Purring på Fylkesmannens oppfølging av Ruseløkka skole

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Viser til følgende innsynssak hos Ruseløkka skole, som er påklaget Fylkesmannen:

https://www.mimesbronn.no/request/ruselo...

Vi ber om status i saken.

Vi ber overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Ahmed, Hafeez, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

[1]Svar på henvendelse

References

Visible links
1. http://fmephweb3/FMOA/shared/aspx/defaul...

Ahmed, Hafeez, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Fylkesmannens vedtak i klagesak om avvisning av klage - Oslo kommune -
Ruseløkka skole - innsyn i korrespondanse vedrørende riving og nybygg av
skolen