Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kripos,

Etter bestemmelsene i offentleglova ber jeg om innsyn i saken som gjelder det nederlandske programmet «Hansken» som er omtalt i Politiforum.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet
konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for
eventuell saksbehandling.

 

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

 

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser:
[1]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt
nærmeste politidistrikt.

 

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og
voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes
inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på
nettet: <[2]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

På politiets nettside <[3]http://www.politiet.no>

finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

 

Med hilsen

Kripos

 

 

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli
handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli

vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

 

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

 

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si
meldingsteneste på nettet
[4]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt
næraste politidistrikt.

 

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og
valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde
inn via politiet si tipsteneste på nettet:
<[5]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet
si nettside: <[6]http://www.politiet.no>

 

Helsing

Kripos

 

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation
Service (NCIS). The information you provide will be handled
confidentially, and your enquiry will be redirected for further
processing.

 

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

 

If you wish to file a complaint with the police, please confer the
police's website [7]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,

or call 02800.

 

If you have information about sexual exploitation of children on the
Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic
chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist
remarks on the Internet, trafficking in human beings or international
crimes,

NCIS urges you to report it here
<https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

 

 

You will find some information in English about the Norwegian police
here: 
([8]https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/>

 

Kind regards

NCIS

 

References

Visible links
1. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
2. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
3. http://www.politiet.no/
4. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
5. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
6. http://www.politiet.no/
7. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
8. https://www.politi.no/international/)%3c...

Per Jørgen Walstrøm, Kripos

1 Attachment

Hei,

viser til din henvendelse der det bes om "innsyn i saken som gjelder det
nederlandske programmet "Hansken" som er omtalt i Politiforum".

 

Det er litt uklart for meg akkurat hva det ønskes innsyn i, men jeg skal
forsøke å gi en generell beskrivelse. Som du sikkert har lest i
Politiforum [1], evaluerer i disse dager Kripos bruken av Hansken for en
eventuell innføring av systemet for norsk politi. Netherlands Forensic
Institute (NFI) har over flere år utviklet Hansken, en tjenestebasert "Big
Data"-tilnærming til prosessering og etterforskning av digitale beslag
[2]. Denne løsningen er laget for å sentralisere prosessering av digitale
beslag, og gjøre resultatene tilgjengelig for etterforskere gjennom et
standardisert grensesnitt. Hansken er altså ikke et "overvåkningsprogram",
men en løsning for å håndtere digitale beslag. NFI har samlet erfaring
gjennom flere år [3] og basert på disse erfaringene, har man altså
utviklet Hansken [4].

 

Kripos har tro på at Hansken kan bli et nyttig verktøy for norsk politi og
at det skal kunne gjøre digitale etterforskere mer effektive i sine
analyser av digitale spor. Således vil det være med på å styrke
rettssikkerheten.

 

Referanser:

[1]
[1]https://www.politiforum.no/artikler/nede...

[2]
[2]https://www.forensicinstitute.nl/product...

[3] [3]http://www.sciencedirect.com/science/art...

[4] [4]http://www.sciencedirect.com/science/art...

 

 

Mvh/Kind regards

Per Jørgen Walstrøm

Senioringeniør/Senior Engineer

Seksjon for elektroniske spor/Digital forensics section

KRIPOS/National Criminal Investigation Service

________________________________________

[5]cid:image001.jpg@01CD8CE5.BC38F060

Brynsalleen 6, P.O. Box 8163 Dep, NO-0034 OSLO

Tel: (+47) 23 20 80 00

 

 

References

Visible links
1. https://www.politiforum.no/artikler/nede...
2. https://www.forensicinstitute.nl/product...
3. http://www.sciencedirect.com/science/art...
4. http://www.sciencedirect.com/science/art...

Kjære Per Jørgen Walstrøm,

Hvilket saksnummer er dette journalført på?

Kunne jeg fått utlevert dokumentliste i saken?

Innsynskrav skal besvares med dokumenter, ikke ugreiinger.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kripos sin håndtering av min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos».

Krav om innsyn etter offentleglova skal besvares med dokumenter, ikke utgreiinger, reklame for det dere holder på med eller koseprat.

Jeg krever å umiddelbart få overlevert saksomslag/dokumentliste i saken.

Jeg finner det provoserende og uakseptabelt at i stedet for å besvare kravet med dokumenter gir meg en forsvarstale for "Big Data" fordi jeg har vært så "frekk" å kalle det hele et overvåkningsprogram.

Dere oppgir i epost til meg at dere i disse dager evauluerer bruken av Hansken for en
eventuell innføring av systemet for norsk politi.

Dere har brutt alle frister i offentleglova.

Minner om lovens formålsparagraf:

«§ 1.Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

Ber om å snarest få saksomslag/dokumentliste i saken og innsyn i samtlige saksdokumenter dersom det er snakk om en overkommelig mengde. Vil vite hvilket saksnummer dette er journalført på og om journalføringspraksisen er god i en såpass viktig sak. Viser her til arkivforskriften § 9. Dersom finner grunn til å tro at dere har utilstrekkelige arkivrutiner, vil jeg vurdere å varsle Arkivverket.

Det er en årsak til de korte fristene i offentleglova, og det er nettopp at man skal kunne få en offentlig debatt får noe tres nedover hodet på dem som ansetter dere – oss skattebetalere.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/overva...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet
konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for
eventuell saksbehandling.

 

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

 

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser:
[1]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt
nærmeste politidistrikt.

 

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og
voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes
inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på
nettet: <[2]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

På politiets nettside <[3]http://www.politiet.no>

finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

 

Med hilsen

Kripos

 

 

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli
handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli

vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

 

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

 

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si
meldingsteneste på nettet
[4]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt
næraste politidistrikt.

 

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og
valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde
inn via politiet si tipsteneste på nettet:
<[5]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet
si nettside: <[6]http://www.politiet.no>

 

Helsing

Kripos

 

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation
Service (NCIS). The information you provide will be handled
confidentially, and your enquiry will be redirected for further
processing.

 

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

 

If you wish to file a complaint with the police, please confer the
police's website [7]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,

or call 02800.

 

If you have information about sexual exploitation of children on the
Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic
chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist
remarks on the Internet, trafficking in human beings or international
crimes,

NCIS urges you to report it here
<https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

 

 

You will find some information in English about the Norwegian police
here: 
([8]https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/>

 

Kind regards

NCIS

 

References

Visible links
1. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
2. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
3. http://www.politiet.no/
4. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
5. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
6. http://www.politiet.no/
7. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
8. https://www.politi.no/international/)%3c...

Postmottak Kripos, Kripos

2 Attachments

Hei,

Viser igjen til ditt krav om innsyn i dokument, mottatt 2018-06-08, påfølgende e-post mottatt 2018-06-15 der det bes om saksnummer samt påfølgende klage mottatt 2018-06-22.
Kravet er innvilget og dokumentene ligger vedlagt dette skrivet. Saksnummer er 201700480-1.

Kripos har videre utarbeidet en rapport om verktøyet. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd."

Med Hilsen
Kripos

[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #978]]
Sendt: 8. juni 2018 08:43
Til: Postmottak Kripos
Emne: REG I DL PÅ 201801746 - innsyn etter Offentleglova - Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos

Kjære Kripos,

Etter bestemmelsene i offentleglova ber jeg om innsyn i saken som gjelder det nederlandske programmet «Hansken» som er omtalt i Politiforum.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #978]

Er [Kripos henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Kripos? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos».

Jeg ba om dokumentliste i saken, men fikk kun saksnummer. Kunne jeg fått dokumentliste som viser alle sakens dokumener, er dere greie?

Dere oppgir å ha utarbeidet en rapport om Hansken, som dere unntar offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

For at det skal være hjemmel for å bruke § 15 forutsettes det at unntak er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser.

Alle unntak unntatt § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd punkt 1 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Dere har ikke anledning til å bruke mer enn 10 virkedager på å utarbeide den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/overva...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet
konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for
eventuell saksbehandling.

 

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

 

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser:
[1]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt
nærmeste politidistrikt.

 

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og
voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes
inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på
nettet: <[2]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

På politiets nettside <[3]http://www.politiet.no>

finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

 

Med hilsen

Kripos

 

 

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli
handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli

vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

 

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

 

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si
meldingsteneste på nettet
[4]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt
næraste politidistrikt.

 

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og
valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde
inn via politiet si tipsteneste på nettet:
<[5]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet
si nettside: <[6]http://www.politiet.no>

 

Helsing

Kripos

 

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation
Service (NCIS). The information you provide will be handled
confidentially, and your enquiry will be redirected for further
processing.

 

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

 

If you wish to file a complaint with the police, please confer the
police's website [7]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,

or call 02800.

 

If you have information about sexual exploitation of children on the
Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic
chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist
remarks on the Internet, trafficking in human beings or international
crimes,

NCIS urges you to report it here
<https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

 

 

You will find some information in English about the Norwegian police
here: 
([8]https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/>

 

Kind regards

NCIS

 

References

Visible links
1. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
2. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
3. http://www.politiet.no/
4. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
5. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
6. http://www.politiet.no/
7. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
8. https://www.politi.no/international/)%3c...

Postmottak Kripos, Kripos

1 Attachment

Det vises til din e-post av 26. juni 2018 der det bes om en nærmere begrunnelse for avslaget på innsyn, jf. offentleglova § 31 annet ledd.
Dokumentet er unntatt innsyn etter offentleglova § 15 første ledd. Etter bestemmelsen kan dokumenter overordnet organ «har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si» unntas fra innsyn «[n]år det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar». Unntaket gjelder både hos mottaker og avsender av dokumentet, jf. Justis- og politidepartementets Rettleiar til offentleglova side 98.
Rapporten er utarbeidet av Kripos på oppdrag fra Politidirektoratet. Den er derfor «innhenta frå eit underordna organ», jf. offentleglova § 15 første ledd. Videre er rapporten innhentet til Politidirektoratets vurdering av Hansken, og den er således innhentet til bruk i Politidirektoratets «interne saksførebuing[…]», jf. offentleglova § 15 første ledd.
Vilkåret «nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar» innebærer at det må være et «reelt og sakleg behov for unntak ut frå omsynet til den interne saksbørebuinga», jf. Rettleiar til offentleglova side 103-104. Dette vil særlig være tilfellet der underordnet organ «gir fortrulege råd og vurderingar om hva for standpunkt eit overordna organ bør ta i ei sak», jf. Rettleiar til offentleglova side 104. I henhold til Rettleiar til offentleglova side 105 er vilkåret ofte oppfylt dersom underordnet organ «direkte gir råd og vurderingar om kva avgjerd det overordna organet bør treffe, eller korleis det bør stille seg i ei sak». Et annet moment som kan tale for at unntaket kan anvendes er «der et er eit tett samarbeid mellom avsendarorganet og mottakerorganet», jf. Rettleiar til offentleglova side 104.
Rapporten gir fortrolige råd og anbefalninger til Politidirektoratet i en konkret sak om hvordan Politidirektoratet bør vurdere Hansken. Kripos gir ofte råd og vurderinger til Politidirektoratet som innspill til Politidirektoratets saksforberedelse og det er et tett samarbeid mellom Kripos og Politidirektoratet i slike saker. Rapporten er således i kjernen av de dokumenter som kan unntas fra innsyn etter offentleglova § 15 første ledd, jf. Rettleiar til offentleglova side 103-105. Det er dermed nødvendig å gjøre unntak fra innsyn i rapporten "for å sikre forsvarelege interne avgjerdsprosessar", jf. offentleglova § 15 første ledd.
Kripos har videre vurdert å gi merinnsyn etter offentleglova § 11. Kripos mener "behovet for unntak" her er mer tungtveiende enn "omsynet til offentleg innsyn", jf. offentleglova § 11. Rapporten er som beskrevet ovenfor en fortrolig anbefaling til overordnet organ som ledd i et tett samarbeid i saken, og det foreligger således et "reelt og saklig unntaksbehov" etter offentleglova § 15 første ledd, jf. Rettleiar til offentleglova side 63. Da dette er en sak som ikke er avsluttet i Politidirektoratet, er hensynene for merinnsyn mindre tungtveiende, jf. Rettleiar til offentleglova side 65. Det følger av Rettleiar til offentleglova side 65-66 at der et dokument er unntatt innsyn etter offentleglova § 15 vil det "nokså gjennomgåande ikkje vere grunn til å utøve meirinnsyn i dei delane av dokument som kan haldast utanom unnsyn etter offentleglova §§ 14 og 15 som inneheld råd og vurderingar". Da rapporten er råd og vurderinger til Politidirektoratet som er unntatt offentlighet etter offentleglova § 15 første ledd vurderer Kripos derfor at det ikke gis merinnsyn etter offentleglova § 11.
Vedlagt er også den etterspurte dokumentlisten.

Med Hilsen
Kripos

[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #978]]
Sendt: 26. juni 2018 01:32
Til: Postmottak Kripos
Emne: - Re: SV: - innsyn etter Offentleglova - Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos».

Jeg ba om dokumentliste i saken, men fikk kun saksnummer. Kunne jeg fått dokumentliste som viser alle sakens dokumener, er dere greie?

Dere oppgir å ha utarbeidet en rapport om Hansken, som dere unntar offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første ledd.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

For at det skal være hjemmel for å bruke § 15 forutsettes det at unntak er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser.

Alle unntak unntatt § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd punkt 1 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Dere har ikke anledning til å bruke mer enn 10 virkedager på å utarbeide den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos».

Dere skriver at POD er rette instans å be om innsyn her, fordi det er dem som har bedt dere utarbede rapporten.

Ber om innsyn i POD sin bestilling.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/overva...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet
konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for
eventuell saksbehandling.

 

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

 

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser:
[1]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt
nærmeste politidistrikt.

 

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og
voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes
inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på
nettet: <[2]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

På politiets nettside <[3]http://www.politiet.no>

finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

 

Med hilsen

Kripos

 

 

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli
handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli

vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

 

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

 

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si
meldingsteneste på nettet
[4]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt
næraste politidistrikt.

 

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett,
mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om
menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og
valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde
inn via politiet si tipsteneste på nettet:
<[5]https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...

 

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet
si nettside: <[6]http://www.politiet.no>

 

Helsing

Kripos

 

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation
Service (NCIS). The information you provide will be handled
confidentially, and your enquiry will be redirected for further
processing.

 

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

 

If you wish to file a complaint with the police, please confer the
police's website [7]https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,

or call 02800.

 

If you have information about sexual exploitation of children on the
Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic
chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist
remarks on the Internet, trafficking in human beings or international
crimes,

NCIS urges you to report it here
<https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

 

 

You will find some information in English about the Norwegian police
here: 
([8]https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/>

 

Kind regards

NCIS

 

References

Visible links
1. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
2. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
3. http://www.politiet.no/
4. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
5. https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...
6. http://www.politiet.no/
7. https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...
8. https://www.politi.no/international/)%3c...

Postmottak Kripos, Kripos

1 Attachment

Hei

Det vises til din e-post av 28. juni der det bes om innsyn i POD sin bestilling til Kripos. Innsynsbegjæringen er innvilget og dokumentet ligger vedlagt denne e-posten.

Med hilsen
Kripos

[Kripos henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #978]]
Sendt: 28. juni 2018 22:39
Til: Postmottak Kripos
Emne: REG I DL PÅ 201801746 - Re: SV: : - innsyn etter Offentleglova - Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos

Kjære Kripos,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Kripos».

Dere skriver at POD er rette instans å be om innsyn her, fordi det er dem som har bedt dere utarbede rapporten.

Ber om innsyn i POD sin bestilling.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon