Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Gjerdrum Postmottak, Gjerdrum kommune

Dette er et standardsvar som sendes til alle som sender e-post til
[Gjerdrum kommune henvendelses-e-postadresse].

Gjerdrum kommune har mottatt din e-post og den vil bli behandlet snarest
mulig.  Dersom den krever særskilt saksbehandling vil e-posten bli
registrert i vår postjournal og deretter oversendt saksbehandler for
videre behandling.

 

Med vennlig hilsen

Gjerdrum kommune

 

 

 

Camilla Jakobsen, Gjerdrum kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Delvis innvilget begj ring om innsyn i offentlig journal 2008 2018.DOCX.docx

  39K Download View as HTML

 

Delvis innvilget begjæring om innsyn i offentlig journal 2008 - 2018:
Delvis innvilget begjæring om innsyn i offentlig journal 2008 - 2018.DOCX

Hallvard Nygård

Kjære Camilla Jakobsen,

Dere skriver "delvis innvilget", men jeg leser det som fult avslag. Dere vil ikke levere ut noen postlister? Hva med 2014-2018?

Fysisk tilgang er ikke det jeg ber om og er det samme som avslag.

Mange kommuner legger ut PDF-rapporter fra Ephorte på sine nettsider. Slike rapporter kan tas ut for hele år med samme filter som man brukes for offentlig journal (typisk sladdet tittel på det som er unntatt offentlighet).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kathrine Holm, Gjerdrum kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Vurdering av begj ring om innsyn for perioden 2008 2018 og av ny begj ring om innsyn for perioden 2014 2018.DOCX.docx

  43K Download View as HTML

 

Vurdering av begjæring om innsyn for perioden 2008 – 2018 og av ny
begjæring om innsyn for perioden 2014 - 2018: Vurdering av begjæring om
innsyn for perioden 2008 – 2018 og av ny begjæring om innsyn for perioden
2014 - 2018.DOCX

Hallvard Nygård

Kjære Gjerdrum kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Dersom dere ikke tar klagen til følge ønsker jeg at den videresendes til klageinstans.

Jeg skriver for å klage på Gjerdrum kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum».

Jeg søker kopi av allerede publiserte postlister for perioden 2008 til 2018. Det kan enten muliggjøres via PDF-rapporter, Excel, HTML, XML, JSON eller andre formater kommunen måtte ha tilgjengelig. I utgangspunktet så ønskes innsyn etter Offentleglova § 3, som sier at alle kan ”krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ”.

Videre følger det av Offentleglova § 10 at ”organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter.”

Jeg ber om innsyn, ikke om publisering på Internett. Gjerdrum kommune sin henvisningen til forskrift til Offentleglova § 6 er dermed ikke gjeldende i denne sammenheng. (Mimes Brønn kan legge på tilgangskontroll dersom dere anser svar til Mimes Brønn som publisering på Internett - så det er altså ikke noe problem).

Kommunen viser videre til forskrift til Offentleglova § 9 som angår "Unntak for dokument og journalar". Jeg ber om at det oversendes presis henvisning her. Alt i § 9 skal forøvrig være tatt hensyn til i original publisering av postlistene. Dersom dette er et springende punkt for kommunen, så kan 2008 utelates da forskriften trødde i kraft 01.01.2009. Henvisning til Personopplysningslova skal også være hensyntatt i og med at oppføringene i journalen som skal bli unntatt offentligheten har henvisning til lovhjemmel.

Det avslås ikke med henvisning til Offentleglova § 30 ("Korleis organet skal gi innsyn og gjere dokument tilgjengelege"), men ønsker å kommenterer denne henvisningen. Den handler om innsyn og tilgjengeliggjøring av dokumenter. Jeg ber IKKE om innsyn i dokumentene, men i offentlig postjournal som allerede er ført og publisert.

Offentleglova § 9 om retten til innsyn i databaser kan også benyttes fra min side. Her gis det rett til å få utdrag rett fra databaser. I en slik forbindelse er det teknisk personal som typisk gjør utdraget og ikke arkivavdeling i kommunen. Også her mener jeg det ikke er anledning til å unndra innsyn med henvisning til forskrift til Offentleglova § 6 om Tilgjengeleggjering av journalar på Internett.

Dersom kommunen ønsker å stå på 12 måneders regelen, som jeg mener det ikke er grunnlag for, så mener jeg det er opp til kommunen å opprettholde den. Der gir ikke rett til å avslå henvendelsen. En databaseadministrator kan med enkle midler ta bort enkelte felt (f.eks. avsender) eller ta bort enkelte felt på journalposter eldre enn 12 måneder.

Det gis innsyn i de ønskede postlistene ved fysisk oppmøte. Det skal ikke være noe forskjell på behandling av innsynshenvendelsen om den skjer elektronisk eller ved fysisk oppmøte. Jeg ber om lovhenvisning på dette punktet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Camilla Jakobsen, Gjerdrum kommune

6 Attachments

Hei

Avslaget opprettholdes og følgende er oversendt Fylkesmannen i dag for
endelig avgjørelse.

 

Hoveddokument:

Oversendelse av klage på avslag på innsynsbegjæring: Oversendelse av klage
på avslag på innsynsbegjæring.PDF

Vedlegg:
Innsynsbegjæring - offentlig journal 2008 - 2018.

Delvis innvilget begjæring om innsyn i offentlig journal 2008 - 2018

klage på delvis innvilget begjæring om innsyn i offentlig journal 2008 -
2018

Vurdering av begjæring om innsyn for perioden 2008 – 2018 og av ny
begjæring om innsyn for perioden 2014 - 2018

Klage over innsyn etter Offentleglova.

Ahmed, Hafeez,

1 Attachment

 

Fylkesmannen ber om en nærmere redegjørelse - Gjerdrum kommune - innsyn i
postlister 2008 - 2018 / 2014 - 2018

Camilla Jakobsen, Gjerdrum kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Innsyn i postlister svar p henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.PDF.pdf

  156K Download View as HTML

 

Kjære Camilla Jakobsen,

Fint om dere adresserer meg som avsender av innsynshenvendelsen og ikke Mimes Brønn. Mimes Brønn er en gratis tjeneste som privatpersonen Hallvard Nygård benytter seg av. Vennligst også informer Fylkeskommunen om dette, da saksdokumentene blir feil.

Jeg ønsker også å stille spørmål om dere har nå byttet begrunnelse for avslaget. Har dere det?

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Camilla Jakobsen, Gjerdrum kommune

Hei

Saken ligger nå hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og vi venter på endelig avgjørelse derfra.

Vennlig hilsen
Camilla Jakobsen
Konsulent arkiv

Gjerdrum kommune
Tlf. 66 10 60 28

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1260]>
Sendt: 3. oktober 2018 23:38
Til: Camilla Jakobsen <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn i postlister – svar på henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kjære Camilla Jakobsen,

Fint om dere adresserer meg som avsender av innsynshenvendelsen og ikke Mimes Brønn. Mimes Brønn er en gratis tjeneste som privatpersonen Hallvard Nygård benytter seg av. Vennligst også informer Fylkeskommunen om dette, da saksdokumentene blir feil.

Jeg ønsker også å stille spørmål om dere har nå byttet begrunnelse for avslaget. Har dere det?

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Ahmed, Hafeez,

1 Attachment

 

Vedtak i klagesak - Gjerdrum kommune - innsyn i postlister for årene 2008
- 2018 / 2014 - 2018

Kjære Gjerdrum kommune,

Venter da på ny behandling av saken hos Gjerdrum kommune.

Ønsker i den forbindelse å gjøre et par korrigeringer:

- Det er privatperson Hallvard Nygård som søker innsyn. Det er ikke Mimes Brønn. Mimes Brønn er en gratis tjeneste som privatpersonen Hallvard Nygård benytter seg av for å håndtere innsynshenvendelser. Vennligst korriger dette i videre henvendelser til denne epostadresse og eventuell ny klagerunde til Fylkesmannen dersom dere går den veien.

- Opplysningene vil ikke publiseres på Mimes Brønn. Etter en kort periode så vil henvendelsen slettes fra systemet. Kan også settes i lukket tilstand før det dersom dere krever det. Med andre ord, så vil ikke dere publisere opplysningene ved å svare på henvendelsen. Publiseringsspørsmålet utgår. Deres eventuelle utlevering av taushetsbelagt informasjon får stå for deres regning.

- Innskannede dokumenter er ikke ok. Opplysningene må være maskinlesbare.

- Annet format enn PDF er også mulig. Eksport av opplysningene i en offentlig journal til Excel eller annet maskinlesbart format er også ok.

- Dersom utdrag av offentlig journal tar lenger enn 10 minutter vil jeg anta fremgangsmåte er gal. Det burde være en 10 minutter-jobb per år. Leverandør bør kontaktes.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gjerdrum Sentralarkiv, Gjerdrum kommune

I forrige runde endret du innsynskravet til å gjelde 2014-2018. Ønsker du nå å be om innsyn for 2008-2018 igjen, eller kan vi behandle saken som begjæring om innsyn i årene 2014-2018?

- Kathrine Holm

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1260]>
Sendt: 23. oktober 2018 17:40
Til: Gjerdrum Postmottak <[Gjerdrum kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum

Kjære Gjerdrum kommune,

Venter da på ny behandling av saken hos Gjerdrum kommune.

Ønsker i den forbindelse å gjøre et par korrigeringer:

- Det er privatperson Hallvard Nygård som søker innsyn. Det er ikke Mimes Brønn. Mimes Brønn er en gratis tjeneste som privatpersonen Hallvard Nygård benytter seg av for å håndtere innsynshenvendelser. Vennligst korriger dette i videre henvendelser til denne epostadresse og eventuell ny klagerunde til Fylkesmannen dersom dere går den veien.

- Opplysningene vil ikke publiseres på Mimes Brønn. Etter en kort periode så vil henvendelsen slettes fra systemet. Kan også settes i lukket tilstand før det dersom dere krever det. Med andre ord, så vil ikke dere publisere opplysningene ved å svare på henvendelsen. Publiseringsspørsmålet utgår. Deres eventuelle utlevering av taushetsbelagt informasjon får stå for deres regning.

- Innskannede dokumenter er ikke ok. Opplysningene må være maskinlesbare.

- Annet format enn PDF er også mulig. Eksport av opplysningene i en offentlig journal til Excel eller annet maskinlesbart format er også ok.

- Dersom utdrag av offentlig journal tar lenger enn 10 minutter vil jeg anta fremgangsmåte er gal. Det burde være en 10 minutter-jobb per år. Leverandør bør kontaktes.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1260]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gEyn...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Gjerdrum Sentralarkiv,

Det kommer an på hvilket format dere har lagret postlistene i. Hvordan oppbevares de? Ligger de i en database? Ligger de på en datamaskin?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gjerdrum Sentralarkiv, Gjerdrum kommune

Hei, postlistene ligger i en database og genereres direkte ut fra systemet.

- Kathrine

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1260]>
Sendt: 24. oktober 2018 21:08
Til: Gjerdrum Sentralarkiv <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Gjerdrum

Kjære Gjerdrum Sentralarkiv,

Det kommer an på hvilket format dere har lagret postlistene i. Hvordan oppbevares de? Ligger de i en database? Ligger de på en datamaskin?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Gjerdrum Sentralarkiv,

Da ønskes 2008-2018.
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kathrine Holm, Gjerdrum kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Postjournaler 2008 2014.zip

  24.7M Download

Gjerdrum kommune har vurdert saken på nytt og kommet frem til at din
begjæring om innsyn kan innvilges i sin helhet. Vi beklager at denne saken
har tatt lang tid å behandle. Gjerdrum kommune setter hensynet til den
enkelte innbyggers personvern høyt, og dessverre har dette naturlig ført
til mange avveininger og vurderinger som har økt saksbehandlingstiden
ytterligere.

Vennligst se vedlagte postlister for årene 2008-2018.

Mvh
Kathrine

Kathrine Holm, Gjerdrum kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Postjournal 2015 2018.zip

  17.9M Download

Gjerdrum kommune har vurdert saken på nytt og kommet frem til at din
begjæring om innsyn kan innvilges i sin helhet. Vi beklager at denne saken
har tatt lang tid å behandle. Gjerdrum kommune setter hensynet til den
enkelte innbyggers personvern høyt, og dessverre har dette naturlig ført
til mange avveininger og vurderinger som har økt saksbehandlingstiden
ytterligere.

Vennligst se vedlagte postlister for årene 2008-2018.

Mvh
Kathrine