Palantir

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Toll- og avgiftsdirektoratet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og korrespondanse som omgang Palantir i 2017 og 2018.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Bekkevold, Laila, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Vedlagt følger tilbakemelding på begjæring om innsyn.

På grunn av dokumentenes størrelse kan ikke disse vedlegges. Vi trenger derfor opplyst om eventuell dropbox som kan benyttes, eller annen måte du ønsker vedleggene mottatt.

Mvh
Laila Bekkevold | underdirektør
t: +47 22 86 07 71 | m: +47 908 22 040
e: [epostadresse] | i: www.toll.no

Tolldirektoratet
Tolletatens etterretningssenter | stab
Schweigaardsgt. 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 17. mai 2018 01:24
Til: Post Dokumentsenter
Emne: innsyn etter Offentleglova - Palantir

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og korrespondanse som omgang Palantir i 2017 og 2018.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #904]

Er [Toll- og avgiftsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Toll- og avgiftsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Robson-Trønnes, Jennifer, Toll- og avgiftsdirektoratet

[1]https://www.dropbox.com/sh/wr50x1c8wp2uj...

 

Hei,

 

Her finner du filene som du ba om innsyn i. Ta kontakt med undertegnet
hvis du sliter med å komme inn

 

hilsen

 

Jennifer Robson-Trønnes | fungerende kontorsjef Dokumentsenteret

t: +47 22 86 02 78 | m: +47

e: [epostadresse] | i: www.toll.no

 

Tolldirektoratet

Virksomhetsstyring og fellesfunksjoner | Seksjon for anskaffelser og
fellestjenester

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/sh/wr50x1c8wp2uj...

Monica Stensrud

Kjære Robson-Trønnes, Jennifer,

Ser ut som jeg kommer inn på dette. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Viser til sak med saksnummer 18-239 og brev fra etaten datert 23. mai 2018, der saksbehandlere er Eivind Kloster-Jensen og Laila Bekkevold, som gjelder krav om innsyn i dokumenter som omhandler Palantir (datert 17. mai).

Endelig oversendelse av dokumenter skjedde 24. mai.

Ber om at klagefrist løper fra denne dato.

Jeg ser at dere har sladdet ganske mye. Blant annet navn på deltakere i møter, tidsskjema for arbeidet, epostadresser og annet som åpenbart hverken er personsensitivt eller konkurransesensitivt.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for sladdingen der hovedhensyn som har vært avgjørende for delvis avslag i hvert enkelt dokument er konkret angitt, da det synes som det foreligger en rekke ulike begrunnelser for de ulike dokument.

§ 31 andre ledd:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Dere har angitt at unntak er begrunnet i at dere «finner at det foreligger opplysninger som gjelder informasjon om tekniske innretninger, fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til Palantir» og «det er etterretnings- og kontrollmetodiske opplysninger i avtalen det er av betydning for Tolletaten å unnta fra innsyn».

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse.

Unntakene i tolloven (§ 12-1 og § 12-17) gjelder «det vedkommende i sitt arbeid har fått vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold» og «opplysninger som det ut fra hensynet til tollmyndighetenes etterretnings- og analysevirksomhet, operative kontrollvirksomhet og organiseringen av denne, er nødvendig å holde hemmelig» (dere bør presist kunne angi, i begrunnelsen, hvilke dokument som er sladdet etter hvilket unntak, i hvilken forskrift). Tolloven § 12-1 andre ledd oppstiller i tillegg en del unntak, og vi ber dere vurdere hvorvidt bokstav h er aktuell.

Merk at det i § 12-17 oppstilles et skadekrav, ved at det angis at opplysninger av en slik art må være «nødvendig» å holde hemmelige.

Dere har angitt at opplysningene er unntatt fordi de kan ha «betydning» for forretningsmessige forhold eller etterretning og analyse. Dette er ikke nok; alle de unntatte opplysningene må være nødvendige å unnta.

Videre kan det synes som tolloven § 12-1 er ment for å beskytte dem tollerne får opplysninger om i sitt daglige virke og ikke ressurssterke bedrifter som Palantir, som de inngår avtaler med.

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn» (viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349).

I dette tilfellet mener vi det helt klart foreligger tungtveiende behov, på bakgrunn av en frykt for økt overvåkning av enkeltindividet og at man beveger seg mot et mer autoritært samfunn, med skremmende fremtidsteknologi som kan redusere det norske demokratiets stilling og individets frihet.

Borgerne har etter mitt syn, og særlig i lys av innførslen av GDPR (som har egne provisjoner som gir rett til innsyn i nettopp denne typen databehandling) og Cambridge Analytica-skandalen, krav på fullt innsyn i hvordan deres personopplysninger brukes i forhold til overvåkning og kunstig intelligens.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse. Som nevnt innledningsvis i lovsitat kan dere ikke bruke mer enn 10 dager på å ferdigstille den utvidede begrunnelsen.

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av begrunnelsen.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

mary robson tronnes (via Dropbox),

«Hei, Her er dokumentene som du ba om innsyn i, du får en ny link fordi
det var problemer med mappestrukturen før. »
mary robson tronnes
[1][e-postadresse]
mary har invitert deg til å vise en mappe på Dropbox:
«Hei, Her er dokumentene som du ba om innsyn i, du får en ny link fordi
det var problemer med mappestrukturen før. »
Monica Stensrud
[2]Go to folder

© 2018 Dropbox

References

Visible links
1. mailto:[e-postadresse]
2. https://www.dropbox.com/l/scl/AACQU_-3y8...

Robson-Trønnes, Jennifer, Toll- og avgiftsdirektoratet

Så fint! Du har fått en ny link fra systemet fordi det var problemer med mappestrukturen. Når du er ferdig med filene, er det lurt å si ifra, så kan jeg slette mappen. Det gjør at ikke andre kan se hva du har sett på.

hilsen

Jennifer Robson-Trønnes | fungerende kontorsjef Dokumentsenteret
t: +47 22 86 02 78 | m: +47
e: [e-postadresse] | i: www.toll.no

Tolldirektoratet
Virksomhetsstyring og fellesfunksjoner | Seksjon for anskaffelser og fellestjenester
Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 24. mai 2018 20:18
Til: Robson-Trønnes, Jennifer
Emne: Re: Link til filene som du ba om innsyn i

Kjære Robson-Trønnes, Jennifer,

Ser ut som jeg kommer inn på dette. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Robson-Trønnes, Jennifer,

Hva mener du egentlig? Dette innsynskravet er sendt med nettjenesten mimesbronn.no og alle svar og dokumenter blir publisert der slik at andre enn meg kan få glede av de offentlige saksdokumentene. Det er meningen at lenken deres må være permanent tilgjengelig for alle. Eller dere må dele opp i flere epost og sende som vanlig. Hva mener du egentlig med at "andre kan se hva du har sett på"? Dere lagrer vel ikke slik informasjon? Det tviler jeg på at dere har adgang til. Slik lagring kan forøvrig skrus av i DropBox. Kanskje det er best at dere sender filene på normal måte, delt opp i flere forsendelser?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Robson-Trønnes, Jennifer, Toll- og avgiftsdirektoratet

Hei,

Ring meg, er du snill?

hilsen

Jennifer Robson-Trønnes | fungerende kontorsjef Dokumentsenteret
t: +47 22 86 02 78 | m: +47
e: [epostadresse] | i: www.toll.no

Tolldirektoratet
Virksomhetsstyring og fellesfunksjoner | Seksjon for anskaffelser og fellestjenester
Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 25. mai 2018 17:15
Til: Robson-Trønnes, Jennifer
Emne: Re: SV: Link til filene som du ba om innsyn i

Kjære Robson-Trønnes, Jennifer,

Hva mener du egentlig? Dette innsynskravet er sendt med nettjenesten mimesbronn.no og alle svar og dokumenter blir publisert der slik at andre enn meg kan få glede av de offentlige saksdokumentene. Det er meningen at lenken deres må være permanent tilgjengelig for alle. Eller dere må dele opp i flere epost og sende som vanlig. Hva mener du egentlig med at "andre kan se hva du har sett på"? Dere lagrer vel ikke slik informasjon? Det tviler jeg på at dere har adgang til. Slik lagring kan forøvrig skrus av i DropBox. Kanskje det er best at dere sender filene på normal måte, delt opp i flere forsendelser?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Robson-Trønnes, Jennifer,

Dere ønsker at jeg ringer dere. Dersom dere behøver dialog i forhold til avklaringer med hensyn til mitt innsynskrav, ber jeg om at dialogen foregår på epost.

Det er forøvrig ikke anledning til å kreve møte eller telefonkontakt, da dette vil kunne bryte retten til anonymitet.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Minner også om at offl. § 6 forbyr forskjellsbehandling av dem som krever innsyn. Jeg må be om et juridisk korrekt svar med henvisning til paragrafer i offentlighetsloven som kan påklages om jeg ikke gis fullt innsyn, jf. § 31 første ledd og at dere sender meg dokumentene på epost. Anmoder om korrekt saksgang og at dere overholder gjeldende tidsfrister i slike saker, jf. § 29 og § 32. Innsynskrav skal behandles umiddelbart, og senest innen tre virkedager.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

4 Attachments

 

 

hilsen

 

Jennifer Robson-Trønnes | fungerende kontorsjef Dokumentsenteret

t: +47 22 86 02 78 | m: +47

e: [epostadresse] | i: www.toll.no

 

Tolldirektoratet

Virksomhetsstyring og fellesfunksjoner | Seksjon for anskaffelser og
fellestjenester

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

2 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  08 Overordnet oppdragsavtale Undervedlegg 1 Behovsbeskrivelse for fase 1 v2.pdf

  21.1M Download View as HTML

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

2 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  Overordnet oppdragsavtale Undervedlegg 2 Losningsdesign for fase 1 v2 del 1.PDF.pdf

  21.2M Download View as HTML

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  18 239 2 09 Overordnet oppdragsavtale Undervedlegg 2 Losningsdesign for fase 1 v2 del 2.PDF.pdf

  23.0M Download View as HTML

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

5 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

5 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

5 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

5 Attachments

 

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Minner om at jeg ba om en utvidet begrunnelse for delvis avslag den 24. mai, og at jeg fortsatt venter på begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

Vi vil svare deg så fort vi kan.

Mottatte henvendelser vil bli lest på virkedager mellom kl. 08.00-15.30.

 

We will answer you as promptly as possible.

Please note that emails are only opened Monday – Friday between 08:00 and
15:30

 

 

Med vennlig hilsen /Regards

 

 

Tolletaten / Norwegian Customs

 

Dokumentsenteret/ Documentcenter

[1][epostadresse] | i: [2]www.toll.no

 

 

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.toll.no/

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Når kan jeg forvente svar på kravet om utvidet begrunnelse?

Dere har overskredet fristen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Bekkevold, Laila, Toll- og avgiftsdirektoratet

Vi viser til din e-post av 29.5.2018 og 30.5.2018 om en utvidet begrunnelse for delvis innsyn gitt på bakgrunn av din begjæring om innsyn av 17.5.2018.

Utvidet begrunnelse jf. Offentlegloven § 31, 2. ledd ble gitt i vårt svar av 23.5.2018. Vi har vurdert saken på nytt, men finner av hensyn til taushetsplikten ikke å kunne gi ytterligere opplysninger.

Med hilsen
Laila Bekkevold | Tolldirektoratet | TES stab etatens etterretningssenter
t: +47 22 86 07 71 | m: +47 908 22 040
e: [epostadresse] | i: www.toll.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 30. mai 2018 20:57
Til: Post Dokumentsenter
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Palantir

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Når kan jeg forvente svar på kravet om utvidet begrunnelse?

Dere har overskredet fristen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #904]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sitt avslag på min innsynshenvendelse «Palantir».

Toll- og avgiftsdirektoratet har sladdet svært mye. Blant annet navn på deltakere i møter, tidsskjema for arbeidet, epostadresser og annet som åpenbart hverken er personsensitivt eller konkurransesensitivt.

Jeg har bedt om en utvidet begrunnelse for den tilsynelatende overdrevne sladdingen, men det vil Toll- og avgiftsdirektoratet ikke gi.

Jeg påklager derfor avslaget på innsyn i enkelte opplysninger og dokument, og ber om at klagen saksbehandles snarest og oversendes overordnet organ for endelig behandling dersom det ikke gis fullt innsyn. Ber om en bekreftelse på at klagen vil oversendes overordnet organ og kopi så snart dere har gjort dette.

I henhold til § 32 skal klager behandles uten ugrunnet opphold. Sivilombudsmannen legger til grunn en maksimal saksbehandlingstid på slike klager på 10 virkedager i helt ekstraordinære tilfeller.

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 ff.:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet».

Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

Det er også grunn til å trekke frem formålet som er angitt i § 1-1 i forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402. Det fremgår at forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal forskriften bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene. Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Unntakene i tolloven (§ 12-1 og § 12-17) gjelder «det vedkommende i sitt arbeid har fått vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold» og «opplysninger som det ut fra hensynet til tollmyndighetenes etterretnings- og analysevirksomhet, operative kontrollvirksomhet og organiseringen av denne, er nødvendig å holde hemmelig» (dere bør presist kunne angi, i begrunnelsen, hvilke dokument som er sladdet etter hvilket unntak, i hvilken forskrift). Tolloven § 12-1 andre ledd oppstiller i tillegg en del unntak, og vi ber dere vurdere hvorvidt bokstav h er aktuell.

Merk at det i § 12-17 oppstilles et skadekrav, ved at det angis at opplysninger av en slik art må være «nødvendig» å holde hemmelige.

Direktoratet har angitt at opplysningene er unntatt fordi de kan ha «betydning» for forretningsmessige forhold eller etterretning og analyse. Dette er ikke nok; alle de unntatte opplysningene må være nødvendige å unnta.

Videre kan det synes som tolloven § 12-1 er ment for å beskytte dem tollerne får opplysninger om i sitt daglige virke og ikke ressurssterke bedrifter som Palantir, som de inngår avtaler med.

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn».

Vi viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349: «Etter ombudsmannens syn er begrunnelsen som er gitt ikke tilstrekkelig for å unnta opplysninger i et slikt omfang som er gjort for crew nationality list. Det er uklart hvilke konkrete skadevirkninger det vil få om opplysningene det er snakk om offentliggjøres før kreditering er avgjort. … I den forbindelse er det grunn til å nevne at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at det aktuelle selskapet foreslår en sladding etter dialog med forvaltningen. Det er likevel forvaltningens ansvar å gjøre en konkret vurdering av om de ulike opplysningene faktisk skal sladdes. … Ombudsmannen kan ikke se at det er foretatt en slik bred helhetsvurdering som er påkrevd i dette tilfellet. Begrunnelsen som er gitt er for knapp til at ombudsmannen kan ha noen klar oppfatning av om behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn. Selv om innsyn i rollelisten sammen med manuset vil kunne virke skadelig for lanseringen av filmen, er det ikke åpenbart hvordan den aktuelle rollelisten alene vil ha en slik virkning.»

I dette tilfellet mener vi det helt klart foreligger tungtveiende behov, på bakgrunn av en frykt for økt overvåkning av enkeltindividet og at man beveger seg mot et mer autoritært samfunn, med skremmende fremtidsteknologi som kan redusere det norske demokratiets stilling og individets frihet.

Borgerne har etter mitt syn, og særlig i lys av innførslen av GDPR (som har egne provisjoner som gir rett til innsyn i nettopp denne typen databehandling) og Cambridge Analytica-skandalen, krav på fullt innsyn i hvordan deres personopplysninger brukes i forhold til overvåkning og kunstig intelligens.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på i tråd med § 31 andre ledd. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Bekkevold, Laila, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Vedlagt følger foreløpig melding i forvaltningssak - klage på delvis innsyn.

Mvh
Laila Bekkevold | Tolldirektoratet
t: +47 22 86 07 71 | m: +47 908 22 040
e: [epostadresse] | i: www.toll.no
Schweigaardsgt. 15 | Postboks 8122 Dep | 0032 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 3. juni 2018 08:14
Til: Post Dokumentsenter
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Palantir

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sitt avslag på min innsynshenvendelse «Palantir».

Toll- og avgiftsdirektoratet har sladdet svært mye. Blant annet navn på deltakere i møter, tidsskjema for arbeidet, epostadresser og annet som åpenbart hverken er personsensitivt eller konkurransesensitivt.

Jeg har bedt om en utvidet begrunnelse for den tilsynelatende overdrevne sladdingen, men det vil Toll- og avgiftsdirektoratet ikke gi.

Jeg påklager derfor avslaget på innsyn i enkelte opplysninger og dokument, og ber om at klagen saksbehandles snarest og oversendes overordnet organ for endelig behandling dersom det ikke gis fullt innsyn. Ber om en bekreftelse på at klagen vil oversendes overordnet organ og kopi så snart dere har gjort dette.

I henhold til § 32 skal klager behandles uten ugrunnet opphold. Sivilombudsmannen legger til grunn en maksimal saksbehandlingstid på slike klager på 10 virkedager i helt ekstraordinære tilfeller.

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 ff.:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet».

Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

Det er også grunn til å trekke frem formålet som er angitt i § 1-1 i forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402. Det fremgår at forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal forskriften bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene. Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Unntakene i tolloven (§ 12-1 og § 12-17) gjelder «det vedkommende i sitt arbeid har fått vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold» og «opplysninger som det ut fra hensynet til tollmyndighetenes etterretnings- og analysevirksomhet, operative kontrollvirksomhet og organiseringen av denne, er nødvendig å holde hemmelig» (dere bør presist kunne angi, i begrunnelsen, hvilke dokument som er sladdet etter hvilket unntak, i hvilken forskrift). Tolloven § 12-1 andre ledd oppstiller i tillegg en del unntak, og vi ber dere vurdere hvorvidt bokstav h er aktuell.

Merk at det i § 12-17 oppstilles et skadekrav, ved at det angis at opplysninger av en slik art må være «nødvendig» å holde hemmelige.

Direktoratet har angitt at opplysningene er unntatt fordi de kan ha «betydning» for forretningsmessige forhold eller etterretning og analyse. Dette er ikke nok; alle de unntatte opplysningene må være nødvendige å unnta.

Videre kan det synes som tolloven § 12-1 er ment for å beskytte dem tollerne får opplysninger om i sitt daglige virke og ikke ressurssterke bedrifter som Palantir, som de inngår avtaler med.

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn».

Vi viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349: «Etter ombudsmannens syn er begrunnelsen som er gitt ikke tilstrekkelig for å unnta opplysninger i et slikt omfang som er gjort for crew nationality list. Det er uklart hvilke konkrete skadevirkninger det vil få om opplysningene det er snakk om offentliggjøres før kreditering er avgjort. … I den forbindelse er det grunn til å nevne at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at det aktuelle selskapet foreslår en sladding etter dialog med forvaltningen. Det er likevel forvaltningens ansvar å gjøre en konkret vurdering av om de ulike opplysningene faktisk skal sladdes. … Ombudsmannen kan ikke se at det er foretatt en slik bred helhetsvurdering som er påkrevd i dette tilfellet. Begrunnelsen som er gitt er for knapp til at ombudsmannen kan ha noen klar oppfatning av om behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn. Selv om innsyn i rollelisten sammen med manuset vil kunne virke skadelig for lanseringen av filmen, er det ikke åpenbart hvordan den aktuelle rollelisten alene vil ha en slik virkning.»

I dette tilfellet mener vi det helt klart foreligger tungtveiende behov, på bakgrunn av en frykt for økt overvåkning av enkeltindividet og at man beveger seg mot et mer autoritært samfunn, med skremmende fremtidsteknologi som kan redusere det norske demokratiets stilling og individets frihet.

Borgerne har etter mitt syn, og særlig i lys av innførslen av GDPR (som har egne provisjoner som gir rett til innsyn i nettopp denne typen databehandling) og Cambridge Analytica-skandalen, krav på fullt innsyn i hvordan deres personopplysninger brukes i forhold til overvåkning og kunstig intelligens.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på i tråd med § 31 andre ledd. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #904]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Monica Stensrud

Kjære Bekkevold, Laila,

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd ber jeg om at dere oversender forvaltningsmeldingen dere sendte meg i PDF-format og ikke i Microsoft Word-format:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Jeg ber også om en nærmere grunn for at dere velger å gå utover 10-dagers-fristen som Sivilombudsmannen som nevnt kun aksepterer i helt ekstraordinære tilfeller.

Hva er det som gjør at dere har en slik livsviktig arbeidsmengde som må gå foran det å vurdere en godt begrunnet klage i et skremmende overvåkningsverktøy som Palantir, som innbyggerne etter mitt syn og i lys av innførselen av GDPR i norsk lov har krav på mer informasjon om?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

2 Attachments

Hei!

 

Dokumentene sendes på nytt

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Ber om å få angitt et tidsperspektiv på ferdigstillelse av saken. Gjeldende rettspraksis tilsier en maksimal frist på saksbehandling av klagesaker etter offentlegova på 10 dager, og at dere faktisk skal ansette og bemanne mer dersom dere ikke klarer dette. Sjekk med Sivilombudsmannen om dere ikke tror meg.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Monica Stensrud
Dokumentet 18-239-14 Oversendelse - klage på vedtak for saken
Innsynsbegjæring - Mimes Brønn er utsendt av Tolletaten. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.
For å lese vedlegget bør Adobe Acrobat Reader installeres. Lastes ned
gratis her: [1]www.adobe.com
For ytterligere informasjon eller kontakt, se [2]www.toll.no
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og gi beskjed til Tolletaten umiddelbart på
[3][epostadresse]
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient please delete this e-mail and notify the Norwegian
Customs, immediately at [4][epostadresse]

References

Visible links
1. http://www.adobe.com/
2. http://www.toll.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]

Post Dokumentsenter, Toll- og avgiftsdirektoratet

1 Attachment

Oversendelsesbrev til Finansdepartementet

 

På grunn av en inkurie, fikk du feil vedlegg i vår forrige epost. Vedlagt
er det som skulle ha vært sendt.

 

Vi beklager.

 

mvh

 

Dokumentsenteret

 

Tolldirektoratet

Administrasjonsavdelingen | Fellestjenesteseksjonen

Schweigaards gate 15 | Postboks 8122 Dep | 0032  Oslo

 

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Når kommer det svar i saken?

Dere har overskredet alle frister.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Det fremgår ikke av oversendelsen hvorvidt dere har oversendt de unntatte dokumentene usladdet til klageorgan slik dere skal i slike kalgesaker.

Har dere det?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Bekkevold, Laila, Toll- og avgiftsdirektoratet

Under henvisning til forvaltningsloven § 33 fjerde ledd ble du 28.6.2018 sendt gjenpart av oversendelsesbrev til Finansdepartementet i saken, med opplysning om at eventuelle merknader må sendes Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo innen 14 dager.

Med hilsen
Laila Bekkevold | Tolldirektoratet | TES
e: [epostadresse] | i: www.toll.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #904]]
Sendt: 28. juni 2018 22:14
Til: Post Dokumentsenter
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Palantir

Kjære Toll- og avgiftsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Toll- og avgiftsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir».

Når kommer det svar i saken?

Dere har overskredet alle frister.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #904]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------