi) request email] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument eInnsyn - funksjonalitet
og masseinnsynskrav i sak Fagdialog med KMD - Ny OEP - eInnsyn mottatt
30.12.2017.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Agency for Public Management and eGovernment (Difi) request email].
Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Agency for Public Management and eGovernment (Difi) request email]

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Kan dere forsøke å svare til riktig epostadresse på riktig innsynskrav slik at disse sorterer riktig på Mimes Brønn og dermed blir enklere tilgjengelig for andre for gjenbruk?

Gjenbruk er noe av grunnen til at jeg driver med dette.

Godt nyttår.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Hei.

Vi kan ikke se at det er sendt til noen andre epostadresser...
Men vi skal være oppmerksomme på det :-)

Med vennlig hilsen
Seksjon for arkiv og dokumentasjon

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #439]]
Sendt: mandag 8. januar 2018 18.20
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Re: Behandling av innsynsbegjæringer - Innsyn innvilget

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Kan dere forsøke å svare til riktig epostadresse på riktig innsynskrav slik at disse sorterer riktig på Mimes Brønn og dermed blir enklere tilgjengelig for andre for gjenbruk?

Gjenbruk er noe av grunnen til at jeg driver med dette.

Godt nyttår.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak DIFI,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Direktoratet for forvaltning og IKT
Dokumentet 16/00477-16 Vedtak på klage - avslag om innsyn i dokument
nummer 16/00477-11 for saken eInnsyn - Arbeidspakke 5 - Sikkerhet er
utsendt av Direktoratet for forvaltning og ikt. Se vedlegget for innholdet
i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post. Henvendelser kan sendes til
[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse] / This is a system generated email which is unable to
receive replies. Please send any enquiries to [Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Hei,

Som nevnt i brev datert 6.3.2018 har Difi opprettholdt vedtaket om avslag på innsyn og sendt saken til klageinstans for behandling. Difi har ikke mottatt tilbakemelding fra klageinstans, men spurt dem om status. Difi vil videreformidle til deg svaret fra dem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #439]]
Sendt: torsdag 5. april 2018 16.39
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Re: Dokument 16/00477-16 Vedtak på klage - avslag om innsyn i dokument nummer 16/00477-11 sendt fra Direktoratet for forvaltning og ikt

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Myklebust, Ole Henrik,

Dere bruker lenger tid enn Sivilombudsmannen foreskriver. Hva er status?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Hei,

Vi har tatt kontakt med KMD for å høre status på deres behandling av klagen. De har saken til behandling hos seg, og vil komme med svar så snart som mulig.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #439]]
Sendt: mandag 7. mai 2018 22.05
Til: Myklebust, Ole Henrik <[epostadresse]>
Emne: Re: 16/00477-18 - Spørsmål om status i innsynssak

Kjære Myklebust, Ole Henrik,

Dere bruker lenger tid enn Sivilombudsmannen foreskriver. Hva er status?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Myklebust, Ole Henrik,

Mange takk.

Håper du har hatt en fin 17. mai-feiring. Si fra når dere får tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Myklebust, Ole Henrik,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Attachments

Hei,

 

Vennligst finn vedlagt forespurte innsynskrav.

Vi ber dem legge merke til at disse ble ekspedert 3. januar 2018, altså
godt innenfor fristen.

 

Mvh

Difi