Riksadvokatens utredning av narkovarselet i Bergen

Innsynshenvendelsen ble avvist av Riksadvokaten.

Kjære Riksadvokaten,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Deres utredning av narkovarslingssaken i Bergen og deres konklusjoner.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

 

Det vises til e-post 25. desember d.å. hvor det bes om innsyn i "Deres
utredning av narkovarslingssaken i Bergen og deres konklusjoner."

 

Hordaland statsadvokatembetes inspeksjonsrapport i etterkant av varsel
datert 16. april 2016 fra en politioverbetjent ved Seksjon for bekjempelse
av organisert kriminalitet ved Bergen sentrum politistasjon, Vest
politidistrikt, som hadde overskriften "Bekjempelse av grov
narkotikakriminalitet – forbedringspotensiale," er publisert på
riksadvokatens nettside, se

 

[1]https://www.riksadvokaten.no/wp-content/...

 

Det antas at det er denne rapporten du i e-posten din sikter til. Om så
ikke er tilfellet hører vi fra deg på nytt. Du bes da vennligst oppgi ditt
navn.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Birgitte Istad

statsadvokat

 

Den høyere påtalemyndighet

Riksadvokatembetet

 

Telefon: (+47) 22 47 78 50

e-post: [Riksadvokaten henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.riksadvokaten.no/wp-content/...

Kjære Postmottak HPM Riksadvokaten,

Besitter dere andre dokumenter enn dette om den omtalte varslingssaken?

Dersom dere behøver dialog i forhold til avklaringer med hensyn til mitt innsynskrav, ber jeg om at dialogen foregår på epost.

Dere har ikke anledning til å kreve at jeg oppgir navnet mitt i forbindelse med krav om innsyn etter offentleglova.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Kjære Riksadvokaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Riksadvokaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Riksadvokatens utredning av narkovarselet i Bergen».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/riksad...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Naima El-Ghazi, Riksadvokaten

Innledning
Det vises til din henvendelse 29. juni d.å., som forstås som en purring/klage over manglende saksbehandling av din e-post den 29. desember 2017 der du stilte følgende spørsmål: "Besitter dere andre dokumenter enn dette om den omtalte varslingssaken?". Vi beklager at sistnevnte henvendelse ikke er blitt besvart tidligere.

Forut for henvendelsen den 29. desember 2017, ba du om innsyn i "[riksadvokatens] utredning av narkovarslingssaken i Bergen og deres konklusjoner", og du fikk oversendt Hordaland statsadvokatembeters inspeksjonsrapport datert 16. mars 2017.

Vedr. straffesaksdokumenter
På bakgrunn av reaksjoner på varslingssaken omtalt ovenfor, iverksatte Spesialenheten for politisaker iverksatte en etterforsking av om det hadde blitt begått straffbare forhold i politidistriktet. Straffeforfølgingen ble henlagt på saksnivå av Spesialenheten i mai 2017. Avgjørelsen ble klaget inn til Riksadvokaten, som opprettholdt Spesialenhetens avgjørelse. At det har vært åpnet en slik straffesak er kjent gjennom media.
Straffesaker er ikke omfattet av offentleglova, jf. § 2 fjerde ledd. For mer informasjon om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter vises det til veilederen som er tilgjengelig på vår nettside: https://www.riksadvokaten.no/document/ve.... Den aktuelle saken er arkivert hos Spesialenheten, og behandlingsansvarlig ved Spesialenheten blir da rette adressat dersom du velger å be om innsyn i disse dokumentene, se veilederen punkt 7.3. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at identiteten til den som begjærer innsyn, og formålet med innsynsbegjæringen, kan få betydning ved vurderingen av om det skal gis innsyn i dokumentene i en straffesak, og eventuelt i hvilket omfang.

Dokumenter som ikke gjelder straffesaken
Riksadvokatens oppfølging av synspunktene og påstandene som ble fremsatt i varselet ble foretatt på et generelt nivå innenfor rammen som følger av den høyere påtalemyndighets overordnede ansvar for straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Dokumenter knyttet til denne fagledelsen er i utgangspunktet omfattet av offentleglova. Riksadvokaten er ikke gitt noen formell rolle i de rutiner som regulerer håndteringen av varsler i politiet, og har derfor ikke vært direkte involvert behandlingen av varslingssaken som sådan. Dette skal behandles av politidistriktet og Politidirektoratet. Det kan følgelig ikke legges til grunn at riksadvokaten har et uttømmende arkiv for dokumenter knyttet til behandlingen av varslingssaken.

Instansene som direkte behandlet varslingssaken vil antagelig kunne behandle en innsynsbegjæring basert på et dokumenttilfang som er mer dekkende hva angår varslingssaken og behandlingen av en eventuell innsynsbegjæring der vil dessuten trolig kunne gjøres raskere enn hos riksadvokaten, idet vi vil holde det for sannsynlig at disse instansene har behandlet innsynsbegjæringer om denne varslingssaken tidligere.

Behandling av en eventuell klage på behandlingen av din henvendelse
Vi kan opplyse om at Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans for riksadvokatens vedtak i innsynssaker etter offentleglova. Med denne oversendelsen anser vi imidlertid klagen/purringen som etterkommet, og saken blir derfor ikke oversendt til klagebehandling.

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet
Tlf: 22 47 78 50
E-post: [Riksadvokaten henvendelses-e-postadresse]
www.riksadvokaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #590]]
Sendt: 29. juni 2018 05:37
Til: Postmottak HPM Riksadvokaten
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Riksadvokatens utredning av narkovarselet i Bergen

Kjære Riksadvokaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Riksadvokaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Riksadvokatens utredning av narkovarselet i Bergen».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #590]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------