Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon

Sporveien Oslo AS hadde ikke informasjonen du ba om.

P. Reinholdtsen

Kjære Sporveien Oslo AS,

Jeg tillater meg å etterlyse svar på min innsynshenvendelse om produsent og pris på benker brukt ved perrongen på Nydalen t-banestasjon, sendt til Ruter AS 2015-08-10. Ruter AS har fortalt at de videresendte den til Sporveien før 2015-09-04. Jeg tror henvendelsen har fått saksnummer 2015/03009 i Sporveiens postjournal. Jeg minner videre om klage på manglende innsyn sendt 2015-09-04. Jeg har ennå ikke mottatt svar på henvendelsen. Når kan jeg forvente svar? Hva ble gjort med min klage etter at jeg sendte den? Anser Sporveien Oslo AS håndteringen av denne henvendelsen å være i tråd med kravene i offentlegloven og forvaltningsloven?

Den opprinnelige henvendelsen til Ruter AS med de svar og kommentarer som er kommet så langt ligger tilgjengelig på Internet via
https://www.mimesbronn.no/request/produs... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

Sporveien beklager sen tilbakemelding på din henvendelse.
Så til saken:

Avslag på krav om innsyn i dokument pga manglende identifisering av dokument.
Vi viser til din innsynsbegjæring hvor du krever innsyn i forbindelse med design og anskaffelse av «fientlige benker» på Nydalen stasjon.

Vi har ikke egne kontrakter for disse benkene og det er derfor ikke mulig å identifisere noe konkret dokument ut fra din henvendelse. Offentleglova gir rett til å kreve innsyn, men innsynsbegjæringen må utformes slik at et dokument må identifiseres. Vi kan ikke se at det finnes dokumenter knyttet til en slik sak og kan derfor ikke imøtekomme ditt ønske.
Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dem, jfr. offentleglova § 32, jf forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes Sporveien Oslo AS.

Vennlig hilsen
Andreas Viseth
Kommunikasjonsstaben
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 52 786
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #772]]
Sendt: 8. mars 2018 10:29
Til: Firmapost - Sporveien <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon

Kjære Sporveien Oslo AS,

Jeg tillater meg å etterlyse svar på min innsynshenvendelse om produsent og pris på benker brukt ved perrongen på Nydalen t-banestasjon, sendt til Ruter AS 2015-08-10. Ruter AS har fortalt at de videresendte den til Sporveien før 2015-09-04. Jeg tror henvendelsen har fått saksnummer 2015/03009 i Sporveiens postjournal. Jeg minner videre om klage på manglende innsyn sendt 2015-09-04. Jeg har ennå ikke mottatt svar på henvendelsen. Når kan jeg forvente svar? Hva ble gjort med min klage etter at jeg sendte den? Anser Sporveien Oslo AS håndteringen av denne henvendelsen å være i tråd med kravene i offentlegloven og forvaltningsloven?

Den opprinnelige henvendelsen til Ruter AS med de svar og kommentarer som er kommet så langt ligger tilgjengelig på Internet via https://www.mimesbronn.no/request/produs... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #772]

Er [Sporveien henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sporveien Oslo AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse om produsent og pris på benker på Nydalen T-banestasjon.

Min innsynshenvendelse ble avvist 2018-03-15 av Andreas Viseth på grunn av manglende identifisering av dokument. Jeg bestrider dette, og påklager avslaget.

Etter mitt syn bør innsynshenvendelsen kunne ekspederes relativt raskt, dersom organet har gode rutiner for journalføring som angitt i arkivforskriftens § 2-6.

Av offl. § 28 andre ledd første punktum fremgår det at:

«Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.»

I forarbeidene til offl. er bestemmelsen omtalt som et krav til identifikasjon. Det vises i denne forbindelse til utdrag fra Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.»

I angjeldende sak har jeg bedt om produsent og pris på benker som er i bruk på en T-banestasjon som i følge Wikipedia ble åpnet for trafikk i 2003. Dette bør være informasjon som finnes i dokumentasjonen fra utbyggingsprosjektet.

Jeg mener det er gitt en tilstrekkelig beskrivelse av hva jeg ønsker innsyn i. Det vises til at jeg har identifisert et spesifikt produkt som det er kjent når ble montert og hvilket utbyggingsprosjekt som sto for monteringen. Jeg mener derfor kravet om identifikasjon av «saker av ein bestemt art» er oppfylt i dette tilfellet.

Forøvrig bemerkes det at organet har en veiledningsplikt. Denne plikten innebærer i denne sammenheng at dere må gi veiledning om hvordan kravet om identifikasjon kan oppfylles, dersom dere anser at henvendelsen ikke er konkret nok. jf. «Rettleiar til offentleglova» side 161.

Spørsmålet videre er om det er urimelig arbeidskrevende for dere å finne frem de sakene/dokumentene det er bedt om innsyn i.

Dere har ikke etter mitt syn i tilstrekkelig grad redegjort for den nærmere bakgrunnen for at innsynskravet er urimelig arbeidskrevende å ekspedere. Dersom mangelfulle journalføringsrutiner etter arkivforskriftens § 2-6 er årsaken til at kravet ikke kan ekspederes uten en større arbeidsbyrde, mener jeg at jeg ikke kan lastes for dette.

Jeg legger, ut fra sakens opplysning, til grunn at henvendelsen ikke kan sies å være urimelig arbeidskrevende. Dersom dere ikke er enig i dette, vil dere likevel være forpliktet til å veilede meg på en måte som gjør at innsynskravet vil bli tilstrekkelig konkret, og slik at dere kan vurdere innsynskravet i saken på dokumentnivå.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av innsynskravet, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

Jeg lurer forøvrig fortsatt på hva som skjedde med klagen på manglende innsyn som ble sendt i 2015, og om Sporveien Oslo AS anser håndteringen av min henvendelse i 2015 og purringen i 2017 å være i tråd med kravene i offentlegloven og forvaltningsloven?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/produs...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

Det vises til ditt svar datert 16.mars i denne saken og vårt svar til deg 15.mars i samme sak. Denne saken har beklageligvis blitt liggende hos oss siden vi første gang mottok den i 2015. Det skal ikke skje, og vi vil nå gå igjennom våre rutiner for å sikre at innsynsbegjæringer ikke blir liggende ubehandlet. Jeg ser at i 2016 er det lagt igjen korte kommentarer på https://www.mimesbronn.no/request/produs... uten at vi er gjort kjent med disse.

Vi kan skaffe til veie pris, kvalitet og leverandør på benkene som omtales dersom det fortsatt er relevant etter ombygging på stasjonen. Da må vi imidlertid få be om en forlenget svarfrist.

Nydalen stasjon sto ferdig i 2003 og er senere omfattende rehabilitert med forbedret kapasitet og brannsikring. Du kan lese mer om den rehabiliteringen som er gjennomført her: https://www.sporveien.com/inter/prosjekt...

Vennlig hilsen
Andreas Viseth
Kommunikasjonsstaben
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 52 786
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #772]]
Sendt: 16. mars 2018 09:44
Til: Firmapost - Sporveien <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse om produsent og pris på benker på Nydalen T-banestasjon.

Min innsynshenvendelse ble avvist 2018-03-15 av Andreas Viseth på grunn av manglende identifisering av dokument. Jeg bestrider dette, og påklager avslaget.

Etter mitt syn bør innsynshenvendelsen kunne ekspederes relativt raskt, dersom organet har gode rutiner for journalføring som angitt i arkivforskriftens § 2-6.

Av offl. § 28 andre ledd første punktum fremgår det at:

«Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.»

I forarbeidene til offl. er bestemmelsen omtalt som et krav til identifikasjon. Det vises i denne forbindelse til utdrag fra Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.»

I angjeldende sak har jeg bedt om produsent og pris på benker som er i bruk på en T-banestasjon som i følge Wikipedia ble åpnet for trafikk i 2003. Dette bør være informasjon som finnes i dokumentasjonen fra utbyggingsprosjektet.

Jeg mener det er gitt en tilstrekkelig beskrivelse av hva jeg ønsker innsyn i. Det vises til at jeg har identifisert et spesifikt produkt som det er kjent når ble montert og hvilket utbyggingsprosjekt som sto for monteringen. Jeg mener derfor kravet om identifikasjon av «saker av ein bestemt art» er oppfylt i dette tilfellet.

Forøvrig bemerkes det at organet har en veiledningsplikt. Denne plikten innebærer i denne sammenheng at dere må gi veiledning om hvordan kravet om identifikasjon kan oppfylles, dersom dere anser at henvendelsen ikke er konkret nok. jf. «Rettleiar til offentleglova» side 161.

Spørsmålet videre er om det er urimelig arbeidskrevende for dere å finne frem de sakene/dokumentene det er bedt om innsyn i.

Dere har ikke etter mitt syn i tilstrekkelig grad redegjort for den nærmere bakgrunnen for at innsynskravet er urimelig arbeidskrevende å ekspedere. Dersom mangelfulle journalføringsrutiner etter arkivforskriftens § 2-6 er årsaken til at kravet ikke kan ekspederes uten en større arbeidsbyrde, mener jeg at jeg ikke kan lastes for dette.

Jeg legger, ut fra sakens opplysning, til grunn at henvendelsen ikke kan sies å være urimelig arbeidskrevende. Dersom dere ikke er enig i dette, vil dere likevel være forpliktet til å veilede meg på en måte som gjør at innsynskravet vil bli tilstrekkelig konkret, og slik at dere kan vurdere innsynskravet i saken på dokumentnivå.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av innsynskravet, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

Jeg lurer forøvrig fortsatt på hva som skjedde med klagen på manglende innsyn som ble sendt i 2015, og om Sporveien Oslo AS anser håndteringen av min henvendelse i 2015 og purringen i 2017 å være i tråd med kravene i offentlegloven og forvaltningsloven?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/produs...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #772]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Andreas Viseth,

Ønsker med dette å bekrefte at jeg fortsatt er interessert i informasjon om benkene som barn sklir ned fra når de forsøker å bruke dem på Nydalen stasjon. Det er litt uklart hva dere mener med utsatt frist, men jeg antar du mener det som omtales i forvaltningslov og forskrift, og holder meg oppdatert med hvor lang tid det vil ta å svare.

Kan dere raskt sende meg saksnummer i den offentlige postjournalen for min henvendelse, slik jeg ba om tidligere?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Viseth, Andreas, Sporveien Oslo AS

Hei igjen!

Jeg viser til mitt forrige svar i denne saken, og kan tilføye: Du har bedt om pris og produsent på benker i Nydalen stasjon. Nydalen stasjon sto ferdig i 2003 og det var Samferdselsetaten i Oslo Kommune som bygde stasjonen. Innsynsbegjæring om benker må du derfor rette til Oslo Kommune. Sporveien overtok stasjonen etter at den var ferdig bygd og utstyrt og vi har derfor ikke noen dokumenter fra byggeprosjektet.

Vennlig hilsen
Andreas Viseth
Kommunikasjonsstaben
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 52 786
Epost: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #772]]
Sendt: 21. mars 2018 10:15
Til: Viseth, Andreas <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/00857-6 - Klage over innsyn etter Offentleglova - Produsent og pris på benker Nydalen MzZ:'

Kjære Andreas Viseth,

Ønsker med dette å bekrefte at jeg fortsatt er interessert i informasjon om benkene som barn sklir ned fra når de forsøker å bruke dem på Nydalen stasjon. Det er litt uklart hva dere mener med utsatt frist, men jeg antar du mener det som omtales i forvaltningslov og forskrift, og holder meg oppdatert med hvor lang tid det vil ta å svare.

Kan dere raskt sende meg saksnummer i den offentlige postjournalen for min henvendelse, slik jeg ba om tidligere?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon