Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lukas P. Johnson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

Vi venter på at Lukas P. Johnson skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ. Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Nærings- og fiskeridepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]>: host mx1.u.dep.no[132.150.12.2] said: 550 #5.1.0
Address rejected. (in reply to RCPT TO command)

Sent request to Nærings- og fiskeridepartementet again, using a new contact address.

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Nærings- og fiskeridepartementet

Lukas P. Johnson  

       

 

     
Deres ref Vår ref Dato
  15/5513-2 04.12.15
 

Avslag på krav om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der
kostnadene ifb overnatting har gått ut over statens reiseregulativ og
begrunnelse for overstigelsen

Vi viser til din forespørsel om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og
2015, både innland og utland, der kostnadene ifm overnatting har gått ut
over statens regulativ. Du ber også om begrunnelse for at satsen er
oversteget.

 

Med henvisning til offentleglova § 9 avslås denne forespørselen. Årsaken
er at det ikke er mulig å ta ut en oversikt over hvilke reiser dette
gjelder fra vårt lønnssystem. Dokumentene er derfor ikke identifiserbare
på grunnlag av de kriterier du angir i innsynskravet.

 

Meroffentlighet er vurdert.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i
offentleglova § 32.

Klageinstans er Kongen i statsråd. Eventuell klage skal sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Vi gjør oppmerksom på at hvis klagen er avgjort av Kongen i statsråd,
faller retten til å klage saken inn for Sivilombudsmannen bort, jf.
offentleglova § 32.

 

Klagefristen er tre uker jf. fvl. § 29.

 

Eventuelt svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på
e-post til [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

Med
hilsen                                                                        

 

Ane Stray-Pedersen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                         
Solveig Sandberg

                                                                                         
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne
signaturer.

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lukas P. Johnson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.