Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Hallvard Nygård

Kjære Hemnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hemnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om at svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sissel Karin Andersen, Hemnes kommune

Hei

Ang. din klage. Her har saksbehandlingen av din innsynsforespørsel blitt forsinket, og vi beklager dette. Du skulle fått et svar eller foreløpig svar «uten ugrunna opphald». Årsaken til forsinkelsen er at det er behov for nærmere vurdering av innsynskravet ditt basert på den arbeidsmengde dette vil medføre sett opp mot andre innbyggeroppgaver, herunder vurdering av formålsparagrafen ifbm. massekrav om innsyn. Dette ikke var praktisk mulig å avgjøre innen få dager. Vi ønsket samtidig å gi en oversikt over hvilke lister som finnes elektroniske og et foreløpig svar uteble da.

De listene som p.t. er elektroniske tilgjengelige på nett finner du her:
https://hemneskommune.pj.360online.com/

Dette er postlister fra 1.3.2017. Tidligere lister må evt. tilgjengeliggjøres på annet vis.

Innsynsbegjæringen er fortsatt under vurdering for den delen av forespørselen som gjelder før 1.3.17. Du vil i løpet av denne uken få svar på hvilke postlister som finnes elektronisk tilgjengelige for perioden 1.1.08-1.3.17, og hvorvidt innsynskravet imøtekommes. I så fall vil du få et anslag om hvilket tidspunkt du kan forvente å motta journalene.

Dersom det fram til da i rimelig utstrekning skulle være av interesse å få innsyn i innholdet i enkeltdokumenter eller enkeltsaker, så vil et slikt innsynskrav bli behandlet uten ugrunnet opphold og du vil kunne få tilgang til offentlige dokumenter raskt slik at ditt behov for innsyn i dokumentets innhold ivaretas.

Med hilsen

Sissel Karin Andersen
Stabsleder
mobil: 47666695
[epostadresse]
www.hemnes.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1217]>
Sendt: 13. juli 2018 08:36
Til: postmottak <[Hemnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes

Kjære Hemnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hemnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om at svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1217]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sissel Karin Andersen, Hemnes kommune

1 Attachment

Hei

Vi har postlister elektronisk fra juni 2014 til dags dato.
Vedlagt ligger disse i en zip-fil.

Postlister fra 2008 til mai 2014 finnes på papir. De er tilgjengelig for innsyn i servicekontoret hos oss.

Med hilsen

Sissel Karin Andersen
Stabsleder
mobil: 47666695
[epostadresse]
www.hemnes.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sissel Karin Andersen
Sendt: mandag 16. juli 2018 11:55
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1217]' <[Innsyns-e-postadresse #1217]>
Emne: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes

Hei

Ang. din klage. Her har saksbehandlingen av din innsynsforespørsel blitt forsinket, og vi beklager dette. Du skulle fått et svar eller foreløpig svar «uten ugrunna opphald». Årsaken til forsinkelsen er at det er behov for nærmere vurdering av innsynskravet ditt basert på den arbeidsmengde dette vil medføre sett opp mot andre innbyggeroppgaver, herunder vurdering av formålsparagrafen ifbm. massekrav om innsyn. Dette ikke var praktisk mulig å avgjøre innen få dager. Vi ønsket samtidig å gi en oversikt over hvilke lister som finnes elektroniske og et foreløpig svar uteble da.

De listene som p.t. er elektroniske tilgjengelige på nett finner du her:
https://hemneskommune.pj.360online.com/

Dette er postlister fra 1.3.2017. Tidligere lister må evt. tilgjengeliggjøres på annet vis.

Innsynsbegjæringen er fortsatt under vurdering for den delen av forespørselen som gjelder før 1.3.17. Du vil i løpet av denne uken få svar på hvilke postlister som finnes elektronisk tilgjengelige for perioden 1.1.08-1.3.17, og hvorvidt innsynskravet imøtekommes. I så fall vil du få et anslag om hvilket tidspunkt du kan forvente å motta journalene.

Dersom det fram til da i rimelig utstrekning skulle være av interesse å få innsyn i innholdet i enkeltdokumenter eller enkeltsaker, så vil et slikt innsynskrav bli behandlet uten ugrunnet opphold og du vil kunne få tilgang til offentlige dokumenter raskt slik at ditt behov for innsyn i dokumentets innhold ivaretas.

Med hilsen

Sissel Karin Andersen
Stabsleder
mobil: 47666695
[epostadresse]
www.hemnes.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1217]>
Sendt: 13. juli 2018 08:36
Til: postmottak <[Hemnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes

Kjære Hemnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hemnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes».

Har ikke fått svar på henvendelsen. Minner om at svar skal komme uten ugrunnet opphold og innen 3 dager. Det er nå gått en uke. Ferieavvikling er ikke en gyldig grunn for sent svar. Vennligst gi et foreløpig svar dersom dere jobber med saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1217]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Sissel Karin Andersen,

Har mottatt 2014 til 2018. Takk!

Ønsker å ta en kjapp sjekk på opplysningene.
De fleste har sendt PDF-rapporter beregnet for publisering av postlister. Dere har sendt XML. XML er fint som format, men er litt usikker på informasjonen som kommer frem.

I journalpost 14/00143-2, er det korrekt at jeg får navnet på mottaker? 14/00143-2 er inngående dokument med access code UO, annen kode 252 og "ToAuthorization" angitt som Offl §13 jfr Fvl §13.1. Journalført 19.08.2014, dokumentdato 12.08.2014.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sissel Karin Andersen, Hemnes kommune

Hei igjen!

Dette er et dokument som er behandlet langt bak i tid, og det er vanskelig nå å være sikker på hva som var saksbehandlers vurdering den gang. Vi ser at dette er et dokument som vi nok i dag ville vurdert dithen at også avsender ville vært skjult. Hvorvidt dette i 2014 var en feilvurdering eller en menneskelig feil (f.eks. avglemmelse, eller valg av feil paragraf) er det ikke mulig å nøste i nå.

Vi har stort fokus på anvendelse av offentlighetsloven og balansegangen mellom offentlighetens rett til innsyn og den enkeltes rett til beskyttelse etter loven. Dette jobbes det med kontinuerlig, og postlistene gås derfor gjennom før de legges ut på våre nettsider. Vi har også jevnlig dialog og opplæring om dette, og vi praktiserer merinnsyn så langt det er forsvarlig.

Mulighetene for menneskelig svikt er en av grunnene til at vi bruker noe tid på å saksbehandle denne type masseinnsynskrav. Der hvor det etterspørres innsyn i enkeltsaker eller et mindre antall saker vil man naturlig kunne være sikrere på saksbehandlingen av innsynskravet og ivaretakelse av offentlighetsloven vs. taushetshensyn. Dette av den enkle grunn at man da går gjennom hvert enkelt dokument/sak før den sendes ut - og kvalifiserer offentlighetsvurderingen. Ifbm. massehenvendelse, vanskeliggjøres dette dessverre. Derfor ble også filen som ble sendt til deg gjennomgått, og vi har rutiner for å gå gjennom postlister før de legges ut (normalt hver uke).

Jeg håper dette er tilfredsstillende svar på din henvendelse.

Med hilsen

Sissel Karin Andersen
Stabsleder
mobil: 47666695
[epostadresse]
www.hemnes.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1217]>
Sendt: torsdag 19. juli 2018 23:41
Til: Sissel Karin Andersen <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Hemnes

Kjære Sissel Karin Andersen,

Har mottatt 2014 til 2018. Takk!

Ønsker å ta en kjapp sjekk på opplysningene.
De fleste har sendt PDF-rapporter beregnet for publisering av postlister. Dere har sendt XML. XML er fint som format, men er litt usikker på informasjonen som kommer frem.

I journalpost 14/00143-2, er det korrekt at jeg får navnet på mottaker? 14/00143-2 er inngående dokument med access code UO, annen kode 252 og "ToAuthorization" angitt som Offl §13 jfr Fvl §13.1. Journalført 19.08.2014, dokumentdato 12.08.2014.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon