Signalfeil 2017 på Jærbanen

Venter på klagebehandling.

Kjære BaneNOR,

I artikkelen i Stavanger Aftenblad 27. september 2017 [1] blir det opplyst at det har vært 79 akutte signalfeil i år. Ønsker datasett på disse og andre rapporterte feil med tidspunkt, type/kategorisering, sted og lignende data om alle feil til nå i år på Jærbanen (Egersund-Stavanger).

- [1] https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/zvLo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bane NOR SF,

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

Bane NOR SF

 

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder henvendelse ang innsyn i 'Signalfeil 2017 på Jærbanen' datert 13.10.2017. Dere bekreftet mottak samme dag.

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

Har fremdeles ikke mottatt noe svar på denne innsynshenvendelsen. Ber om svar eller estimat på når svar foreligger..

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak Bane NOR SF,

Dere har ikke svar på henvendelsen min. Når blir den behandlet?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Innsynsarkivar,

1 Attachment

  • Attachment

    201725723 2 Purring over manglende innsyn etter Offentleglova Signalfeil 2017 p J.txt

    5K Download View as HTML

Viser til innsynsbegjæring av 13.10.2017 – vedlagte e-post er forsøkt
oversendt til bestiller tidligere.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bane NOR SF

Arkivsenteret

 

Epost: [1][epostadresse]

Fagstøtte: 23 70 30 20

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Jernbaneverket,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Jernbaneverket sin håndtering av min innsynshenvendelse «Signalfeil 2017 på Jærbanen».

Min innsynshenvendelse avslås med hjemmel i offentleglova § 9. Ønsker utvidet begrunnelse da avslaget ikke sier noe om hva i § 9 som gir grunnlag for avslag.
Er dette ikke ett datasett dere har?
Er det arbeidskrevende å hente ut dataene?
Trenger å vite grunnlaget for avslaget for å kunne skrive en klage på dette avslaget. Jeg ønsker å klage.

Hvis det ikke var klart i første henvendelse så søker jeg innsyn etter § 9 ("Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar"). Jeg finner det svært sannsynlig at det finnes en database på "signalfeil" ut fra teksten i artikkelen til Stavanger Aftenblad (https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/zvLo....

Dersom avslaget opprettholdes slik den står, så ønsker jeg at klagen videresendes til overordnet myndighet. Kan gjerne forfatte en ny klage etter å ha mottatt begrunnelse.

Utdrag fra artikkelen til Stavanger Aftenblad:
"79 signalfeil i år

Fram til utgangen av august i år har det vært 79 «akutte» feil på signalobjekter på Jærbanen mellom Egersund og Stavanger, ifølge tall fra Bane Nor.

I samme periode i fjor var det 109 signalfeil på Jærbanen. Siden Jærbanen var stengt i to måneder i sommer, gir det et snitt på 13 feil i måneden på de seks månedene der togene har gått som normalt. I fjor var det også buss for tog i rundt én måned, så det gir et snitt på 15 feil i måneden.

Selv om feilene blir registrert på den samme statistikken, kan de skyldes ulike årsaker og være av forskjellig alvorlighetsgrad."

For ordenskyld noterer jeg at avslaget på innsyn ble korrekt sendt og mottatt 14. november 2017. Og at 3 ukers klagefrist løper fra det tidspunktet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/signal...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Innsynsarkivar,

Jeg har ikke fått svar på min klage. Er henvendelsen mottatt? Hvilket saksnummer har jeg fått?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård