Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

Etter bestemmelsene i offentleglova ber jeg om innsyn i saken som gjelder det nederlandske programmet «Hansken» som er omtalt i Politiforum.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold». Sivilombudsmannen godtar under ikke under noen omstendighet en saksbehandlingstid som er lenger enn 10 dager for klager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/overva...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

3 Attachments

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818.

Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette
skrivet.

En avgjørelse om å gi innsyn kan ikke påklages jf offentleglova § 32
første ledd, andre punkt.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, motteke 20180818.

Kravet er innvilga og dokumentet eller dokumenta ligg ved dette skrivet.

Ei avgjerd om å gje innsyn kan ikkje påklagast, jf offentleglova § 32
fyrste ledd, andre punkt.

Med hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]