Retningslinjer for journalføring av NATO-dokumenter"

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kan dere sende en kopi av dokument 2014/9101-6, "Retningslinjer for journalføring av NATO-dokumenter", omtalt på OEP[1]?

[1] <URL: https://oep.no/search/resultSingle.html?... >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Enhet for arkivrutiner,systemforvaltning og innsynsbehandling, Utenriksdepartementet

2 Attachments

P. Reinholdtsen,

 

Det vises til din innsynsbegjæring av 06.01.2016. Vedlagt finner du
dokumentet i sin helhet.

 

Med vennlig hilsen

 

Mai Molvik Hansen

Seksjon for Informasjons- og dokumentsikkerhet

Utenriksdepartementet

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: 8. januar 2016 08:42
To: Enhet for arkivrutiner,systemforvaltning og innsynsbehandling
<[1][epostadresse]>
Subject: INNSYN 43956 - Retningslinjer for journalføring av
NATO-dokumenter
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([2][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved avslag/sladding, men skjema
inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl. a.
bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i eposten.

 

1.      Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.      Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.     Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.       Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·        Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·        Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·        Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl. §§
20, 1.ledd og 12,c)

c.      Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.     Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.      Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.      Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager) gis
midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til fungerende Offentlighetskoordinator Erling Søraa.

E-post: [3][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[4][epostadresse]

 

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02014009101#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]